Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội lần 3

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
TRƯỜNG THCS THPT
LƯƠNG THẾ VINH - HÀ NỘI
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 3
NĂM HỌC 2018-2019
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
-------------------------------
Mã đề thi: 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Na = 23; Al = 27;
Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Cl = 35,5; Cr = 52; Ba = 137; K = 39.
Câu 1: Hợp chất M
2
SO
4
.Al
2
(SO
4
)
3
.24H
2
O sẽ có tên gọi là phèn chua khi M là ?
A. NH
4
+
B. Na C. K D. Li
Câu 2: các chất sau đây: Al, Cr, Al
2
O
3
, Cr
2
O
3
, ZnO, Al
4
C
3
, CrO
3
. Có mấy chất tan được trong cả dung
dịch HCl loãng và dung dịch NaOH loãng ?
A. 3 B. 5 C. 4 D. 6
Câu 3: Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, khả năng gây ung thư phổi cao. Chất độc hại gây ra bệnh ung
thư có nhiều trong thuốc lá là
A. heroin B. moocphin C. nicotin D. cafein
Câu 4: Este nào sau đây tác dụng với KOH theo tỉ lệ mol 1:2 ?
A. Phenyl axetat B. Etyl isobutirat C. Isoamyl axetat D. tristearin
Câu 5: các polime sau đây: PVA, PP, PE, PS, PPF, PVC, nilon-7, PMM, cao su Buna, visco,
lapsan. Có bao nhiêu polime trong số trên có thể điều chế bằng phản ứng trùng hợp ?
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 6: Cho các phản ứng
1) M + HCl A + B 2) B + NaOH D + E
3) E + O
2
+ H
2
O G 4) G + NaOH Na[M(OH)
4
]
M là kim loại nào sau đây
A. Zn B. Fe C. Al D. Cr
Câu 7: Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl
3
và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ
chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là ?
A. y = 2x. B. 2x = y + z. C. 2x = y + 2z. D. x = y 2z.
Câu 8: Chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X (C
5
H
8
O
2
) có các tính chất sau:
(1) Tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na.
(2) Không tham gia phản ứng tráng gương.
Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là ?
A. 7. B. 8. C. 5. D. 6.
Câu 9: Chọn câu sai
A. Khi đun PMM với dung dịch NaOH mạch polime bị phá vỡ
B. Khi đun amilopectin với dung dịch H
2
SO
4
loãng mạch polime bị phá vỡ
C. Một số polime có thể tham gia phản ứng cộng như một olefin
D. Từ CH
4
cần ít nhất 3 phản ứng để điều chế PVC
Câu 10: Nhận xét nào sau đây sai?
A. Các tính chất vật lí chung của kim loại là do các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại gây ra.
B. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.
C. Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.
D. Tính dẫn điện của một số kim loại giảm dần theo trình tự: Ag > Au > Cu > Al.
Câu 11: Kim loại cứng nhất và kim loại có khối lượng riêng bé nhất lần lượt là ?
A. Hg và W B. Al và Cs C. Ag và Cs D. Cr và Li
Câu 12: Trong số các chất sau: glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, fructozơ, amilozơ. bao nhiêu
chất bị thủy phân trong môi trường axit ?
A. 5 B. 3 C. 6 D. 4
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
Câu 13: Trong số các hiđrocacbon sau: etan, vinyl axetilen, propilen, propin, benzen, stiren, toluen.
bao nhiêu hiđrocacbon có thể làm nhạt màu dung dịch nước brom ?
A. 4 B. 5 C. 3 D. 6
Câu 14: Dung dịch nào sau đây dẫn điện tốt nhất ? Biết chúng đều có cùng nồng độ 0,1M.
A. KOH B. BaCl
2
C. HF D. H
2
S
Câu 15: Phản ứng nào sau đây mô tả sự xâm thực của nước mưa vào núi đá vôi (tạo thành hang động) ?
A. CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O Ca(HCO
3
)
2
B. CaCO
3
+ 2HCl CaCl
2
+ CO
2
+ H
2
O
C. CaCO
3
0
t

CaO + CO
2
D. CaCO
3
.MgCO
3
0
t

CaO.MgO + 2CO
2
Câu 16: Cấu hình electron không đúng
A. Fe (Z = 26): [Ar] 3d
6
4s
2
B. Cr
2+
: [Ar] 3d
4
C. Cr (Z = 24): [Ar] 3d
4
4s
2
D. Cr
3+
: [Ar] 3d
3
Câu 17: Nhóm khí nào sau đây là nguyên nhân chính gây mưa axit ?
A. SO
2
và NO
2
. B. CFC và CO
2
C. H
2
S và NH
3
D. HCl và Cl
2
Câu 18: Cho axit cacboxylic X tác dụng với amin Y thu được muối Z công thức phân tử là C
3
H
9
O
2
N.
Hãy cho biết có bao nhiêu cặp X, Y thỏa mãn?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 19: Có các nhận xét sau :
(1) Tinh bột và xenlulozơ là hai đồng phân cấu tạo của nhau
(2) Từ hai đồng phân amino axit của C
3
H
7
NO
2
có thể tạo ra tối đa 4 đipeptit
(3) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được Ag
(4) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ mỗi chất chỉ cho 1 loại monosaccarit duy nhất
(5) Nồng độ glucozơ trong máu người bình thường khoảng 5%
(6) Tất cả các dung dịch protein đều có phản ứng màu biure
Số nhận xét đúng là :
A. 4 B. 3 C. 6 D. 5
Câu 20: Tiến hành điện phân màng ngăn, hai điện cực trơ 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,02M
NaCl 0,2M. Sau khi anot thoát ra 0,448 lít khí (đktc) thì ngừng điện phân. Giả sử thể tích dung dịch
không đổi, pH của dung dịch sau điện phân có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 2,98 B. 12,78 C. 3,54 D. 10,36
Câu 21: Cho V lít CO đi qua 84,2 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe
2
O
3
nung nóng. Sau phản ứng thu được
78,6 gam chất rắn và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H
2
là 18. Giá trị của V là ?
A. 11,2 lít. B. 14,56 lít. C. 16,80 lít . D. 15,68 lít
Câu 22: Tiến hành các thí nghiệm sau :
(1) Cho Mg vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
(2) Sục khí Cl
2
vào dung dịch CuSO
4
(3) Dẫn khí CO dư qua bột CuO nung nóng
(4) Cho Ba vào dung dịch CuSO
4
(5) Nung hỗn hợp Cu(OH)
2
và (NH
4
)
2
CO
3
trong bình kín
(6) Đốt FeS
2
trong không khí
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là :
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 23: Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Các kim loại kiềm thổ đều phản ứng với nước ở điều kiện thường
B. CaCO
3
là thành phần chính của đá vôi
C. Các kim loại kiềm đều có cùng kiểu cấu trúc mạng tinh thể
D. Kim loại kiềm được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa
Câu 24: Amin X công thức C
4
H
11
N. Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm HCl NaNO
2
thu
được ancol Y. Oxi hóa Y bởi CuO tạo thành chất hữu Z, Z tham gia phản ứng tráng gương. bao
nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn X ?
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
Câu 25: Hấp thụ hết 4,48 lít khí CO
2
(đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K
2
CO
3
thu được 200
ml dung dịch X. Lấy 100 ml dung dịch X cho từ từ vào 300 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 2,688 lít khí
(đktc). Mặt khác, 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)
2
thu được 39,4 gam kết tủa. Giá
trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 0,11 B. 0,06 C. 0,16 D. 0,21
Câu 26: Cho lên men 2 m
3
nước rỉ đường glucozơ, sau đó chưng cất thu được 120 lít cồn 90
0
. Biết khối
lượng riêng của ancol etylic 0,789g/ml hiệu suất toàn bộ quá trình đạt 80%, khối lượng glucozơ
trong 2 m
3
nước rỉ đường nói trên có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 208,4 kg B. 133,4 kg C. 166,7 kg D. 185,2 kg
Câu 27: Chọn câu sai
A. Các dung dịch của glyxin, alanin, anilin đều không làm đổi màu quì tím.
B. Polipeptit kém bền trong môi trường axit môi trường bazơ.
C. Tetrapeptit Gly-Ala-Glu-Val tác dụng với KOH theo tỉ lệ mol 1:4
D. Metylamin tan trong nước tạo thành dung dịch có môi trường bazơ.
Câu 28: Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C
8
H
14
O
4
, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm
chức. Đun 43,5 gam X với dung dịch NaOH dư, thu được 40,5 gam muối chất hữu Y. Thành phần
phần trăm khối lượng oxi trong Y có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 42,1% B. 51,6% C. 26,7% D. 34,8%
Câu 29: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al
4
C
3
và CaC
2
. Cho 40,3 gam X vào H
2
O dư, chỉ thu được dung dịch Y
và hỗn hợp khí Z (C
2
H
2
, CH
4
, H
2
). Đốt cháy Z thu được 20,16 lít khí CO
2
(đktc) và 20,7 gam H
2
O. Nhỏ từ
từ V lít dung dịch HCl xM vào Y, được kết quả biểu diễn theo hình vẽ sau. Giá trị của x gần với giá trị o
sau đây ?
Số mol kết tủa
A. 1,6. B. 2,2. C. 2,4. D. 1,8.
Câu 30: Các nhận xét sau :
(1) Phân kali được sản xuất chủ yếu là K
2
SO
4
và KCl.
(2) Trong công nghiệp, H
3
PO
4
được điều chế chủ yếu bằng cách cho quặng apatit hoặc photphorit
tác dụng với dung dịch H
2
SO
4
đậm đặc.
(3) Nguyên liệu sản xuất HNO
3
trong công nghiệp là N
2
, không khí và H
2
O.
(4) HPO
3
tác dụng dễ dàng với H
2
O dư tạo ra H
3
PO
4
.
(5) Hầu hết các muối axit tạo thành từ H
3
PO
4
đều dễ tan trong nước và là chất điện li mạnh.
(6) Có thể nhận biết H
3
PO
4
trong dung dịch bằng dung dịch AgNO
3
.
Số nhận xét không đúng là:
A. 3 B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 31: Thực hiện các thí nghiệm sau:
Cho miếng Na vào nước thu được khí X
Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn thu được khí Y
Nhiệt phân KNO
3
thu được khí Z
Trộn X, Y, Z (X, Y, Z c khí khác nhau) với tỉ lệ mol 3:1:1 vào bình kín, sau đó nâng nhiệt độ
cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, ngưng tụ hỗn hợp khí sau phản ứng thu được dung dịch T chỉ chứa một
chất tan duy nhất. Nhận định nào sau đây là sai?
A. Chất tan trong T có trong dịch vị dạ dày người
B. Dung dịch T có thể hòa tan hết hỗn hợp gồm Fe
2
O
3
và Cu
C. Cho từ từ dung dịch T vào dung dịch Na
2
CO
3
, một lúc sau mới có khí bay ra
D. Cho dung dịch phenyl amin vào dung dịch T rồi lc đều thấy dung dịch phân lớp
3a
2a
0
nHCl

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 316
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm