Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: A HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:…………………………………………..
Số báo danh:………………………………………………
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27;
P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện li mạnh?
A. CH
3
COOH. B. C
2
H
5
OH. C. NaCl. D. H
2
O.
Câu 42. Khử hoàn toàn m gam FeO nhiệt độ cao cần vừa đủ 2,24 lít khí CO (ở đktc). Khối lượng sắt
thu được sau phản ứng là
A. 2,8 gam. B. 8,4 gam. C. 5,6 gam. D. 16,8 gam.
Câu 43. Trong các kim loại: Na, Al, Cu, Mg, Fe, Ag, số kim loại phản ứng được với dung dịch HCl
loãng
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 44. Kim loại nhiệt độ nóng chảy thấp nhất
A. Sn. B. Cr. C. Hg. D. W.
Câu 45. Kim loại M phản ứng được với: dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO
3
)
2
, dung dịch HNO
3
(đặc,
nguội).
M thể kim loại nào sau đây?
A. Al. B. Zn. C. Fe. D. Ag.
Câu 46. Dung dịch NaOH phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?
A. K
2
SO
4
. B. NaHCO
3
. C. KNO
3
. D. BaCl
2
.
Câu 47. Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch H
2
SO
4
loãng, vừa phản ứng được với dung
dịch KOH?
A. AlCl
3
. B. Ba(OH)
2
. C. Al
2
O
3
. D. BaCl
2
.
Câu 48. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho dung dịch NaOH o dung dịch Ca(HCO
3
)
2
.
(2) Cho dung dịch HCl đến o dung dịch NaAlO
2
(hoặc Na[Al(OH)
4
]).
(3) Sục khí H
2
S vào dung dịch FeCl
2
.
(4) Sục khí NH
3
đến vào dung dịch AlCl
3
.
(5) Sục khí CO
2
đến vào dung dịch NaAlO
2
(hoặc Na[Al(OH)
4
]).
Sau khi các phản ứng kết thúc, những thí nghiệm o sau đây thu được kết tủa?
A. (1), (2) (4). B. (2), (4) (5). C. (3), (4) (5). D. (1), (4) (5).
Câu 49. Cho các cặp oxi hóa khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa của dạng oxi hóa như
sau: Cu
2+
/Cu, Fe
3+
/Fe
2+
, Ag
+
/Ag. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Cu
2+
oxi hóa được Fe
2+
Ag. B. Cu khử được Fe
3+
thành Fe Ag
+
thành Ag.
C. Ag
+
oxi hóa được Cu Fe
2+
. D. Fe
3+
oxi hóa được Cu Ag.
Câu 50. Cho đồ phản ứng:
2 4 3
Al (SO ) X Y Al
. Trong đồ trên, mỗi mũi tên một phản
ứng, các chất X, Y lần lượt những chất nào sau đây?
A. Al
2
O
3
Al(OH)
3
. B. NaAlO
2
(hoặc Na[Al(OH)
4
]) Al(OH)
3
.
C. Al(OH)
3
NaAlO
2
(hoặc Na[Al(OH)
4
]). D. Al(OH)
3
Al
2
O
3
.
Câu 51. Metyl axetat công thức cấu tạo
đề thi: 001
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí
A. HCOOCH
3
. B. HCOOC
2
H
5
. C. CH
3
COOCH
3
. D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 52. Cacbohiđrat o sau đây khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit thu được 2 loại
monosaccarit?
A. Saccarozơ. B. Tinh bột. C. Glucozơ. D. Xenlulozơ.
Câu 53. Loại nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?
A. nilon-6,6. B. visco. C. xenlulozơ axetat. D. nitron.
Câu 54. Polime nào sau đây không được dùng làm chất dẻo?
A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua).
C. Poli(metyl metacrylat). D. Polibutađien.
Câu 55. Những loại thuốc nào sau đây thuộc loại chất gây nghiện rất nguy hiểm, hại đến sức khỏe, đã
bị cấm sử dụng?
A. Penixilin, aspirin. B. Vitamin C, glucozơ.
C. Heroin, moocphin. D. Thuốc cảm pamin, paradol.
Câu 56. Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch NaOH, vừa phản ng được với dung dịch
HCl?
A. CH
3
COOH. B. CH
3
NH
2
. C. CH
3
COONa. D. H
2
NCH
2
COOH.
Câu 57. Trong các chất sau: CH
4
, (NH
4
)
2
CO
3
, NH
4
HCO
3
, CH
3
NH
3
NO
3
, CH
2
Cl
2
, CaC
2
, số chất thuộc
loại hợp chất hữu
A. 4. B. 6. C. 5. D. 3.
Câu 58. Cho glucozơ lên men tạo thành ancol etylic với hiệu suất đạt 80%. Toàn bộ khí CO
2
sinh ra
trong quá trình này được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được 50 gam kết tủa. Khối lượng
glucozơ đã dùng
A. 33,75 gam. B. 45,00 gam. C. 36,00 gam. D. 56,25 gam.
Câu 59. Cho a gam hỗn hợp X gồm Na Al tỉ lệ số mol tương ứng 1 : 3 vào nước (dư). Sau khi
các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H
2
(ở đktc) b gam chất rắn không tan. Tổng giá tr
của a và b
A. 20,8. B. 31,6. C. 27,0. D. 26,2.
Câu 60. Kết quả thí nghiệm của các chất X, Y, Z, T (dạng dung dịch) với thuốc thử được ghi bảng
sau:
Thuốc thử
Mẫu thử
Hiện tượng
Dung dịch Ba(OH)
2
X
kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan tạo dung dịch không u.
Y
Vừa kết tủa trắng, vừa khí mùi khai thoát ra
Z
Vừa kết tủa trắng, vừa khí mùi khai thoát ra.
T
kết tủa trắng.
Dung dịch HCl
X, Y
Không hiện tượng.
Z
khí không màu thoát ra.
T
khí không màu thoát ra.
Các chất X, Y, Z, T lần lượt là
A. AlCl
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, (NH
4
)
2
CO
3
, Na
2
CO
3
. B. ZnCl
2
, (NH
4
)
2
CO
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, Na
2
SO
3
.
C. AlCl
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, (NH
4
)
2
CO
3
, NaNO
3
. D. ZnCl
2
, (NH
4
)
2
CO
3
, (NH
4
)
2
SO
4
, Na
2
CO
3
.
Câu 61. Một loại phân kali thành phần chính KCl (còn lại các tạp chất không chứa kali) được
sản xuất từ quặng xinvinit độ dinh dưỡng 55%. Phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân kali đó
A. 65,75%. B. 87,18%. C. 88,52%. D. 95,51%.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phí
Câu 62. Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol khí O
2
, thu được 3,42 mol CO
2
3,18 mol H
2
O. Mặt khác a gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được b gam muối. Giá
trị của b
A. 54,84. B. 57,12. C. 28,86. D. 60,36.
Câu 63.
Hình vẽ sau đây tả thí nghiệm điều chế khí Y từ hỗn hợp rắn gồm CaC
2
Al
4
C
3
:
Khí Y
A.
CH
4
.
B.
C
2
H
6
.
C.
C
2
H
4
.
D.
C
2
H
2
.
Câu 64. Cho các phát biểu sau:
(1) Trong nhóm IIA, theo chiều tăng điện ch hạt nhân, khối lượng riêng của các kim loại giảm dần.
(2) CaSO
4
.2H
2
O thạch cao sống còn CaSO
4
.H
2
O hoặc CaSO
4
.0,5H
2
O thạch cao nung.
(3) Tất cả các nguyên tố thuộc nhóm IA đều kim loại kiềm.
(4) Trong công nghiệp, người ta điều chế NaOH bằng cách điện phân dung dịch NaCl o hòa với điện
cực trơ màng ngăn.
(5) Các kim loại kiềm đều cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.
(6) Nhôm hợp kim của nhôm màu trắng bạc, đẹp, được dùng làm khung cửa trang trí nội thất.
Số phát biểu sai
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.
Câu 65. Cho các phát biểu sau:
(a) Trong peptit mạch hở, amino axit đầu N chứa nhóm -NH
2
.
(b) Dung dịch Lysin làm quỳ tím hóa xanh.
(c) 1 mol Val-Val-Lys phản ứng tối đa với dung dịch chứa 3 mol HCl.
(d) 1 mol Val-Glu phản ứng tối đa với dung dịch chứa 3 mol KOH.
(e) 2 đipeptit Ala-Val Val-Ala đồng phân của nhau.
(f) Protein phản ứng màu biure tạo sản phẩm màu tím đặc trưng.
Số phát biểu đúng
A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.
Câu 66. X một peptit mạch hở công thức phân tử C
13
H
24
N
4
O
6
. Thực hiện các phản ng sau (theo
đúng tỉ l mol các chất):
X + 4NaOH
X
1
+ H
2
NCH
2
COONa + X
2
+ 2H
2
O
X
1
+ 3HCl
C
5
H
10
NO
4
Cl + 2NaCl
Nhận định nào sau đây đúng?
A. X là một tetrapeptit.
B. 1 mol X
2
phản ứng tối đa với dung dịch chứa 3 mol HCl.
C. Phân tử X 1 nhóm -NH
2
.

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Quảng Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 176
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm