Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Giang

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
LẦN 1
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian m i: 50 phút, không k thời gian phát đề
(Đề thi có 40 câu / 5 trang)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P
= 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO
3
(dư), sinh ra V lít khí NO (ở đktc, sản
phẩm khử duy nhất). Giá trị của V
A. 3,36. B. 1,12. C. 4,48. D. 2,24.
Câu 42: Chất nào sau đây m mất màu dung dịch nước brom điều kiện thường?
A. Toluen. B. Etilen. C. Metan. D. Benzen.
Câu 43: Thành phần chính của quặng photphorit
A. CaHPO
4
. B. Ca(H
2
PO
4
)
2
. C. Ca
3
(PO
4
)
2
. D. NH
4
H
2
PO
4
.
Câu 44: Chất nào sau đây chất điện li mạnh?
A. NaCl. B. C
6
H
12
O
6
. C. HF. D. H
2
O.
Câu 45: Điều kiện thường, chất o sau đây tồn tại trạng thái khí?
A. Glyxin. B. Etylamin. C. Gly-Ala. D. Anilin.
Câu 46: Kim loại nào sau đây độ cứng lớn nhất?
A. W. B. Ag. C. Au. D. Cr.
Câu 47: Số oxi hóa của nitơ trong HNO
3
A. -3. B. +2. C. +4. D. +5.
Câu 48: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp
A. thủy luyện. B. điện phân dung dịch.
C. nhiệt luyện. D. điện phân nóng chảy.
Câu 49: nh vẽ sau đây mô t thí nghiệm điều chế chất hữu Y trong phòng thí nghiệm:
Chất Y không th
A. Metyl axetat. B. Etyl axetat. C. Glucozơ. D. Isoamyl axetat.
Câu 50: Dung dịch chất nào sau đây khi phản ứng hoàn toàn với dung dịch KOH , thu đưc kết tủa trắng?
A. AlCl
3
. B. Ca(HCO
3
)
2
. C. H
2
SO
4
. D. FeCl
3
.
Câu 51: Este X các đặc điểm sau:
- Đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO
2
H
2
O số mol bằng nhau;
- Thủy phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) chất Z (có số
nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X).
Phát biểu không đúng
A. Chất X thuộc loại este no, đơn chức.
B. Đun Z với dung dịch H
2
SO
4
đặc 170
o
C thu được anken.
C. Chất Y tan hạn trong nước.
D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO
2
2 mol H
2
O.
đề: 204
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 52: Trường hợp nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?
A. Sợi dây bạc nhúng trong dung dịch HNO
3
.
B. Thanh kẽm nhúng trong dung dịch CuSO
4
.
C. Thanh nhôm nhúng trong dung dịch H
2
SO
4
loãng.
D. Đốt sắt trong khí Cl
2
.
Câu 53: Khi nói về kim loại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Kim loại khối lượng riêng nhỏ nhất Li. B. Kim loại nhiệt độ nóng chảy cao nhất W.
C. Kim loại độ cứng lớn nhất Cr. D. Kim loại dẫn điện tốt nhất Cu.
Câu 54: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào mặt ngoài của vỏ tàu (phần chìm
dưới nước) những khối kim loại nào dưới đây?
A. Pb. B. Au. C. Zn. D. Ag.
Câu 55: Số liên kết σ (xich ma) có trong mỗi phân tử etilen là
A. 5. B. 3. C. 4. D. 6.
Câu 56: Phương trình hóa học o sau đây sai?
A. Cu + 2FeCl
3(dung dịch)
CuCl
2
+ 2FeCl
2
. B. 2Na + 2H
2
O 2NaOH + H
2
.
C. H
2
+ CuO
t
o

Cu + H
2
O. D. Fe + ZnSO
4
FeSO
4
+ Zn.
Câu 57: Cho các phát biểu sau:
(a) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ), thu được khí H
2
catot.
(b) Cho CO qua hỗn hợp Al
2
O
3
CuO đun nóng, thu được Al Cu.
(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuSO
4
H
2
SO
4
, xuất hiện ăn mòn điện hóa.
(d) Kim loại nhiệt độ nóng chảy thấp nhất Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất Ag.
(e) Cho dung dịch AgNO
3
vào dung dịch FeCl
2
, thu được chất rắn gồm Ag AgCl.
Số phát biểu đúng là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 58: Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ng trùng ngưng?
A. poliacrilonitrin. B. poli(metyl metacrylat).
C. polistiren. D. poli(etylen terephtalat).
Câu 59: Công thức hóa học của chất béo tên gọi tristearin
A. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
. B. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
. C. (C
17
H
31
COO)
3
C
3
H
5
. D. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 60: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Ngoài fructozơ, trong mật ong cũng chứa nhiều glucozơ.
B. Trong phân t valin số nhóm NH
2
lớn n số nhóm COOH.
C. visco thuộc loại bán tổng hợp.
D. H
2
NCH
2
COOH chất rắn điều kiện thường.
Câu 61: Thủy phân hoàn toàn m gam triolein trong dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau phản ứng thu
được 22,8 gam muối. Giá trị của m
A. 22,1. B. 21,8. C. 21,5. D. 22,4.
Câu 62: Hỗn hợp E gồm amin X công thức dạng C
n
H
2n+3
N amino axit Y công thức dạng
C
m
H
2m+1
O
2
N (trong đó số mol X gấp 1,5 lần số mol Y). Cho 28,4 gam hỗn hợp E tác dụng hoàn toàn với
dung dịch HCl dư, thu được 43,0 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, cho 28,4 gam hỗn hợp E tác dụng với
một lượng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được x gam muối. Giá trị của x
A. 17,76. B. 23,28. C. 15,52. D. 26,64.
Câu 63: Nhúng quỳ tím lần lượt vào các dung dịch chứa các chất riêng biệt sau: metyl amin; glyxin; lysin;
axit glutamic. Số dung dịch làm quỳ tím hóa xanh
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 64: Cho 12 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO
3
(vừa đủ), thu được dung dịch X V lít hỗn hợp
khí (đktc) gồm N
2
O N
2
tỉ khối so với H
2
bằng 18. cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch X, thu được 75
gam muối khan. Giá trị của V
A. 2,240. B. 2,688. C. 2,480. D. 2.016.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 65: Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO
3
0,25 mol Cu(NO
3
)
2
, sau một thời gian
thu được 19,44 gam kết tủa dung dịch X chứa 2 muối. Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 gam bột sắt vào
dung dịch X, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được 9,36 gam kết tủa. Giá trị của m
A. 5,28. B. 4,32. C. 4,64. D. 4,8.
Câu 66: Cho t từ đến hết 100 ml dung dịch HCl 0,48M vào 150 ml dung dịch gồm KOH 0,14M
K
2
CO
3
0,08M. Sau phản ng hoàn toàn thu được V ml khí CO
2
(đktc). Giá trị của V
A. 268,8. B. 336,0. C. 224,0. D. 179,2.
Câu 67: Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol no, đơn chức, mạch hở X thu được 3,136 lít khí CO
2
(đktc)
3,78 gam H
2
O. Công thức phân tử của X
A. CH
4
O. B. C
3
H
8
O. C. C
3
H
6
O. D. C
2
H
6
O.
Câu 68: Dung dịch X (chứa 19,5 gam hỗn hợp etylamin glyxin) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch
KOH 1M. Dung dịch X trên tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V
A. 200. B. 250. C. 350. D. 300.
Câu 69: Khi cho triglixerit X phản ng với dung dịch brom thì 1 mol X phản ứng tối đa với 4 mol Br
2
.
Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được b mol H
2
O V lít CO
2
(đktc). Biểu thức liên hệ giữa các giá trị
của V, a b
A. V = 22,4(b + 3a). B. V = 22,4 (4a b). C. V = 22,4(b + 6a). D. V = 22,4(b + 7a).
Câu 70: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi lại trong bảng sau:
Mẫu thử
Hiện tượng
X
màu xanh tím
Y
Kết tủa trắng
Z
khí thoát ra
T
Kết tủa Ag trắng bạc
Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là
A. Hồ tinh bột, anilin, axit axetic, metyl fomat. B. Hồ tinh bột, metyl fomat, axit axetic, anilin.
C. Hồ tinh bột, anilin, metyl fomat, axit axetic. D. Anilin, hồ tinh bột, axit axetic, metyl fomat.
u 71: H tan hn toàn m gam hỗn hợp X gm Ba, BaO, Al và Al
2
O
3
o c dư, thu được
dung dịch Y và 5,6 lít k H
2
ktc). Nh từ từ đến dư dung dch HCl 1M o dung dịch Y. Đồ th
biu diễn sự ph thuc khối lượng kết tủa Al(OH)
3
theo th ch dung dịch HCl 1M như sau:
Giá trị ca m
A. 99,00. B. 47,15. C. 49,55. D. 56,75.
Câu 72: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na Al vào nước dư, thu được dung dịch Y. Chia Y
làm ba phần bằng nhau:
- Cho từ từ dung dịch HCl 1M vào phần một đến khi bắt đầu xuất hiện kết tủa thì dùng hết 100 ml.
- Cho từ từ 450 ml dung dịch HCl 1M vào phần hai, thu được 3a gam kết tủa.
- Cho từ từ 750 ml dung dịch HCl 1M vào phần ba, thu được a gam kết tủa.
Giá trị của m
A. 36,90. B. 28,50. C. 40,65. D. 44,40.
Câu 73: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. Cho dung dịch AgNO
3
vào dung dịch H
3
PO
4
.
B. Cho Si vào dung dịch NaOH, đun nóng.
C. Cho dung dịch NaHCO
3
dung dịch HCl.
D. Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO
3
)
2
.

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Giang. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 239
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm