Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3

A. L{m đường c|t, đường phèn từ mía.
B. Gi~ c}y ch{m, cho v{o nước, lọc lấy dung dịch m{u để nhuộm sợi, vải.
C. Nấu rượu để uống. D. Ng}m rượu thuốc.
Câu 42. Chất n{o sau đ}y khi cho t|c dụng với H2SO4 đặc, nóng không có khí tho|t ra?
A. FeO. B. Fe(OH)2. C. Fe2O3. D. Fe3O4.
Câu 43. Cho 16 gam Fe2O3 phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M. Gi| trị của V l{
A. 400. B. 300. C. 200. D. 600.
Câu 44. Chất n{o sau đ}y l{m đổi m{u quỳ tím?
A. Lysin. B. Glyxin. C. Alanin. D. Valin.
Câu 45. Trong m|u người luôn nồng độ gluxit X không đổi l{ 0,1%. Nếu lượng X trong m|u giảm đi
thì người đó mắc bệnh suy nhược. Ngược lại nếu lượng X trong m|u tăng lên thì đó l{ người mắc bệnh
tiểu đường hay đường huyết. Chất X l{
A. Glucozơ. B. Mantozơ. C. Saccarozơ. D. Fructozơ.
Câu 46. Môi trường không khí, đất, nước xung quanh c|c nh{ m|y hóa chất thường bị ô nhiễm nặng
bởi khí độc, ion kim loại nặng v{ c|c hóa chất. Biện ph|p n{o sau đ}y không thể chống ô nhiễm môi
trường?
A. Sử dụng công nghệ sản xuất hiện đai, nhiên liệu sạch.
B. Xả chất thải trực tiếp ra môi trường.
C. Thực hiện chu trình khép kín để tận dụng chất thải một c|ch hiệu quả.
D. Có hệ thống xử lí chất thải hợp lí trước khi xả thải ra môi trường.
Câu 47. Trong c|c kim loại sau, kim loại n{o không phải l{ kim loại kiềm thổ?
A. Ca. B. Be. C. Mg. D. Na.
Câu 48. Cho c|c chất sau: Fe(NO3)3, FeCl2, NaHCO3, Al(OH)3. bao nhiêu chất t|c dụng với dung
dịch HCl?
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH (LẦN 3)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Môn: Hóa học
Câu 41. Từ thời thượng cổ con người đ~ biết chế c|c hợp chất hữu cơ. C|ch l{m n{o sau đ}y l{
phương ph|p kết tinh?
Câu 49. Polime n{o sau đ}y có cấu trúc mạch ph}n nh|nh?
A. Xenlulozơ. B. Polietilen. C. Amilopectin. D. Amilozơ.
Câu 50. Khi cho chất X v{o dung dịch kiềm, lúc đầu thu được kết tủa m{u trắng hơi xanh, sau đó
chuyển dần sang n}u đỏ khi đưa ra ngo{i không khí. Chất X l{
A. FeSO4. B. AlCl3. C. MgSO4. D. CuSO4.
Câu 51. Kali nitrat được dùng l{m ph}n bón v{ chế tạo thuốc nổ. Công thức của kali nitrat l{?
A. KHCO3. B. KNO2. C. K3PO4. D. KNO3.
Câu 52. Trong công nghiệp kim loại Cr được điều chế bằng phương ph|p n{o sau đ}y?
A. Điện ph}n nóng chảy. B. Nhiệt nhôm. C. Điện ph}n dung dịch. D. Thủy luyện.
Câu 53. Benzyl axetat có mùi thơm của hoa nh{i. Công thức ph}n tử của benzyl axetat l{
A. C9H8O2. B. C9H10O2. C. C8H10O2. D. C9H10O4.
Câu 54. Chất có khả năng tham gia phản ứng cộng với H2 (xúc t|c Ni, đun nóng) l{
A. C2H5OH. B. CH3NH2. C. CH3COOC2H3. D. CH3COOH.
A. 4. B. 3. C. 1. D. 2.
Câu 56. Nhóm c|c vật liệu được chế tạo từ polime trùng ngưng l{
A. Cao su, tơ tằm, tơ lapsan. B. Thủy tinh plexiglas, nilon-6,6, tơ nitron.
C. Nilon-6,6, nilon-6, tơ lapsan. D. Tơ visco, nilon-6, nilon-6,6.
A. C3H7NO2. B. C4H9NO2. C. C2H7NO2. D. C2H5NO2.
A. 200. B. 400. C. 250. D. 300.
A. 42,0. B. 30,0. C. 14,0. D. 37,8.
Câu 59. Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ v{ axit nitric đặc xúc t|c l{ axit sunfuric
đặc, đun nóng. Để có 59,4 kg xenlulozơ trinitrat cần dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất 90%).
Gi| trị của m l{
Câu 58. Cho m gam hỗn hợp gồm axit axetic, axit oxalic, axit glutamic t|c dụng vừa đủ với V ml dung
dịch NaOH 1M thu được dung dịch chứa (m + 8,8) gam muối. Gi| trị của V l{
Câu 57. Đốt ch|y ho{n to{n một amino axit X (ph}n tử 1 nhóm NH2) thu được 8,8 gam CO2 v{
1,12 lít N2. Công thức ph}n tử của X l{
Câu 55. X{ phòng hóa este X hai chức có công thức ph}n tử C5H8O4 thu được sản phẩm có khả năng
hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam. Số công thức cấu tạo phù hợp của X l{
Cặp chất X, Y phù hợp l{
A. Cu(NO3)2 v{ NO2. B. NH4NO2 v{ N2. C. CH3COONa v{ CH4. D. KClO3 v{ Cl2.
A. 12,8. B. 9,2. C. 7,2. D. 6,4.
Câu 62. Nhận xét n{o sau đ}y l{ sai?
A. Để gang hoặc thép trong không khí ẩm sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.
B. Trong ăn mòn hóa học, electron của kim loại được chuyển trục tiếp đến c|c chất trong môi trường.
D. Trong tự nhiên, sự ăn mòn kim loại xảy ra phức tạp, thể xảy ra đồng thời qu| trình ăn mòn điện
hóa học v{ ăn mòn hóa học.
Câu 63. Đốt ch|y ho{n to{n este X thu được CO2 v{ H2O có số mol bằng nhau, X có thể l{ este
A. No, mạch hở, đơn chức. B. No, ba chức.
C. No, mạch hở, hai chức. D. Không no, mạch hở, đơn chức.
Câu 64. Phản ứng n{o sau đ}y không phải l{ phản ứng trao đổi?
A. FeCO3 + 2HCl → FeCl2 + CO2 + H2O.
B. NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O.
C. Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl.
D. 2FeCO3 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2CO2 + 4H2O.
Câu 60. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch chứa chất X
Câu 61. Cho 12 gam Fe v{o 100 ml dung dịch chứa CuSO4 1M v{ Fe2(SO4)3 1M. Sau khi c|c phản
ứng xảy ra ho{n to{n thu được m gam chất rắn. Gi| trị của m l{
C. Để bảo vệ vỏ t{u biển l{m bằng thép, người ta gắn v{o mặt ngo{i của vỏ t{u (phần chìm dưới nước)
những l| Zn - đ}y l{ c|ch chống ăn mòn kim loại bằng phương ph|p bảo vệ bề mặt.
Câu 65. Cho 200 ml dung dịch NaOH 3M v{o 100 ml dung dịch AlCl3 1M thu được dung dịch X. Nhỏ
từ từ đến hết V ml dung dịch HCl 1M v{o dung dịch X thu được 5,85 gam kết tủa. Biết c|c phản ứng
đều xảy ra ho{n to{n. Gi| trị lớn nhất của V l{

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Đại học Vinh - Nghệ An lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 911
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm