Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2019
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)
Đề thi gồm 04 trang
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16;
Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41:
Nhận xét nào sau đây
đúng
?
A.
Gluozơ và Fructozơ là đồng đẳng kế tiếp của nhau
B.
Thủy phân hoàn toàn amilopectin hoặc xenlulozơ đều thu được glucozơ.
C.
Tinh bột do các gốc
α
- glucozơ tạo thành còn xenlulozơ do các gốc
β
fructozơ tạo thành
D.
Amilozơ xenlulo là đồng phân của nhau.
Câu 42:
Trong dung dịch CH
3
COOH 0,1M (X), tồn tại cân bằng CH
3
COOH
CH
3
COO
-
+ H
+
.
Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Thêm vài giọt dung dịch HCl đặc vào X.
(2) Thêm vài giọt dung dịch NaOH đặc vào X.
(3) Thêm ít tinh thể CH
3
COONa vào X.
(4) Pha loãng dung dịch X bằng nước.
(5) Cô đặc dung dịch X.
Số thí nghiệm làm tăng khả năng phân ly (cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận) là
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
1.
Câu 43:
Cho các phát biểu sau:
(1) Fe thuộc ô 26 trong bảng tuần hoàn, CHe của Fe
2+
là [Ar] 3d
6
(2) Nguyên tố R tạo ra hợp chất khí với H là RH
3
thì oxit có hóa trị cao nhất của nó là RO
3
.
(3) Đi từ trên xuống dưới trong nhóm IIA, tính kim loại tăng dần.
(4) Có 5 yếu tố có thể ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng giống như tốc độ phản ứng.
(5) Chất gây ra nguyên nhân tẩy màu, sát khuẩn trong nước clo là HClO.
Số phát biểu đúng là
A.
1.
B.
4.
C.
2.
D.
3.
Câu 44:
Phân tử khối của tristearin là
A.
884
B.
890
C.
893
D.
806
Câu 45:
Khi để giấy tẩm dung dịch Pb(NO
3
)
2
ngoài không khí một khu n nhận thấy giấy
chuyển sang màu đen chứng tỏ môi trường khí có chất khí X. Số chất điện li yếu trong các chất sau: X,
NaOH, HCl, Mg(OH)
2
, NaCl, CaCO
3
A.
4
B.
3
C.
1
D.
2
Câu 46:
Theo những kết qủa nghiên cứu khoa học vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong việc
vận chuyển ion sắt từ huyết tương protein transferring vào organ protein ferritin được chứa trong
tủy sống, tỳ, và gan. Thiếu vitamin C sẽ làm gián đoạn hệ thống vận chuyển ion sắt vào những cơ quan
này, từ đó sinh ra hiện tượng thiếu chất sắt trong cơ thể. Biết vitamin C có công thức
Hỏi công thức phân tử và độ bất bão hòa k= số π + số v là:
A.
C
6
H
10
O
6
và 3
B.
C
8
H
10
O
6
và 2
C.
C
6
H
6
O
6
và 2
D.
C
6
H
8
O
6
và 3
Câu 47:
Một oxit của nguyên tố R có các tính chất sau
- Tính oxi hóa rất mạnh
- Tan trong nước tạo thành dung dịch gồm 2 axit: H
2
RO
4
và H
2
R
2
O
7
- Tan trong dung dịch kiềm tạo anion RO
4
2-
có màu vàng. Oxit đó là
A.
Cr
2
O
3
B.
CrO
3
C.
Mn
2
O
7
D.
SO
3
Câu 48:
Cho hình ảnh
Hóa chất được sử dụng để đúc tượng ?
A.
CaSO
4
B.
CaSO
4
.H
2
O
C.
CaSO
4
.2H
2
O
D.
CaSO
4
.5H
2
O
u 49:
Trong các kim loại sau,
k
im loại có tính khử
mạnh
nhất là
A.
Na
B.
Mg
C.
Al
D.
Fe
Câu 50:
Kim loại nào sau đây là kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong tất cả các kim loại?
A.
Natri.
B.
Thủy ngân.
C.
Liti.
D.
Xesi.
Câu 51:
Cho m gam hợp kim Cu- Fe (Cu chiếm 70% về khối lượng) vào 700 gam dung dịch HNO
3
6,3% đến khi kết phản ứng nhận thấy khối lượng chất rắn giảm đi 25% thu được dung dịch X và 5,6 lít
hỗn hợp khí (đktc) gồm NO và NO
2
(không có sản phẩm khử khác của N
+5
). Giá trị của m là
A.
44,8
B.
33,6.
C.
40,5
D.
50,4
Câu 52:
Kim loại Y có cấu hình [Ne] 3s
2
. Y là
A.
Na
B.
Be
C.
Ca
D.
Mg
Câu 53:
:Polime X có phân tử khối là 280.000 và hệ số trùng hợp n =10.000. X là
A.
Teflon
B.
Polipropilen
C.
PE
D.
PVC
Câu 54:
Cho m gam hỗn hp gm kim loi K và Al
2
O
3
tan hết vào H
2
O thu được dung dịch X và 5,6
lít khí ( đktc). Cho 300 ml dung dịch HCl 1M vào X đến khi phản ứng kết thúc thu được 7,8 gam kết
tủa. Giá trị của m là
A.
19,95.
B.
34,8.
C.
29,7.
D.
39,9.
Câu 55:
Phát biểu nào sau đây là
sai
?
A.
Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc
α
-amino axit và thành phần phi protein.
B.
Tripeptit Gly-Ala-Lys có phản ứng màu biure với Cu(OH)
2
.
C.
Trong phân tử đipeptit mạch hở có 1 nhóm peptit.
D.
Tất cả peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân trong 2 môi trường.
Câu 56:
Hỗn hợp X gồm 3 kim loại kiềm một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X
vào nước thu được dung dịch loãng Y chứa 4 cation khối lượng tăng lên 1,74 gam so với nước ban
đầu. Dung dịch Z gồm H
2
SO
4
0,5M HCl 1M. Trung hòa 1/2Y bằng Z tạo ra m gam muối. Giá trị
của m là
A.
1,896
B.
2,328
C.
1,395
D.
2,23
Câu 57:
Cho 0,15 mol hỗn hợp X gồm: axit glutamic (H
2
NC
3
H
5
(COOH)
2
) lysin
((H
2
N)
2
C
5
H
9
COOH) vào 100 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch Y. Y phản ứng vừa đủ với
100 ml dung dịch NaOH 4M. Số mol Lysin trong X là
A.
0,125
B.
0,05
C.
0,10
D.
0,025
Câu 58:
Đốt cháy a gam hỗn hợp 3 kim loại Mg, Zn, Cu thu được 34,5 gam hỗn hợp rắn X gồm 3 oxit.
Hòa tan toàn bộ X cần vừa đủ 200 ml HCl 4M. Vậy a có giá trị là
A.
28,1 gam
B.
24,9 gam
C.
21,7 gam
D.
31,3 gam
Câu 59:
Cho phản ứng K
2
Cr
2
O
7
+ HCl
KCl + CrCl
3
+ Cl
2
+ H
2
O . Sau khi cân bằng với hệ số
nguyên tối giản, số phân tử HCl bị oxi hóa là
A.
6
B.
3
C.
8
D.
14
Câu 60:
Cho m gam một triglixerit X vào một lượng vừa đủ 24 gam dung dịch NaOH 10%, đun nóng
thu được 17,2 gam xà phòng. %m
O
trong X là
A.
5,77%
B.
11,54%
C.
5,594%
D.
11,19%
Câu 61:
Thủy phân m gam Saccarozơ một thời gian thấy còn lại 55% saccarozơ (so với ban đầu) trong
dung dịch và thu được sản phẩm X. Lấy toàn bộ X cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO
3
trong
NH
3
, sau phản ứng hoàn toàn thu được 31,32 gam Ag. Giá trị của m là
A.
24,795 gam.
B.
90,164 gam
C.
55,1 gam
D.
45,08 gam
Câu 62:
Thực hiện thí nghiệm với 2 dung dịch X, Y bằng cách nhỏ từ từ Y vào X thấy:
- Ban đầu xuất hiện kết tủa và tan ngay khi lắc nhẹ.
- Sau một thời gian lại thấy xuất hiện kết tủa trở lại và tăng dần đến cực đại.
X, Y lần lượt là dung dịch:
A.
NaOH, AlCl
3
B.
AlCl
3
, NaOH
C.
Ba(OH)
2
, Al
2
(SO
4
)
3
D.
Al
2
(SO
4
)
3
, Ba(OH)
2
Câu 63:
Số đipeptit mạch hở khi cho vào dung dịch NaOH dư, đun nóng tạo ra 2 muối của alanin
valin là
A.
1
B.
4
C.
2
D.
3
Câu 64:
Tính độ dinh dưỡng của phân n supephotphat kép (trong đó chứa 2% tạp chất trơ không
chứa photpho)
A.
60,68%.
B.
55,96%.
C.
59,47% .
D.
61,92%.
Câu 65:
Nhóm các kim loại đều có thể được điểu chế bằng phương pháp thủy luyện là
A.
Mg, Cu.
B.
Fe, Au.
C.
Cu, Ag.
D.
Al, Cr.
Câu 66:
Cho dãy các kim loại: Al, Cr, Cu, Fe, Ag. Số kim loại trong dãy
không
thể phản ứng được
với dung dịch H
2
SO
4
loãng là
A.
3.
B.
1. a
C.
4.
D.
2.
Câu 67:
Chất nào sau đây là amin bậc hai?
A.
H
2
N [CH
2
]
6
NH
2
B.
(CH
3
)
3
N
C.
CH
3
NHC
2
H
5
D.
Ala-Gly
Câu 68:
Hỗn hợp X gồm: axit fomic, etylen glicol, sobitol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na
dư, thu được 2,24 lít khí H
2
(đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO
2
. Giá trị của a là:
A.
2,2
B.
4,4
C.
8,8
D.
6,6
Câu 69:
Hợp chất X có công thức cấu tạo: HCOOC
2
H
5
. Tên gọi của X là
A.
metyl axetat
B.
etyl axetat
C.
Etyl fomat
D.
metyl propionat
Câu 70:
Khi cho lần lượt các chất sau: C, Si, CO, CO
2
, Al, Na vào nước vôi trong, số chất hiện
tượng tan và tạo khí trong các chất sau là
A.
4
B.
2
C.
1
D.
3
Câu 71:
Cho từ từ dung dịch HCl 1M đến dư vào 200 ml dung dịch X chứa Na
2
CO
3
và NaHCO
3
. Phản
ứng được biểu diễn theo đồ thị:
Nhỏ từ từ 200 ml X vào 175 ml dd HCl 1M, thu được V lít khí CO
2
(đktc). Giá trị của V là
A.
3,920 lít.
B.
2,800 lít.
C.
2,128 lít.
D.
1,232 lít.
Câu 72:
Nung hợp kim Na - Ba trong không khí khô sau một thời gian thu được hn hợp X gm: hợp
kim Na - Ba, Na
2
O BaO. Hòa tan hoàn toàn 21,9 gam X vào nước, thu được
1,12 lít khí H
2
(đktc)
dung dịch Y, trong đó 20,52 gam Ba(OH)
2
. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí
CO
2
(đktc) vào Y,
thu được m gam kết tủa. Giá tr của m là
A.
15,76.
B.
10,48.
C.
19,8.
D.
18,3.
Câu 73:
Điện phân 100 ml dung dịch gồm CuSO
4
aM NaCl 2M (điện cực trơ, màn ngăn xốp, hiệu
suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước sự bay hơi của nước) với cường độ

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
3 357
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm