Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Bình Phước

Câu 1: Trong các kim loại: Al, Mg, Fe và Cu, kim loại có tính khửmạnh nhất là:
A. Cu. B. Mg. C. Fe. D. Al.
Câu 2: Trong công nghiệp, để điều chế NaOH người ta điện phân dung dịch chất X (có màng ngăn).
X :
A. Na
2
SO
4
. B. NaNO
3
. C. Na
3
PO
4
. D. NaCl.
Câu 3:Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?
A. Quá trình đun nấu, đốt lò sưởi trong sinh hoạt.
B. Quá trình quang hợp của cây xanh.
C. Quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô.
D. Quá trình đốt nhiên liệu trong lò cao.
Câu 4: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
A. Dung dịch H
2
SO
4
loãng, đun nóng. B. Cu(OH)
2
ở điều kiện thường.
C. Dung dịch NaOH, đun nóng. D. H
2
, xúc tác Ni, đun nóng.
Câu 5:Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chất X là
A. FeCl
3
. B. MgCl
2
. C. CuCl
2
. D. CrCl
3
.
Câu 6: Thuỷ phân pentapeptit X thu được các đipeptit Ala-Gly; Glu-Gly tripeptit Gly-Ala-
Glu. Vậy cấu trúc của peptit X là:
A. Glu-Ala-Gly-Ala-Gly B. Ala-Gly-Ala-Glu-Gly
C. Ala-Gly-Gly-Ala-Glu D. Gly-Gly-Ala-Glu-Ala
Câu 7: Al
2
O
3
không tan được trong dung dịch nào sau đây?
A.NaOH. B.BaCl
2
. C. HCl. D. Ba(OH)
2
.
Câu 8: Crom (VI) oxit có công thức hóa học
A.Cr(OH)
3
B. CrO
3
. C.K
2
CrO
4
. D.Cr
2
O
3
.
Câu 9: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?
A.CH
2
=CH
2
. B.CH
2
=CH-CH
3
. C.CH
2
=CHCl. D. CH
3
-CH
3
.
Câu 10: Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt luyện?
A.Na. B. Al. C.Ca. D. Fe.
Câu 11: Chất nào sau đây không tan trong nước?
A. Saccarozơ. B. Xenlulozơ. C. Fructuzơ. D. Glucozơ.
Câu 12: Natri cacbonat còn có tên gọi khác là washing soda (chất tẩy). Công thức của natri cacbonat
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM 2019
(40 câu trắc nghiệm – Thời gian 50 phút)
A. Na
2
SO
3
B. NaCl C. Na
2
CO
3
D. NaHCO
3
Câu 13: Cho m gam bột Fe vào 100 ml dung dịch CuSO
4
1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,
thu được dung dịch X và 9,2 gam chất rắn Y. Giá trị của m là
A. 5,6. B. 8,4. C. 11,2. D. 2,8.
Giải:
n
CuSO4
= 0,1 mol = n
Fepư
m
Fe bđ
m
Fe pư
+ m
Cu sinh ra
= m
Y
→ m
Fe bđ
= 9,2 - 64.0,1 + 56.0,1 = 8,4 gam
Câu 14: Cho hỗn hợp gồm: Ba (2amol) và Al
2
O
3
(3a mol) vào nước dư, thu đưuọc 0,08 mol khí H
2
và còn lại m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là
A. 8,16 B. 4,08 C. 6,24 D. 3,12
Giải:
Bảo toàn electron: 2n
Ba
= 2n
H2
→ 2a = 0,08 => a = 0,04 mol.
Ba (2a mol) + Al
2
O
3
(3a mol) Ba(AlO
2
)
2
2a mol + Al
2
O
3
a mol. Vậy m = 102.0,104 = 4,08
gam
Câu 15: Cho các chất sau: etylamin, ala-gly-val, amoni axetat, anilin. Số chất phản ứng được với
dung dịch HCl là
A.3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 16: Cho 18 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
(đun
nóng), thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 32,4. B. 21,6. C. 10,8. D. 16,2.
Giải:
Glucozơ → 2Ag
n
Ag
= 2n
glucozơ
= 0,2 => m
Ag
= 21,6 gam
Câu 17: Đốt cháy hoàn toàn hn hợp hai amin no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp thu được 2,24 lít
khí CO
2
(đktc) và 3,6gam nước. Công thc ca 2 amin là:
A. CH
3
NH
2
, C
2
H
5
NH
2
B. C
2
H
5
NH
2
, C
3
H
7
NH
2
C. C
3
H
7
NH
2
, C
4
H
9
NH
2
D. C
5
H
11
NH
2
, C
6
H
13
NH
2
Gii:
C
n
H
2n+3
N → nCO
2
+ (n + 1,5) H
2
O
1,5n
amin
= n
H2O
n
CO2
→ n
amin
=
1
15
mol
S C trung bình = 0,1 :
1
15
= 1,5 => CH
3
NH
2
, C
2
H
5
NH
2
Câu 18: Bộ dụng cụ chiết (được mô tả như hình vẽ bên). Dụng cụ này có thể dùng để tách
hai chất lỏng nào sau đây?
A.
etyl axetat và nước cất. C. natri axetat và etanol.
B.
anilin và HCl. D. axit axetic và etanol.
Câu 19: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H
+
+ OH
-
→ H
2
O?
A. CH
3
COOH + NaOH CH
3
COONa + H
2
O B. Ba(OH)
2
+ 2HCl BaCl
2
+ 2H
2
O
C. Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
BaSO
4
+ 2H
2
O D. Mg(OH)
2
+ 2HCl MgCl
2
+ 2H
2
O
Câu 20: Dãy gồm các dung dịch đều hòa tan được Cu(OH)
2
ở nhiệt độ phòng là
A. glucozơ, fructozơ và tinh bột. B. glucozơ, fructozơ và xenlulozơ.
C. glucozơ, fructozơ và saccarozơ. D. Saccarozơ, glixerol và tinh bột.
Câu 21: Tiến hành các thí nghiệm sau:
a) Cho lá kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO
4
.
b) Cho lá kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO
3
loãng, nguội.
c) Đốt cháy dây Mg nguyên chất trong khí Cl
2
.
d) Cho lá kim loại Mg-Cu vào dung dịch H
2
SO
4
loãng.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn điện hóa
A.2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 22: Este X đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi bằng 43/16. Thủy phân X trong môi trường
axit thu được axit cacboxylic Y và ancol Z. Số đồng phân cấu tạo thỏa mãn của X là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 23: Cho các chất: FeCO
3
, Fe(NO
3
)
2
, Cr(OH)
3
, Na
2
CrO
4
. Số chất phản ứng được với dung dịch
HCl loãng là
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 24: Cho các chất sau: protein, xenlulozơ, policaproamit, poliacrilonitrin, poli(etylen
terephtalat), nilon-6,6. số chất trong dãy có chứa liên kết –CONH
A.5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 25:Cho hỗn hợp X gồm KHCO
3
và Na
2
CO
3
. Trộn đều hỗn hợp X rồi chia thành hai phần:
Phần 1 có khối lượng m gam tác dụng với dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được 0,12 mol kết tủa.
Phần 2 có khối lượng 2m gam tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí (đktc).
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là
A. 3,584 B. 1,792 C. 2,688 D. 5,376
Giải:
Khi cho hỗn hợp KHCO
3
và Na
2
CO
3
phản ứng với Ca(OH)
2
, xảy ra phản ứng:
HCO
3
-
+ OH
-
→ CO
3
2-
Ca
2+
+ CO
3
2-
→ CaCO
3
Trong m gam: ∑n(CO
3
2-
+ HCO
3
-
) = n
kết tủa
= 0,12 mol
=> Trong 2m gam → ∑n(CO
3
2-
+ HCO
3
-
) = 0,24 mol
=> Phần 2 có khối lượng 2m gam tác dụng với dung dịch HCl dư: n
CO2
= ∑n(CO
3
2-
+ HCO
3
-
) = 0,24
mol
Vậy giá trị V = 5,376 lít

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Bình Phước. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Bình Phước. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 207
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm