Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Ninh lần 2

Trang 1/4 - Mã đề 201
SGDĐT BẮC NINH
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
i thi: KHTN - n: Hóa học
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề có 40 câu trắc nghiệm)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Họ và tên thí sinh:..................................................... Số báo danh :...................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr=52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41. Chất X cấu tạo CH
3
CH
2
COOCH
3
.
Tên gi của X là
A. metyl axetat. B. etyl axetat. C. metyl propionat. D. propyl axetat.
Câu 42. Khử hoàn toàn m gam hỗn hp X gồm CuO, Fe
2
O
3
cần vừa đủ 4,48 lít CO (đktc). Mặt khác, để hoà
tan hết m gam X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá tr ca V là
A. 400 ml. B. 100 ml. C. 300 ml. D. 200 ml.
Câu 43. Thành phn chính của quặng hematit đỏ là
A. FeS
2
. B. Fe
2
O
3
. C. FeCO
3
. D. Fe
3
O
4
.
Câu 44. Oxit nào sau đây là oxit axit?
A. FeO. B. CrO
3
. C. Al
2
O
3
. D. Cr
2
O
3
.
Câu 45. Dung dịch NaHCO
3
không tác dng vi dung dịch chất nào sau đây?
A. K
2
SO
4
. B. NaOH. C. HCl. D. Ca(OH)
2
.
Câu 46. Sliên kết σ (xích ma) có trong một phân tử etilen là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 47. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.
B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.
C. nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.
D. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.
Câu 48. Thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa hc là
A. Cắt miếng sắty (sắt tráng thiếc), để ngoài không khí ẩm.
B. Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
.
C. Cho miếng gang vào dung dịch H
2
SO
4
loãng.
D. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch CuCl
2
.
Câu 49. Phản ứng nào sau đây phương trình ion rút gọn H
+
+ OH
-
H
2
O?
A. BaCl
2
+ H
2
SO
4
→ BaSO
4
+ 2HCl. B. Cu(OH)
2
+ 2HCl
→ CuCl
2
+ 2H
2
O.
C. Ba(OH)
2
+ 2HNO
3
Ba(NO
3
)
2
+ 2H
2
O. D. NaHCO
3
+ NaOH → Na
2
CO
3
+ H
2
O.
Câu 50. Choy các chất sau: Cr
2
O
3
, Fe, Cr(OH)
3
, Cr, Al
2
O
3
. Schất tan được trong dung dịch NaOH
loãng là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 51. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyn
dần sang màu nâu đỏ. Chất X là
A. FeCl
3
. B. AlCl
3
. C. MgCl
2
. D. FeCl
2
.
Câu 52. Chất X là cht tinh thể màu xám đen, có cấu tc lớp, mềm. X được dùng làm điện cực, làm nồi
để nấu chy các hợp kim chịu nhiệt, chế tạo chất i trơn,… X
A. than chì. B. than mui. C. than cc. D. than hoạt nh.
Câu 53. Alanin có công thc là
A. H
2
N-CH
2
-COOH. B. H
2
N-CH
2
-CH
2
-COOH. C. CH
3
-CH(NH
2
)-COOH. D. C
6
H
5
-NH
2
.
Câu 54. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)
2
to dung dịch màu xanh lam.
B. Htinh bt tác dụng với dung dịch iot tạo hợp cht màu tím.
C. Glucozơ bthủy phân trong môi trường axit.
D. Xenlulozơ b thuỷ phân trong dung dịch kiềm đun nóng.
đề 201
Trang 2/4 - Mã đề 201
Câu 55. Trùng hợp etilen thu được polime có tên gọi là
A. polipropilen. B. polietilen. C. polistiren. D. poli(vinyl clorua).
Câu 56. Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
A. Tinh bột. B. Xenlulozơ. C. Saccarorơ. D. Fructozơ.
Câu 57. Aminoaxit đầu N trong phân tử peptit Gly-Val-Glu-Ala là
A. Alanin. B. Glyxin. C. Axit glutamic. D. Valin.
Câu 58. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Ngoài fructozơ, trong mật ong cũng chứa nhiều glucozơ.
B. Để rửa sạch ống nghim có dính anilin, có th dùng dung dịch HCl.
C. visco thuộc loại tơ bán tổng hp.
D. Dung dch alanin làm qum chuyển sang màu hng.
Câu 59. Để phản ứng vừa đủ với m gam Al cần 100 ml dung dịch NaOH 1,50M. Giá tr của m là
A. 4,05. B. 8,10. C. 5,40. D. 2,70.
Câu 60. Kim loại kiềm th thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn các nguyên thóa học?
A. Nhóm IA. B. Nhóm IIA. C. Nhóm IIIA. D. Nhóm VIIIB.
Câu 61. n men m gam glucođể tạo thành ancol etylic (hiệu suất phn ứng bằng 90%). Hấp thụ hoàn
toàn lượng khí CO
2
sinh ra o dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được 30 gam kết tủa. Giá tr của m là
A. 15,0. B. 37,0. C. 45,0. D. 30,0.
Câu 62. Công thức của triolein là
A. (CH
3
[CH
2
]
14
COO)
3
C
3
H
5
. B. (CH
3
[CH
2
]
16
COO)
3
C
3
H
5
.
C. (CH
3
[CH
2
]
7
CH=CH[CH
2
]
7
COO)
3
C
3
H
5
. D. (CH
3
[CH
2
]
7
CH=CH[CH
2
]
5
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 63. Cho kim loi Fe lần lượt phản ứng với dung dịch các chất riêng biệt sau: H
2
SO
4
loãng, CuCl
2
,
Fe(NO
3
)
3
, AgNO
3
, NaCl. S trường hợp có phn ứng hóa học xảy ra là
A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 64. Kim loại do nhất là
A. Ag. B. Al. C. Au. D. Cu.
Câu 65. Đt cháy hoàn toàn m gam mt triglixerit X cần dùng 1,61 mol O
2
, thu được 1,14 mol CO
2
và 1,06
mol H
2
O. Cho 26,58 gam X tác dng vừa đủ vi dung dch NaOH thì khối lượng muối tạo thành
A. 25,02 gam. B. 18,28 gam. C. 27,14 gam. D. 27,42 gam.
Câu 66. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 25,5 gam hỗn hợp gm CuO, Fe
3
O
4
và Al trong điều kin không có
không khí, thu được hỗn hp rắn X. Chia X làm 2 phn bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng
dư, thy lượng NaOH phn ứng là 6,8 gam đồng thời thoát ra a mol khí H
2
và còn lại 6,0 gam rắn không tan.
Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch cha 0,8 mol HCl và b mol HNO
3
, thu được dung dịch Y chỉ chứa các
mui trung hòa có tng khối lượng là 39,17 gam và a mol hỗn hp khí Z gồm NO, N
2
O và H
2
(trong đó H
2
có s mol là 0,02 mol). c phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần % theo khối lượng ca khí NO có trong
hỗn hp Z gần nht với giá trị nào sau đây?
A. 27%. B. 67%. C. 17%. D. 72%.
Câu 67. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Điện phân NaCl nóng chảy (catot bng thép, anot bằng than chì).
(b) Cho dung dịch NaHSO
4
vào dung dch KHCO
3
.
(c) Nung nóng quặng đolomit (CaCO
3
.MgCO
3
).
(d) Cho dung dịch Fe(NO
3
)
2
vào dung dịch HCl loãng.
(e) Cho Mg vào dung dịch H
2
SO
4
loãng nh thêm vài giọt CuSO
4
loãng.
(f) Cho Fe(OH)
2
vào dung dịch HNO
3
loãng, dư.
Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí là
A. 4. B. 5. C. 2. D. 6.
Câu 68. X axit cacboxylic no đơn chức, Y axit cacboxylic không no đơn chc một liên kết C=C và
có đồng phân hình hc và Zeste 2 chức tạo bởi X, Y và mt ancol no (X, Y, Z đu mạch h, thuần chức).
E hn hợp gồm X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn 4,76 gam E thu được 2,88 gam H
2
O. Mặt khác 4,76 gam E
thể tác dụng tối đa với 0,06 mol NaOH, sản phẩm sau phn ứng có chứa 6,26 gam hn hợp các chất hữu .
Cho các pt biểu ln quan đến bài toán gm:
(1) Phn trăm khối ng của X trong E là 72,27%;
(2) Smol ca Y trong E là 0,02 mol;
(3) Khi lượng của Z trong E là 0,86 gam;
(4) Phân tử Y có 4 nguyên tử hiđro;
(5) X có phản ứng tráng bc.
Trang 3/4 - Mã đề 201
Số phát biểu đúng là
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 69. Đt cháy hoàn toàn 0,15 mol hn hợp X gồm 2 hiđrocacbon mạch hở cần dùng vừa đủ 8,40 lít k
O
2
ktc). Toàn bộ sản phẩm cháy sinh ra hấp th vào dung dịch Ca(OH)
2
, sau phản ứng hoàn toàn thu được
20 gam kết tủa và khi lưng dung dịch thu được giảm 4,58 gam so với dung dịch Ca(OH)
2
ban đầu. Mặt
khác cho 5,13 gam X trên tác dụng với ng dư dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được m gam kết tủa. G
trị của m là
A. 7,92. B. 23,76. C. 15,84. D. 11,88.
Câu 70. Cho các phát biểu sau :
(a) Dầu thực vật và du nhớt bôi trơn máy đều có thành phần chính là chất béo.
(b) Trong môi trường bazơ, fructozơ chuyển thành glucozơ.
(c) Anilin tạo được kết ta trắng khi phản ứng với dung dịch nước brom.
(d) Khi luc trứng xy ra hiện tượng đông tụ protein.
(e) Để giảm đau nhức khi bị ong đt, có thbôi vôi tôi vào vết đốt.
(f) Phenyl axetat phn ứng tối đa vi NaOH trong dung dịch theo tỉ lệ molơng ứng 1 : 2.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 71. X, Y, Z 3 peptit mạch hở (có số nguyên tử cacbon trong phân tử tương ứng là 5, 7, 11); T là este
no đơn chức, mạch hở. Chia 268,32 gam hỗn hp E gồm X, Y, Z, T thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn
toàn phần 1 cần vừa đủ 7,17 mol O
2
. Thủy phân hoàn toàn phần 2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được
ancol etylic và hỗn hp G (gồm 4 muối ca glyxin, alanin, valin và axit cacboxylic). Đốt cháy hoàn toàn G
thu được Na
2
CO
3
; N
2
; 2,58 mol CO
2
và 2,8 mol H
2
O. Phần trăm khối lượng của X trong E là
A. 18,90%. B. 1,30%. C. 3,26%. D. 1,09%.
Câu 72. Thy phân hoàn toàn tripeptit X (mạch hở), thu được sản phẩm gm 15,0 gam glyxin và 8,9 gam
alanin. Số chất X tha mãn tính chất trên
A. 6. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 73. Dung dịch X chứa x mol Na
2
CO
3
và 2x mol KHCO
3
; dung dịch Y chứa y mol HCl. Nhỏ từ từ đến
hết Y vào X, thu được V lít CO
2
(đktc). Nếu nh từ từ đến hết X o Y, thu được dung dịch Z và 3V lít CO
2
ktc). Cho dung dịch Ba(OH)
2
vào Z thu được m gam kết ta. Giá trca m là
A. 394y. B. 98,5y. C. 197y. D. 295,5y.
Câu 74. Hn hp X gồm Fe(NO
3
)
2
, Fe
3
O
4
, FeCl
2
, Zn và Cu (trong đó nguyên tố Fe chiếm 19,186% về khối
lượng). Cho 78,81 gam X tan hoàn toàn vào dung dịch chứa 2,07 mol HCl. Sau khi các phảnng xy ra thu
được dung dịch Y (trong đó các mui có khối lượng là 130,185 gam) và hn hp khí Z (gồm 0,09 mol khí
N
2
O và 0,075 mol kH
2
). Cho dung dịch AgNO
3
dư vào dung dịch Y, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,045
mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của NO
3
-
); đồng thời thu được 319,125 gam kết ta. Thành phần %
theo khi lượng của Zntrong hn hợp X gần nhất với giá tr nào sau đây?
A. 22%. B. 45%. C. 31%. D. 32%.
Câu 75. Cho 2,40 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ng vừa đ với 0,06 mol HCl, thu
được m gam mui. Giá trị của m là
A. 4,11. B. 4,59. C. 3,06. D. 5,67.
Câu 76. Cho x mol Al tan hết trong V lít dung dịch H
2
SO
4
1M và HCl 1M, thu đưc dung dịch Y. Cho từ từ
đến dư dung dịch Ba(OH)
2
vào Y, khi lượng kết tủa tạo thành ph thuộc vào smol Ba(OH)
2
được biểu
diễn trên đồ thị sau:
Tỉ lệ
a
x
có giá trlà
A. 3,0. B. 2,5. C. 3,2. D. 2,4.

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Ninh lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Bắc Ninh lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 212
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm