Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Hải Phòng

SỞ GIÁO DỤCĐÀO TẠO
HẢI PHÒNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
LẦN THỨ NHẤT
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thi gian m i: 50 phút, không k thi gian phát đ
(Đ thi 40 u / 5 trang)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P
= 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41. Thch cao nung có công thc hóa hc
A. CaCO
3
. B. CaSO
4
.H
2
O. C. CaSO
4
. D. CaSO
4
.2H
2
O.
Câu 42. trạng thái bản, số electron hóa trị của Al (Z = 13) là
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.
Câu 43. Chất nào sau đây không phảichất lưỡng tính?
A. Al
2
O
3
. B. NaHCO
3
. C. Al. D. Al(OH)
3
.
Câu 44. Kim loại tan hoàn toàn trong nước (dư) nhiệt độ thường
A. Cu. B. K. C. Zn. D. Fe.
Câu 45. Trong các chất dưới đây, chất nào là amin bậc hai?
A. CH
3
NHCH
3
. B. H
2
N[CH
2
]
6
NH
2
. C. C
6
H
5
NH
2
. D. CH
3
CH(CH
3
)NH
2
.
Câu 46. Khi làm lạnh đột ngột chất X được “Nước đá khô”. Công thức của X
A. O
2
. B. CO
2
. C. Cl
2
. D. SO
2
.
Câu 47. Kim loại sắt khi tác dụng với chất nào (lấy dư) sau đây tạo muối sắt (III)?
A. dung dịch H
2
SO
4
loãng. B. S.
C. dung dịch HCl. D. Cl
2
.
Câu 48. Hợp chất hữu luôn chứa nguyên tố nào sau đây?
A. Oxi. B. Cacbon. C. Lưu huỳnh. D. Hiđro.
Câu 49. Công thức hóa học của sắt (III) oxit là
A. Fe
2
O
3
. B. Fe
3
O
4
. C. Fe(OH)
3
. D. Fe
2
(SO
4
)
3
.
Câu 50. X chất rắn, dạng sợi màu trắng, không tan trong nước. Tên gọi của X
A. amilopectin. B. fructozơ. C. xenlulozơ. D. saccarozơ.
Câu 51. Một vật làm bằng sắt tráng thiếc (sắt tây), trên bề mặt vết sây sát tới lớp sắt. Khi vật này tiếp xúc
với không khí ẩm thì
A. Fe bị oxi hóa. B. Sn bị oxi hóa. C. Fe bị khử. D. Sn bị khử.
Câu 52. Este nào sau đây có công thức phân tử C
4
H
8
O
2
?
A. Vinyl axetat. B. Propyl axetat. C. Phenyl axetat. D. Etyl axetat.
Câu 53. Tiến hành thí nghiệm theo mô hình sau:
Bông trộn CuSO
4
khan chuyển sang màu
A. đỏ. B. tím. C. vàng. D. xanh.
Câu 54. Trong các chất sau, chấtnhiệt độ nóng chảy cao nhất
A. HCOOCH
3
. B. C
2
H
5
NH
2
. C. NH
2
CH
2
COOH. D. CH
3
NH
2
.
Câu 55. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Khi cho Cu(OH)
2
vào dung dịch lòng trắng trứng thấy xuất hiện kết tủa màu vàng.
B. Toluen được dùng để sản xuất thuốc nổ TNT (2,4,6-trinitrotoluen).
đề: 008
ĐỀ CHÍNH THỨC
C. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α-aminoaxit được gọi là liên kết peptit.
D. Amilozo là polisaccarit có cấu trúc mạch không phân nhánh.
Câu 56. Cho các kim loại Fe, Cu, Ag và Zn. Số kim loại tan được trong dung dịch Fe(NO
3
)
3
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 57. Hòa tan hoàn toàn Fe
3
O
4
trong dung dịch H
2
SO
4
loãng, dư, thu được dung dịch X. Dung dịch X
tác dụng với chất nào sau đây không xảy ra phản ứng oxi hóa khử?
A. Cu. B. NaOH. C. Cl
2
. D. KMnO
4
.
Câu 58. Trong số các loại sau: tằm, visco, nilon-6-6, axetat, capron, olon, những loại
nào thuộc loại nhân tạo?
A. visco và nilon-6,6. B. tằm olon.
C. nilon-6-6 và capron. D. visco và axetat.
Câu 59. Cho 0,1 mol Ala-Gly tác dụng hết với 300 ml dung dịch KOH 1M. cạn dung dịch sau phản
ứng được m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 29,6. B. 24,0. C. 22,3. D. 31,4.
Câu 60. Khử hoàn toàn một lượng Fe
3
O
4
bằng H
2
dư, thu được chất rắn X m gam H
2
O. Hòa tan hết X
trong dung dịch HCl dư, thu được 1,008 lít khí H
2
(đktc). Giá trị của m là
A. 0,81. B. 1,35. C. 0,72. D. 1,08.
Câu 61. Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào sau
đâyđúng?
A. Dung dịch X có pH nhỏ hơn 7.
B. Sục CO
2
vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.
C. Thể tích khí H
2
thu được là 2,24a lít (đktc).
D. Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO
4
.
Câu 62. Cho các chất sau đây: CuO, O
2
, dung dịch Ca(OH)
2
, FeO. Số chất tác dụng được với khí CO
(đun nóng) là
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 63. Lên men m gam glucozơ để tạo thành ancol etylic (hiệu suất phản ứng bằng 50%). Hấp thụ hoàn
toàn lượng khí CO
2
sinh ra vào dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được 15 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 27,0. B. 54,0. C. 13,5. D. 24,3.
Câu 64. Chất X (C
4
H
8
O
2
) tác dụng với dung dịch NaOH, thu được chất hữu Y Z. Oxi hóa Z bằng
CuO, thu được axeton. Công thức cấu tạo của X
A. HCOOCH
2
CH
2
CH
3
. B. CH
3
CH
2
COOCH
3
. C. HCOOCH(CH
3
)
2
. D. CH
3
COOC
2
H
5
.
Câu 65. Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 1,54 mol O
2
, thu được CO
2
1 mol
H
2
O. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 18,64
gam muối. Để chuyển hóa a mol X thành chất béo no cần vừa đủ 0,06 mol H
2
(Ni, t°). Giá trị của a là
A. 0,06. B. 0,02. C. 0,01. D. 0,03.
Câu 66. Cho các đồ phản ứng sau:
0
t
8 14 4 1 2 2
X C H O 2NaOH X X H O 
1 2 4 3 2 4
X H SO X Na SO 
poli(hexametylen ađipamit) +
xt,t
5 3
nX nX

2 3
2X X

0
2 4
H SO , t
6 2
X 2H O
Phân tử khối của X
6
A. 194. B. 136. C. 202. D. 184.
Câu 67. Các hiđroxit: Ba(OH)
2
, NaOH, Al(OH)
3
, Fe(OH)
3
được hiệu ngẫu nhiên X, Y, Z, T. Kết
quả thí nghiệm của X, Y, Z, T được ghi bảng sau:
X
Y
Z
T
Tính tan (trong nước)
tan
không tan
không tan
tan
Phản ứng với dung dịch
NaOH
không xảy ra
phản ứng
không xảy ra
phản ứng
xảy ra phản
ứng
không xảy ra phản
ứng
Phản ứng với dung dịch
Na
2
SO
4
không xảy ra
phản ứng
không xảy ra
phản ứng
không xảy ra
phản ứng
phản ứng tạo kết
tủa trắng
Các chất X, Y, Z, T lần lượt
A. Ba(OH)
2
, Fe(OH)
3
, Al(OH)
3
, NaOH. B. Ba(OH)
2
, Al(OH)
3
, Fe(OH)
3
, NaOH.
C. NaOH, Fe(OH)
3
, Al(OH)
3
, Ba(OH)
2
. D. NaOH, Al(OH)
3
, Fe(OH)
3
, Ba(OH)
2
.
Câu 68. Cho các phát biểu sau:
(a) Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối chín) có chứa isoamyl axetat.
(b) Thủy tinh hữu được ứng dụng làm cửa kính phương tiện giao thông.
(c) Glucozơvị ngọt thấy đầu lưỡi mát lạnh do xảy ra phản ứng lên men rượu.
(d) Nhỏ dung dịch I
2
vào lát cắt của củ khoai lang thì xuất hiện màu xanh tím.
(e) Nicotin là một amin độc, có trong thuốc lá.
(f) Sau khi lưu hóa cao su chịu nhiệtđàn hồi tốt hơn.
Số phát biểu đúng
A. 3. B. 5. C. 4. D. 6.
Câu 69. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,25 mol Al
2
O
3
0,4 mol BaO vào nước dư, thu được dung
dịch E. Nhỏ từ từ dung dịch HCl k (M) vào E, số mol kết tủa (y mol) thu được phụ thuộc vào số mol HCl
phản ứng (x mol) được biểu diễn theo đồ thị sau:
Giá trị của k là
A. 2,0. B. 1,5. C. 2,5. D. 1,8.
Câu 70. Hỗn hợp X gồm C
2
H
4
, C
2
H
2
, C
3
H
8
, C
4
H
10
. Lấy 6,32 gam X cho qua bình đựng dung dịch nước
Br
2
(dư) thấy có 0,12 mol Br
2
tham gia phản ứng. Mặt khác, đốt cháy hết 2,24 lít X (đktc) cần dùng V lít
khí O
2
(đktc), sau phản ứng thu được 9,68 gam CO
2
. Biết các phản ứng hoàn toàn. Giá trị của V là
A. 5,60. B. 6,72. C. 7,84. D. 8,96.
Câu 71. Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO
2
(đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH y mol K
2
CO
3
, thu được
200 ml dung dịch X. Cho từ từ đến hết 100 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được
2,688 lít khí (đktc). Mặt khác, cho 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
dư, thu được 39,4
gam kết tủa. Giá trị của x là
A. 0,05. B. 0,10. C. 0,30. D. 0,20.
Câu 72. Cho các phát biểu sau:
(a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.
(b) Bột nhôm trộn với bột sắt (III) oxi dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.
(c) Dùng Na
2
CO
3
để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước.
(d) Dùng bột lưu huỳnh để xửthủy phân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ.
(e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO
3
, người ta nút ống nghiệm bằng
bông tẩm dung dịch kiềm.
Số phát biểu đúng
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 73. Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và hiđrocacbon mạch
hở cần vừa đủ 1,27 mol O
2
, tạo ra 14,4 gam H
2
O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br
2
thì s mol
Br
2
phản ứng tối đa
A. 0,40. B. 0,33. C. 0,30. D. 0,26.
Câu 74. Hợp chất X (C
n
H
10
O
5
) vòng benzen nhóm chức este. Trong phân tử X, phần trăm khối
lượng của oxi lớn hơn 29%. Lấy 1 mol X tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, sản phẩm hữu thu
được chỉ là 2 mol chất Y. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất X có ba loại nhóm chức.
(b) Chất X làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ.

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Hải Phòng. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 248
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm