Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh lần 2

Trang 1/4 - Mã đề thi 130
SỞ GD ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH S 1
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2
m học 2018 -2019
n: Hóa học 12
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 mươi câu trắc nghiệm)
đề thi 130
H, tên học sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Cd=112; Ba = 137.
Câu 1: Đá vôi là tên gọi của loại quặng có thành phần chính là?
A. CaSO
4
. B. CaCO
3
. C. CaCl
2
. D. Ca(NO
3
)
2
.
Câu 2: Có 4 dung dịch riêng biệt: HCl, CuCl
2
, FeCl
3
, HCl lẫn CuCl
2
. Nhúng vào mi dung dịch một
thanh Fe nguyên chất. Số trường hp xuất hiện ăn mòn điện hoá là
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 3: Cho các hợp chất sau CH
4
, C
2
H
4
, C
3
H
4
, C
4
H
4
; chất thuộc loại anken là
A. C
4
H
4
B. CH
4
C. C
3
H
4
D. C
2
H
4
Câu 4: Kim loại nào sau đây phn ứng được với dung dịch HNO
3
đặc ngui?
A. Al. B. Cu. C. Fe. D. Cr.
Câu 5: Chất nào sau đây không phải chất điện li trong nước?
A. CH
3
COOH. B. C
6
H
12
O
6
(glucozo). C. NaOH. D. HCl.
Câu 6: Cho dãy chuy
n hóa: X → tinh bt → glucoz
ơ → Y. Các chất X, Y lần lượt thể là :
A. CO
2
và C
2
H
5
OH B. CH
3
CHO và C
2
H
5
OH
C. HCHO và C
2
H
5
OH D. C
2
H
5
OH và CH
3
COOH
Câu 7: Kim loại có nhữngnh cht vật lý chung nào sau đây
A. Tính dẻo, tính dẫn nhiệt, nhiệt độ nóng chy cao.
B. Tính dẻo, có ánh kim, tính cứng.
C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim.
D. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, có khối lượng riêng ln, có ánh kim.
Câu 8: Glyxin công thức phân tử là
A. CH
3
NO
2
B. C
3
H
7
O
2
N C. C
2
H
5
NO
2
D. C
5
H
11
NO
2
Câu 9: Chất nào sau đây không phải là chất lưỡng tính?
A. AlCl
3
. B. NaHCO
3
. C. Al
2
O
3
. D. Al(OH)
3
.
Câu 10: Công thức tổng quát của este no hai chc mạch hở là
A. C
n
H
2n-2
O
4
B. C
n
H
2n
O
2
C. C
n
H
2n-2
O
2
D. C
n
H
2n
O
4
Câu 11: X là este có cha vòng benzen công thức phân tử là C
8
H
8
O
2
. y cho biết X có bao nhiêu
công thức cấu tạo?
A. 3 B. 6 C. 5 D. 4
Câu 12: Cho các chất sau: Amilopectin, aminlozơ, đextrin, saccarozơ và xenlulozơ. Số chất trong phân tử
có chứa liên kết α-1,4-glicozit.
A. 5 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 13: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là
A. tính axit. B. tính oxi hóa. C. tính kh. D. tính bazo.
u 14: Ssắp xếp nào theo trật tng dần tính bazơ của c hợp chất sau đây đúng?
A. (CH
3
)
2
NH < NH
3
< C
6
H
5
NH
2
< CH
3
NH
2
B. C
6
H
5
NH
2
< NH
3
< CH
3
NH
2
< (CH
3
)
2
NH
C. NH
3
< CH
3
NH
2
< (CH
3
)
2
NH < C
6
H
5
NH
2
D. CH
3
NH
2
< (CH
3
)
2
NH < NH
3
< C
6
H
5
NH
2
Trang 2/4 - Mã đề thi 130
Câu 15: Người ta thường dùng các vật dng bằng bạc để cạo gió cho người bị trúng gió (khi người bị mệt
mỏi, chóng mặt…do trong cơ thể tích tụ các khí đc như H
2
S…). Khi đó vật bằng bạc bị đen do phản
ứng: 4Ag + O
2
+ 2H
2
S
2Ag
2
S + 2H
2
O.
Chất khử trong phản ứng trên
A. Ag. B. H
2
S. C. O
2
. D. H
2
O.
Câu 16: Phn ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng:
A. depolime hóa B. giảm mạch polime
C. ginguyên mạch polime D. tăng mạch polime
Câu 17: Nguyên tắc luyện thép từ gang là:
A. Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt đ cao.
B. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.
C. Dùng CaO hoặc CaCO
3
đkhử tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.
D. Dùng O
2
oxi hóa các tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.
Câu 18: Cho các polime sau: (1) polietilen (PE) ; (2) poli (vinyl clorua) (PVC); (3) cao su u hóa; (4)
polistiren (PS); (5) amilo; (6) amilopectin; (7) xenlulozơ. Số polime cấu trúc mạch không phân
nhánh là:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 4
Câu 19: Hòa tan hoàn toàn 1,95 gam kim loại K vào H
2
O thu được 500 ml dung dịch pH
A. 14,0. B. 13,5. C. 12,0. D. 13,0.
Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gm etylaxetat isopropylaxetat sau đó cho toàn bộ sản phẩm
cháy dung dịch NaOH dư thấy khi lượng dung dịch tăng 15,5 gam. Tính khi lượng muối Na
2
CO
3
thu
được?
A. 21,2 gam B. 26,5 gam C. 23,32 gam D. 31,8 gam
Câu 21: Khử hoàn toàn 32 gam CuO thành kim loại cần vừa đủ V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là
A. 6,72. B. 4,48. C. 13,44. D. 8,96.
Câu 22: Hòa tan hết 4,6 gam Natri trong 100 ml dung dch HCl 0,5M thu đưc H
2
dung dịch X. Cô
cạn X được sgam chất rắn là
A. 10,2 gam B. 8 gam C. 11,7 gam D. 8,925 gam
Câu 23: Cho các cht sau: (1) CH
3
COOCH=CH
2
; (2) CH
2
=CHCOOCH
3
; (3) (CH
3
COO)
2
CH-CH
3
; (4)
CH
3
COOC(CH
3
)=CH
2
; (5) CH
3
COOCH=CHCH
3
. Những chất khi thủy phân trong NaOH thì thu được
muối và anđehit?
A. (1), (4), (5) B. (1), (2), (3) C. (1), (3), (5) D. (2), (3), (4)
Câu 24: Peptit X tạo bởi n aminoaxit no mạch hở mà phân t đều mt nhóm cacboxyl và mt nhóm
amino thì trong phân tử có
A. n mắt xích, n nguyên tử N và n nguyên t O
B. n-1 mắt xích, n nguyên tử N và n+1 nguyên tử O
C. n-1 mắt xích, n nguyên tử N và n nguyên tử O
D. n+1 mắt xích, n +1 nguyên tử N và n nguyên tử O
Câu 25: X là este tạo bởi ancol đơn chc và -aminoaxit Y. X không tác dng vi Na. Đun nóng 0,1 mol
X tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M (phản ứng vừa đủ) thu được 6,4 gam ancol và 19,1 gam
muối. Cho 36,75 gam Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được m gam muối. Giá trị ca m là
A. 47,587 B. 45,875 C. 43,215 D. 45,578
Câu 26: Hoà tan m gam hỗn hợp gồm KHCO
3
và CaCO
3
trong lượng dung dịch HCl. Sau khi c
phảnng xy ra hoàn toàn, thu được 11,2 lít khí CO
2
ktc). Giá trị của m là:
A. 60 B. 40 C. 50 D. 100
Câu 27: Một loại c cứng chứa các ion : Ca
2+
, Mg
2+
, Cl
, HCO
3
; trong đó nồng đ của Cl
0,006M HCO
3
là 0,01M. Hãy cho biết cần lấy bao nhiêu ml dung dịch Na
2
CO
3
0,2 M đbiến 1 lít
nước cứng đó thành nước mềm ? (coi như các chất kết tủa hoàn toàn).
Trang 3/4 - Mã đề thi 130
A. 20 ml. B. 80 ml. C. 60 ml. D. 40 ml.
Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ X rồi cho toàn b sản phẩm cháy đi qua bình 1 chứa 92,8 gam
dung dịch H
2
SO
4
75% thì nồng độ dung dịch còn lại 69,6%, bình 2 chứa dung dịch nước vôi trong dư thì
thu được 20 gam kết tủa. Khí còn lại đi ra khi bình thtích 2,24 lít (đo đktc). Biết X tỉ khối so
vi He bằng 15. Công thức phân tử của X là
A. C
2
H
4
O
2
B. C
2
H
8
N
2
C. C
3
H
8
O D. C
2
H
6
NO
Câu 29: Hòa tan va hết 22,5 gam hỗn hợp X gồm M, MO, M(OH)
2
trong 100 gam dung dịch HNO
3
nng độ 44,1%, thu được 2,24 lít khí NO (đktc) và dung dịch sau phản ng chỉ chứa muối M(NO
3
)
2
nng độ 47,2%. Kim loại M là:
A. Zn. B. Mg. C. Cu. D. Fe.
Câu 30: Trong thùng điện phân Al
2
O
3
nóng chy (hình dưới) ngưi ta sử dụng anot bằng than chì chia
thành nhiều tấm gắn trên một thanh ngang thể nâng lên hoặc hạ xuống đ
A. Dễ dàng thay thế khi anot bị ăn mòn sau một thời gian điện phân
B. Tăng độ dẫn điện cho anot
C. Tăng diện tích tiếp xúc của điện cực với dung dịch điện phân
D. Bảo vệ nhôm nóng chy không boxi hóa bởi oxi trong không khí
Câu 31: Trong hỗn hp gồm axit A và ancol B có bao nhiêu loại liên kết hidro được tạo thành
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 32: n men hoàn toàn m gam glucothành etanol. Toàn b khí CO
2
sinh ra trong quá trình này
được hấp th bởi dung dịch Ca(OH)
2
tạo ra 40,0 gam kết tủa. Nếu hiệu suất ca quá trình n men
75% thì giá trcủa m là:
A. 58 gam B. 30 gam C. 48 gam D. 60 gam
Câu 33: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và M
X
< M
Y
; Z ancol có cùng
s nguyên tcacbon với X (M
Z
< 100); T hợp chất chứa hai chc este tạo bi X, Y và Z. Đt cháy
hoàn toàn 64,6 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đ59,92 lít khí O
2
(đktc), thu được khí CO
2
46,8 gam nước. Mặt khác, 64,6 gam E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,2 mol Br
2
. Khối lượng muối
thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là
A. 21,6 gam. B. 23,4 gam. C. 32,2 gam. D. 25,2 gam
Câu 34: Trộn 10,17g hỗn hợp X gồm Fe(NO
3
)
2
và Al với 4,64g FeCO
3
được hỗn hp Y. Cho Y vào
ng vừa đủ dung dịch chứa 0,56 mol KHSO
4
được dung dịch Z chứa 83,41g muối sunfat trung hòa
m gam hỗn hợp khí T trong đó chưa 0,01 mol H
2
. Thêm NaOH Z đến khi toàn b muối sắt chuyn
hết thành hidroxit ngừng khí thoát ra thì cần va đủ 0,57 mol NaOH, lọc kết tủa nung trong không khí
đến khối lưng không đổi thu được 11,5g chất rắn. Giá trị của m gn nhất là :

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Thuận Thành 1 - Bắc Ninh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 206
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm