Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Kiên Giang

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
KIÊN GIANG
ÔN THI THPTQG 2019 ĐỀ 004
MÔN: HÓA HỌC
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; S=32; Cl=35,5; Na=23; Mg=24;
Al=27; K=39; Ca=40; Fe=56; Cu=64; Ag=108; Ba=137; Li=7; Cr=52; Zn=65; Br=80; Sr=88;
Cs=133; Rb=85,5.
Câu 41: Amilopectin thành phần của
A. xenlulozơ. B. tinh bột. C. amilozơ. D. protein.
Câu 42: Hợp chất hữu nào sau đây 8 liên kết ch ma trong phân tử?
A. C
5
H
12
. B. C
3
H
4
. C. C
3
H
6
. D. C
6
H
6
.
Câu 43: Đặc điểm nào sau đây không phải đặc điểm chung của các hợp chất hữu cơ?
A. Khả năng phản ứng hóa học chậm, theo nhiều hướng khác nhau trong cùng điều kiện.
B. Liên kết hóa học trong hợp chất hữu thường à liên kết ion.
C. Phần lớn không tan trong nước, nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
D. Kém bền với nhiệt dễ cháy.
Câu 44: Al(OH)
3
phản ứng được với cả hai dung dịch nào sau đây?
A. NaOH, HCl. B. NaCl, H
2
SO
4
. C. Na
2
SO
4
, KOH. D. KCl, NaNO
3
.
Câu 45: Sắt tan được trong dung dịch nào sau đây?
A. AlCl
3
. B. FeCl
2
. C. FeCl
3
. D. MgCl
2
.
Câu 46: Để một sợi dây đồng nối tiếp một y nhôm để trong không khí m. Sau một thời gian, chỗ
tiếp xúc xảy ra hiện tượng
A. Dây đồng bị ăn mòn điện hóa. B. Dây nhôm bị ăn mòn hóa học.
C. Dây đồng bị ăn mòn hóa học. D. Dây nhôm bị ăn mòn điện hóa.
Câu 47: Anilin công thức là
A. CH
3
NH
2
. B. C
6
H
5
CH
2
NH
2
. C. C
6
H
5
OH. D. C
6
H
5
NH
2
.
Câu 48: o sau đây nguồn gốc từ thiên nhiên?
A. tằm. B. nitron. C. nilon-6,6. D. lapsan.
Câu 49: Các số oxi hóa đặc trưng của crom là:
A. +2, +4, +6. B. +1, +2, +4, +6. C. +2, +3, +6. D. +3, +4, +6.
Câu 50: Dung dịch nào sau đây không dẫn điện?
A. HCl. B. CH
3
OH. C. NaCl. D. CuSO
4
.
Câu 51: Các ion nào sau đây không cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. Al
3+
, Cu
2+
, SO
4
2-
. B. Na
+
, Mg
2+
, OH
-
.
C. Ca
2+
, Na
+
, Cl
-
. D. K
+
, Fe
2+
, NO
3
-
.
Câu 52: Khi phòng hóa triolein ta thu được sản phẩm
A. C
17
H
35
COOH glixerol. B. C
17
H
33
COONa glixerol.
C. C
15
H
31
COONa glixerol. D. C
15
H
31
COONa etanol.
Câu 53: Cho đồ phản ứng: Ca
(X)
Ca(HCO
3
)
2
(Y)
Ca(NO
3
)
2
. X Y có thể (mỗi
mũi tên cho một phản ứng hóa học)
A. CaO Ca B. Ca(OH)
2
CaCO
3
C. CaCO
3
Ca(OH)
2
D. Ca(OH)
2
CaO
Câu 54: Cho các chất sau: C
6
H
5
OH (X); C
6
H
5
CH
2
OH (Y); HOC
6
H
4
OH (Z); C
6
H
5
CH
2
CH
2
OH (T).
Các chất đồng đẳng của nhau là:
A. Y, T B. Y, Z C. Z, T D. X, Z
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 55: Cho các chất sau: etyl fomat, vinyl axetat, tristearin, metyl acrylat, phenyl axetat lần lượt tác
dụng với dung dịch NaOH dư. Số chất sau phản ứng tạo ra ancol
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 56: Cho chất X công thức phân tử C
4
H
6
O
2
, biết:
X + NaOH
Y + Z; Y + H
2
SO
4
Na
2
SO
4
+ T.
Z T đều khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X
A. HCOOCH=CH-CH
3
. B. CH
3
COOCH=CH
2
.
C. HCOOCH
2
-CH=CH
2
. D. HCOOC(CH
3
)=CH
2
.
Câu 57: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nhúng một sợi dây đồng o dung dịch FeCl
3
.
(b) Đốt dây sắt trong khí clo.
(c) Cho Mg tác dụng với lượng dung dịch FeCl
3
.
(d) Cho Fe o dung dịch AgNO
3
dư.
(e) Thêm dung dịch HNO
3
loãng vào dung dịch Fe(NO
3
)
2
.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II)
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 58: Hỗn hợp Y gồm Fe
3
O
4
Al tỉ lệ mol tương ứng 1:4. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm Y
(trong trường hợp không không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm:
A. Al, Fe Al
2
O
3
. B. Al
2
O
3
, Fe Fe
3
O
4
.
C. Al
2
O
3
Fe D. Al, Fe Fe
3
O
4
Al
2
O
3
.
Câu 59: Cho dãy các dung dịch sau: axit axetic, phenylamoni clorua, alanin, natri axetat, metyl amin,
glyxin, metylamoni clorua. S dung dịch trong dãy tác dụng được với NaOH
A. 4. B. 5. C. 6. D. 3.
Câu 60: Cho các dung dịch sau:
(1) H
2
N-CH
2
-COOH; (2) ClNH
3
+
-CH
2
-COOH; (3) H
2
N-CH
2
-COONa;
(4) H
2
N(CH
2
)
2
CH(NH
2
)-COOH (5) HOOC(CH
2
)
2
CH(NH
2
)-COOH.
Các dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là:
A. (2), (5). B. (1), (5). C. (1), (4). D. (3), (4).
Câu 61: Cho dung dịch NaOH loãng, vào lần lượt các dung dịch chứa FeCl
2
, ZnCl
2
CuCl
2
đến
khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được kết tủa X. Đem toàn bộ X nung trong không khí đến khối
lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn Y. Chất Y gồm:
A. FeO, CuO, ZnO. B. FeO, CuO.
C. Fe
2
O
3
, ZnO, CuO. D. Fe
2
O
3
, CuO.
Câu 62: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Glucozơ fructozơ đều tác dụng với Cu(OH)
2
tạo thành dung dịch màu xanh lam.
B. Glucozơ fructozơ phản ứng với H
2
đều tạo ra ancol 6 nhóm OH.
C. Khi đun nóng glucozơ với Cu(OH)
2
/OH
-
cho kết tủa đỏ gạch.
D. Fructozơ không tham gia phản ứng tráng bạc không nhóm CHO.
Câu 63: Thuốc thử duy nhất dùng để phân biệt các dung dịch đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn:
KHCO
3
, AlCl
3
, KNO
3
A. AgNO
3
. B. HCl. C. BaCl
2
. D. Ca(OH)
2
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 64: Cho các phát biểu về cacbohiđrat sau:
(a) Saccarozơ, tinh bột xenlulozơ đều tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit.
(b) Glucozơ, fructozơ, saccarozơ đều tác dụng với Cu(OH)
2
AgNO
3
/NH
3
.
(c) Tinh bột xenlulozơ đồng phân cấu tạo của nhau.
(d) Phân tử xenlulozơ được cấu tạo bởi nhiều gốc
- glucozơ.
(e) Xenlulozơ saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu sai
A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 65: Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO
3
trong dung dịch NH
3
dư,
đun nóng thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ phần trăm của anđehit fomic trong fomalin
A. 49,00%. B. 38,07%. C. 40,50%. D. 50,25%.
Câu 66: Nhỏ t từ từng giọt đến hết 300 ml dung dịch HCl 1M o 100 ml dung dịch chứa Na
2
CO
3
2M NaHCO
3
2M, sau phản ứng thu được a mol CO2. Giá trị của a
A. 0,3. B. 0,1. C. 0,2. D. 0,15.
Câu 67: Dẫn từ t V lít khí CO
2
(đktc) vào dung dịch Ca(OH)
2
thu được 50 gam kết tủa dung dịch
X. Lọc lấy kết tủa rồi đun nóng dung dịch X lại thu thêm 10 gam kết tủa nữa. Giá trị của V
A. 11,2. B. 6,72. C. 7,84. D. 15,68.
Câu 68: Khi thủy phân hoàn toàn este X đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ 150 ml dung dịch NaOH
1M. Sau phản ng thu được 14,4 gam muối 4,8 gam ancol. Tên gọi của X
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl acrylat. D. propyl fomat.
Câu 69: Hỗn hợp X gồm CH
3
OH, C
2
H
5
OH, C
3
H
7
OH, HCOOH (s mol của CH
3
OH bằng số mol của
C
3
H
7
OH). Cho m gam X c dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m
A. 2,3. B. 9,2. C. 4,6. D. 13,8.
Câu 70: Nhỏ từ từ 260 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch gồm 0,024 mol FeCl
3
; 0,016 mol
Al
2
(SO4)
3
0,04 mol H
2
SO
4
thu được m gam kết tủa. Giá trị của m
A. 4,128. B. 1,560. C. 2,568. D. 5,064.
Câu 71: Trộn 300 ml dung dịch HCl 0,05M với 200 ml dung dịch Ba(OH)
2
a mol/lit thu được 500 ml
dung dịch pH=12. Giá trị của a
A. 0,15. B. 0,05. C. 0,06. D. 0,10.
Câu 72: A hợp chất hữu mạch vòng chứa C, H, N trong đó N chiếm 15,053% theo khối lượng.
Khi A tác dụng với HCl tạo ra muối dạng RNH
3
Cl. Cho 9,3 gam A tác dụng hết với nước brom
thu được b gam kết tủa. Giá trị của b
A. 34. B. 33. C. 36. D. 39.
Câu 73: Nung nóng 19,52 gam hỗn hợp gồm Al Cr
2
O
3
trong điều kiện không có không khí, sau một
thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hòa tan hết X cần dùng 600 ml dung dịch HCl 1,6M thu được 0,18
mol khí H
2
dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào Y, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m
A. 6,88. B. 8,60. C. 72,00. D. 10,32.
Câu 74: Lên men 162 gam tinh bột với hiệu suất các quá trình lên men lần lượt 80% 90%. Tính
thể tích dung dịch rượu 40
o
thu được? (Biết khối lượng riêng của C
2
H
5
OH nguyên chất 0,8 g/ml).
A. 230 ml. B. 207 ml. C. 115 ml. D. 82,8 ml.
Câu 75: Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO
3
H
2
SO
4
đun nhẹ, trong điều kiện thích

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Kiên Giang. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 215
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm