Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 1

THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ (LẦN 1)
Câu 41. Trong điều kiện thường, X l{ chất rắn dạng sợi, m{u trắng. Ph}n tử X có cấu trúc không ph}n
nh|nh, không xoắn. Thủy ph}n X trong môi trường axit, thu được glucozơ. Tên gọi của X l{
A. Fructozơ. B. Xenlulozơ. C. Amilopectin. D. Saccarozơ.
Câu 42. Th{nh phần chính của quặng Đolomit l{
A. CaCO3.MgCO3. B. CaCO3.Na2CO3. C. MgCO3.Na2CO3. D. FeCO3.Na2CO3.
A. Magie. B. Chì. C. Đồng. D. Sắt.
Câu 44. Oxit n{o sau đ}y l{ oxit bazơ?
A. Fe2O3. B. CrO3. C. Al2O3. D. Cr2O3.
Câu 45. Kim loại n{o sau đ}y không bị thụ động hóa trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội?
A. Al. B. Fe. C. Cu. D. Cr.
Câu 46. Kim loại n{o sau đ}y l{ kim loại kiềm thổ?
A. Fe. B. Al. C. Na. D. Ca.
Câu 47. Etyl propionat l{ este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propipnat l{
A. C2H5COOCH3. B. C2H5COOC2H5. C. CH3COOCH3. D. HCOOC2H5.
Câu 48. Cho bột Cu v{o dung dịch X, thấy m{u xanh xuất hiện. X l{ chất n{o sau đ}y?
A. AlCl3. B. FeCl2. C. MgCl2. D. FeCl3.
Câu 49. Dung dịch Ala-Gly-Ala không phản ứng với chất n{o sau đ}y?
A. Cu(OH)2. B. NaOH. C. NaCl. D. HCl.
Câu 50. Kim loại Al được điều chế trong công nghiệp bằng c|ch điện ph}n nóng chảy hợp chất n{o sau
đ}y?
A. Al2O3. B. Al(OH)3. C. AlCl3. D. NaAlO2.
Câu 51. Nhôm hiđroxit tan được trong dung dịch n{o sau đ}y?
A. KNO3. B. Na2SO4. C. BaCl2. D. NaOH.
Tuyn chọn đề thi THPT Quc gia môn Hóa học 2019
Câu 43. Ion kim loại X khi v{o thể sẽ g}y nguy hiểm với sự ph|t triển cả về trí tuệ v{ thể chất con
người. Ở c|c l{ng nghề t|i chế ắc quy cũ, nhiều người bị ung thư, trẻ em chậm ph|t triển trí tuệ, còi cọc
vì nhiễm độc ion kim loại n{y. Kim loại X l{
Câu 52. Trùng hợp propilen, thu được polime có tên gọi l{?
A. Polietilen. B. Poli(vinyl clorua). C. Polistiren. D. Polipropilen.
Câu 53. Khi enzim xúc t|c, glucozơ bị lên men cho hợp chất hữu X. Từ X thực hiện phản ứng lên
men giấm thu được hợp chất Y có khả năng chuyển m{u quỳ tím. Hai chất X, Y lần lượt l{
A. Etanol, axit axetic. B. Etanol, khí cacbonic.
C. Khí cacbonic, axtit axetic. D. Etanol, anđehit axetic.
Câu 54. Cho hình vẽ mô tả qu| trình chiết 2 chất lỏng không trộn lẫn v{o nhau:
Ph|t biểu n{o sau đ}y l{ không đúng?
A. Chất lỏng nặng hơn được chiết trước. B. Chất lỏng nhẹ hơn được chiết trước.
C. Chất lỏng nhẹ hơn sẽ nổi lên trên phễu chiết. D. Chất lỏng nặng hơn sẽ chìm xuống đ|y phễu chiết.
A. 91,6. B. 93,0. C. 67,8. D. 80,4.
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 57. Phản ứng n{o sau đ}y có phương trình ion rút gọn l{ H+ + OH- → H2O?
A. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O. B. Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O.
C. NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O. D. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O.
A. 750. B. 650. C. 810. D. 550.
Câu 55. Để hòa tan ho{n to{n 24,4 gam hỗn hợp MgO v{ Al2O3 cần vừa đủ 700 ml dung dịch H2SO4
1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Gi| trị của m l{
Câu 56. Cho d~y c|c chất AgNO3, Cr, Fe(NO3)2, Cr(OH)3. Số chất trong d~y vừa t|c dụng với dung
dịch NaOH, vừa t|c dụng với dung dịch HCl l{
Câu 58. Cho m gam tinh bột lên men th{nh ancol (rượu) etylic với hiệu suất 81%. To{n bộ lượng CO2
sinh ra được hấp thụ ho{n to{n v{o dung dịch Ca(OH)2, thu được 550 gam kết tủa v{ dung dịch X.
Đun kỹ dung dịch X thu thêm được 100 gam kết tủa. Gi| trị của m l{
A. 15,6. B. 77,7. C. 85,5. D. 7,8.
A. 2. B. 5. C. 3. D. 4.
A. 60. B. 30. C. 15. D. 45.
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Gi| trị của m v{ x l{
A. 39,0 v{ 1,013. B. 66,3 v{ 1,130. C. 39,0 v{ 1,130. D. 66,3 v{ 1,013.
Câu 59. Cho 350 ml dung dịch Ba(OH)2 1M v{o 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M, sau khi phản ứng
xảy ra ho{n to{n, thu được m gam kết tủa. Gi| trị của m l{
Câu 60. Este X không no, mạch hở, tỉ khối hơi so với metan l{ 6,25. Khi x{ phòng hóa X, thu được
một anđehit v{ một muối của axit hữu cơ. Số công thức cấu tạo của X l{
Câu 61. Hỗn hợp E gồm ba amin no, đơn chức. Đốt ch|y ho{n to{n m gam E bằng O2, thu được CO2,
H2O v{ 0,672 lít N2 (đktc). Mặt kh|c, để t|c dụng ho{n to{n với m gam E cần vừa đủ V ml dung dịch
HCl 1M. Gi| trị của V l{
Câu 62. Tiến h{nh c|c thí nghiệm sau:
(a) Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH v{o dung dịch CrCl3.
(b) Dẫn từ từ đến dư khí CO2 v{o nước vôi trong.
(c) Cho từ từ đến dư dung dịch HCl v{o dung dịch NaAlO2.
(d) Cho dung dịch NH3 dư v{o dung dịch AlCl3.
Sau khi phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa l{
Câu 63. Cho d~y c|c chất sau: glyxin, phenyl amoni clorua, triolein, vinyl axetat. Số chất trong d~y
phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng l{
Câu 64. Cho c|c polime: polistien, polibutađien, tinh bột, policapromit, xenlulozơ triaxetat v{
nilon-6,6. Số polime tổng hợp l{
Câu 65. Sục từ từ khí CO2 đến v{o dung dịch hỗn hợp chứa Ca(OH)2 v{ NaAlO2. Khối lượng kết
tủa thu được sau phản ứng được biểu diễn trên đồ thị sau:

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Thị xã Quảng Trị lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 238
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm