Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN TRÃI
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Ngày thi: 23+24/2/2019 - Đề thi có 04 trang
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: ........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: Để làm mềm nước cứng tạm thời không thể dùng chất nào sau đây?
A. H
2
SO
4
. B. Na
2
CO
3
. C. Na
3
PO
4
. D. NaOH.
Câu 42: Khi điện phân dung dịch CuSO
4
, tại catot xảy ra quá trình:
A. Khử nước. B. Oxi hóa SO
4
2-
. C. Khử Cu
2+
. D. Oxi hóa nước.
Câu 43: Để thu được 59,4 gam xenlulozơ trinitrat cần phải lấy bao nhiêu mol HNO
3
, biết hiệu suất phản
ứng đạt 80%.
A. 0,48 B. 0,6 C. 0,75 D. 0,80
Câu 44: Protein tham gia phản ứng màu biure tạo sản phẩm có màu:
A. đỏ B. trắng C. vàng D. tím
Câu 45: Kim loại không tan trong dung dịch HNO
3
đặc, nguội là:
A. Mg B. Al C. Zn D. Cu
Câu 46: Thủy phân este nào sau đây thì thu được hỗn hợp CH
3
OH và CH
3
COOH
A. metyl fomat B. metyl axetat C. metyl propionat. D. etyl axetat
Câu 47: Kim loại kiềm X được sử dụng làm tế bào quang điện. X là:
A. Natri. B. Liti. C. Kali. D. Xesi.
Câu 48: Kim loại Cu không thể tan trong dung dịch nào sau đây:
A. HCl B. AgNO
3
C. HNO
3
D. FeCl
3
Câu 49: Tơ nào sau đây thuộc tơ tổng hợp?
A. Tơ axetat. B. Tơ visco C. Tơ tằm. D. tơ nitron.
u 50: điều kiện tờng, amin X là chất lỏng, dễ bị oxi hóa khi để ngoài không khí. Dung dịch X
không làm đổi u quỳ tím nhưng tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng. Amin X là:
A. metylamin B. đimetylamin C. anilin D. benzylamin
Câu 51: Cho dãy các ion kim loại: K
+
, Ag
+
, Fe
3+
, Cu
2+
. Ion kim loại tính oxi hóa mạnh nhất trong y
A. K
+
. B. Ag
+
. C. Fe
3+
. D. Cu
2+
.
Câu 52: Công thức nào sau đây là công thức của phèn chua?
A. Li
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O B. Na
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O
C. K
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O D. (NH
4
)
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O
Câu 53: Dung dịch nào sau đây có pH < 7?
A. NH
2
CH
2
COONa. B. NH
2
CH
2
COOH. C. CH
3
NH
2
. D. CH
3
COOH.
MÃ ĐỀ 505
ĐỀ THI THỬ LẦN 1
Câu 54: Xà phòng hóa hoàn toàn este X đơn chức mạch hở bằng dung dịch NaOH, sau phản ứng thu được
13,6 gam muối và 9,2 gam ancol. Tên gọi của X là:
A. Etyl fomat B. Metyl axetat C. Etyl axetat D. Metyl propionat
Câu 55: 100 ml dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
1M có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Giá trị m là:
A. 9,6 gam B. 12,8 gam C. 3,2 gam D. 6,4 gam
Câu 56: X một trong những chất dinh dưỡng bản của con người, nguyên liệu để sản xuất glucozơ
và ancol etylic trong công nghiệp. X có nhiều trong gạo, ngô, khoai, sắn. Chất X là
A. xenlulozơ. B. glucozơ C. tinh bột. D. saccarozơ.
Câu 57: Ấm nước đun lâu ngày thường một lớp cặn đá vôi dưới đáy. Để loại bỏ cặn, thể dùng a
chất nào sau đây?
A. Ancol etylic B. Nước vôi trong C. Giấm D. Nước Javen
Câu 58: Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa x mol AlCl
3
thì thu được 7,8 gam kết tủa.
Giá trị x là:
A. 0,3 B. 0,15 C. 0,125 D. 0,1
Câu 59: Trường hợp nào sau đây có xuất hiện ăn mòn điện hóa:
A. Cho Cu vào dung dịch FeCl
3
B. Kim loại tiếp xúc khí oxi
C. Gang thép để ngoài không khí ẩm D. Đốt hợp kim Fe, Cu trong khí clo
Câu 60: Phân đạm chứa nguyên tố dinh dưỡng:
A. Ca B. P C. N D. K
Câu 61: Trong phòng tnghiệm, khí X đuợc điều chếthu vào bình tam giác bằng cách đẩy không khí
như hình vẽ. Khí X là
A. C
2
H
2
B. NH
3
C. H
2
D. Cl
2
Câu 62: Cho dung dịch Ba(HCO
3
)
2
lần lượt vào các dung dịch: Ca(NO
3
)
2
, KOH, Na
2
CO
3
, KHSO
4
,
Ba(OH)
2
, H
2
SO
4
, HNO
3
. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là
A. 4 B. 5 C. 3 D. 6
Câu 63: Nung hỗn hợp gồm Al, Fe
3
O
4
Cu nhiệt độ cao, thu được chất rắn X. Cho X vào dung dịch
NaOH dư, thu được chất rắn Y và khí H
2
. Cho Y vào dung dịch chứa AgNO
3
, thu được chất rắn Z và dung
dịch E chứa 3 muối. Cho dung dịch HCl vào E, thu được khí NO. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành
phần chất tan trong E là
A. Cu(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
2
và Al(NO
3
)
3
. B. Cu(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
2
và Fe(NO
3
)
3
.
C. Al(NO
3
)
3
, Fe(NO
3
)
2
và Fe(NO
3
)
3
. D. Cu(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
3
và AgNO
3
.
Câu 64: Cho các chất sau: Al, Na
2
CO
3
, AlCl
3
, KHCO
3
, K
2
SO
4
, Al
2
O
3
, NH
4
Cl, KNO
3
. Số chất tác dụng
với dung dịch Ba(OH)
2
là.
A. 5 B. 7 C. 8 D. 6
Câu 65: Cho dãy các chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, phenylamoni clorua, poli(vinyl axetat),
glyxylvalin, etilenglicol, triolein. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng là:
A. 5 B. 7 C. 4 D. 6
Câu 66: Cho các chất sau: caprolactam, phenol, stiren, toluen, metyl metacrylat, isopren. Số chất khả
năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A. 5. B. 6. C. 4. D. 3.
Câu 67: Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong môi trường axit, thu được glixerol và hỗn hợp hai axit béo
gồm axit oleic axit linoleic. Đốt cháy m gam X cần vừa đủ 35,392 lit O
2
(đktc), thu được 50,16 gam
CO
2
. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với V ml dung dịch Br
2
1M. Giá trị của V là
A. 80. B. 100. C. 120. D. 160.
u 68: Cho 0,06 mol hỗn hợp 2 este đơn chức X Y phản ng vừa đvới dung dịch NaOH thu
được hỗn hợp các chất hữu cơ Z. Đốt cy hoàn toàn Z thu được 0,145 mol CO
2
0,035 mol
Na
2
CO
3
. Nếu làm bayi hỗn hợp Z thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m :
A. 4,56 B. 3,48 C. 5,38 D. 5,76
Câu 69: Cho m gam hỗn hợp X gồm K, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,12 mol NaHCO
3
0,05 mol
CaCl
2
, sau phản ứng thu được 8 gam kết tủa và thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Giá trị của m
A. 2,32. B. 3,15. C. 2,76. D. 1,98.
Câu 70: Cho sơ đồ phản ứng:
xt,t
2 1
xt,t
2 2
xt,t
1 2 3 2
1 X O axit cacboxylic Y
2 X H ancol Y
3 Y Y Y H O



Biết Y
3
có công thức phân tử C
6
H
10
O
2
. Tên gọi của X là:
A. anđehit propionic. B. anđehit axetic. C. anđehit metacrylic. D. anđehit acrylic.
Câu 71: Cho các mệnh đề sau:
(1) Anilin có tính bazo mạnh hơn metyl amin
(2) Hiđro hóa glucozơ thu được sobitol.
(3) Trùng hợp caprolactam thu được policaproamit
(4) Tinh bột xenlulozơ đều polisaccarit.
(5) Dung dịch đipeptit tác dụng với Cu(OH)
2
cho hợp chất có màu tím đặc trưng.
Số mệnh đề đúng là:
A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 72: Cho dãy các polime gồm: tằm, capron, nilon 6,6, tơ nitron, poli(metyl metacrylat),
poli(vinyl clorua), cao su buna, axetat, poli(etylen terephtalat). Số polime được tổng hợp từ phản ứng
trùng hợp là:
A. 4 B. 6 C. 7 D. 5
Câu 73: Cho các chất : Al,AlCl
3
, Zn(OH)
2
, NH
4
HCO
3
, KHSO
4
, NaHS, Fe(NO
3
)
2
. Số chất vừa phản ứng
với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là:
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.
Câu 74: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu Fe
2
O
3
tác dụng với dung dịch chứa 0,38 mol HCl, sau phản
ứng chỉ thu được dung dịch Y. Nhỏ AgNO
3
tới vào dung dịch Y thấy thoát ra 0,02 mol NO (sản phẩm
khử duy nhất ca N
+5
) và 57,77 gam kết tủa. Giá trị m là
A. 8,96. B. 10,88. C. 11,2. D. 10,56.
Câu 75: Hòa tan hết 57,15 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al
2
O
3
và Fe(NO
3
)
2
trong dung dịch chứa 1,4 mol
H
2
SO
4
, sau khi kết thúc các phản ứng, thu được dung dịch Y chỉ chứa 168,35 gam các muối sunfat trung
hòa hỗn hợp khí Z gồm (0,15 mol N
2
0,1 mol H
2
). Cho dung dịch NaOH vào Y, thấy lượng
NaOH phản ứng là 3,25 mol, sau phản ứng thu m gam kết tủa. Giá trị m:

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 446
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm