Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TỈNH RỊA - VŨNG TÀU
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
LẦN 1
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian m i: 50 phút, không k thời gian phát đề
(Đề thi có 40 câu / 4 trang)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P
= 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41: nitron (hay olon) được điều chế từ phản ứng trùng hợp?
A. CH
2
=CH
2
. B. CH
2
=CHCl. C. CH
2
=CH-CN. D. CH
2
=CH-CH
3
.
Câu 42: Chất nào sau đây tính lưỡng tính?
A. Fe(OH)
2
. B. Al(OH)
3
. C. Al. D. KOH.
Câu 43: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?
A. Xenlulozơ. B. Tinh bột. C. Saccarozơ. D. Glucozơ.
Câu 44: Kim loại Al không tác dụng với dung dịch nào sau đây?
A. H
2
SO
4
đặc, nguội. B. HNO
3
loãng . C. KOH. D. Cu(NO
3
)
2
.
Câu 45: Este C
2
H
5
COOC
2
H
5
mùi thơm của dứa, tên gọi của este này
A. etyl axetat. B. etyl butirat. C. metyl propionat. D. etyl propionat.
Câu 46: Cho chất X công thức phân tử C
4
H
8
O
2
tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng thu được chất
Y công thức CHO
2
K. Công thức cấu tạo của X
A. C
2
H
5
COOCH
3
. B. HCOOC
3
H
7
. C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. C
3
H
7
COOH.
Câu 47: Sắt c dụng với chất nào sau đây tạo thành hợp chất Fe (III)?
A. HCl. B. Cu(NO
3
)
2
. C. S. D. Cl
2
.
Câu 48: Cho t từ dung dịch NaOH đến vào dung dịch X, thấy kết tủa keo trắng tạo thành tan
lại hoàn toàn. Chất nào sau đây thỏa mãn nh chất của X?
A. AlCl
3
. B. KCl. C. MgCl
2
. D. FeCl
3
.
Câu 49: Khi đun nóng nhiệt độ cao, CO khử được oxit nào sau đây?
A. Fe
2
O
3
. B. Al
2
O
3
. C. K
2
O. D. MgO.
Câu 50: Axetilen chất khí, khi cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng trong đèn oxi - axetilen để hàn,
cắt kim loại. Công thức phân tử của axetilen
A. C
2
H
6
. B. C
2
H
2
. C. C
6
H
6
. D. C
2
H
4
.
Câu 51: Dung dịch chứa chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?
A. Anilin. B. Glyxin. C. Etylamin. D. Axit glutamic.
Câu 52: Cho 4 kim loại: Cu, Au, Ag, Al. Kim loại tính dẫn điện tốt nhất
A. Au. B. Ag. C. Al. D. Cu.
Câu 53: Cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, saccarozơ, glyxylalanin. Số chất bị thủy phân khi đun
nóng trong môi trường axit
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 54: Mưa axit chủ yếu do những khí thải sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp nhưng không
được xử triệt để. Những chất khí đó
A. NH
3
, HCl. B. SO
2
, NO
2
. C. H
2
S, Cl
2
. D. CO
2
, SO
2
.
Câu 55: Thành phần chính của phâm đạm ure
A. (NH
2
)
2
CO. B. Ca(H
2
PO
4
)
2
. C. NH
4
NO
3
. D. (NH
4
)
2
CO
3
.
Câu 56: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO
2
(đktc) vào 100 ml dung dịch Ba(OH)
2
1M thì thu được m
gam kết tủa, giá trị của m
đề: 001
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 9,85. B. 19,70. C. 11,82. D. 7,88.
Câu 57: Cho 9,00 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
(đun nóng)
thu được m gam bạc. Giá trị của m là
A. 2,70. B. 13,50. C. 8,64. D. 10,80.
Câu 58: Thử tính tan trong nước (có chứa chất chỉ thị màu) của một số chất khí cho kết quả như hình vẽ:
Những khí nào sau đây thỏa mãn tính chất của khí X?
A. CH
3
NH
2
O
2
. B. CO
2
N
2
. C. CH
4
CO
2
. D. HCl NH
3
.
Câu 59: Cho dãy các chất: NaHCO
3
, FeCl
3
, CO
2
, Fe, Al BaCl
2
. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 60: Trường hợp nào sau đây xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa?
A. Đốt hợp kim Fe C trong bình chứa khí O
2
.
B. Ngâm hợp kim Fe Cu vào dung dịch HCl.
C. Cho kim loại Cu vào dung dịch FeCl
3
.
D. Cho Mg vào dung dịch HCl H
2
SO
4
loãng.
Câu 61: Cho 5,9 gam amin (X ) đơn chức, no, mạch hở tác dụng với dung dịch HCl thu được 9,55
gam muối. Công thức phân tử của X
A. C
4
H
11
N. B. C
2
H
7
N. C. CH
5
N. D. C
3
H
9
N.
Câu 62: Cho dãy các chất: phenyl axetat, vinyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong
dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng sinh ra ancol
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 63: Hỗn hợp khí X gồm metan, etilen propin tỉ khối so với H
2
bằng 14. Đốt cháy hoàn toàn
hỗn hợp X cần dùng V lít khí O
2
(đktc), thu được CO
2
3,6 gam nước. Giá trị của V
A. 3,36. B. 4,48. C. 6,72. D. 2,24.
Câu 64: 4 dung dịch riêng biệt NaOH, NaHCO
3
, NaHSO
4
Na
2
CO
3
được đặt tên không biết thứ
tự: X, Y, Z, T. Tiến hành thí nghiệm cho kết quả như sau:
Mẫu thử
Thuốc thử
Hiện tượng
X
Dung dịch Ca(OH)
2
Kết tủa trắng
Y
Dung dịch CaCl
2
Kết tủa trắng
T
Quỳ tím
Quỳ tím hoá đỏ
Kết luận nào sau đây đúng?
A. T NaHCO
3
. B. Y NaHSO
4
. C. X Na
2
CO
3
. D. Z NaOH.
Câu 65: Từ tinh bột, điều chế ancol etylic theo đồ sau: Tinh bột glucozơ C
2
H
5
OH. Biết hiệu suất
của 2 quá trình lần lượt 80% 75%. Để điều chế được 200 lít rượu 34,5
o
(khối lượng riêng của
C
2
H
5
OH bằng 0,8 gam/ml) t cần dùng m kg gạo chứa 90% tinh bột. Giá trị của m
A. 180,0. B. 90,0. C. 135,0. D. 232,5.
Câu 66: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Trùng ngưng vinylclorua thu được poli(vinyl clorua).
B. visco, xenlulozơ axetat thuộc loại tổng hợp.
C. nilon-6,6 được điều chế t hexametylenđiamin axit axetic.
D. Sợi bông, tằm polime thiên nhiên.
Câu 67: Cho các nhận xét sau:
(1) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được saccarozơ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(2) Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
(3) Triolein phản ứng với H
2
(khi đun nóng, xúc tác Ni).
(4) Glucozơ bị khử bởi AgNO
3
trong NH
3
tạo ra Ag.
(5) H
2
N-CH
2
-CH
2
-CO-NH-CH
2
-COOH một đipeptit.
(6) Fructozơ chuyển hóa thành glucozơ trong môi trường bazơ.
Số nhận xét đúng
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 68: Cho 25,75 gam amino axit X (trong phân tử chứa 1 nhóm –NH
2
1 nhóm -COOH) tác dụng
với dung dịch KOH thì thu được 35,25 gam muối. Số công thức cấu tạo của X
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 69: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tất cả các amino axit đều tính chất lưỡng tính làm đổi màu quỳ tím.
B. (CH
3
)
3
CNH
2
amin bậc 3.
C. Tất cả các peptit đều phản ứng màu biure.
D. Anilin tác dụng với dung dịch Br
2
tạo kết tủa trắng.
Câu 70: Cho 100 ml dung dịch X chứa các ion: Na
+
, NH
4
+
, CO
3
2-
SO
4
2-
tác dụng với dung dịch
Ba(OH)
2
dư, đun nóng thu được 43 gam kết tủa Y 4,48 lít khí thoát ra (đktc). Cho toàn bộ Y tác
dụng với dung dịch HCl dư, thấy còn lại 23,3 gam chất rắn không tan. Tổng khối lượng muối trong
100 ml dung dịch X là
A. 23,8 gam. B. 11,9 gam. C. 14,6 gam. D. 22,4 gam.
Câu 71: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO
3
)
2
.
(b) Cho dung dịch NaHSO
4
vào dung dịch BaCl
2
.
(c) Cho hỗn hợp Na
2
O Al ( tỉ lệ mol 2 : 3) vào nước dư.
(d) Dẫn khí CO
2
đến vào dung dịch NaAlO
2
.
(e) Đun nóng dung dịch gồm CaCl
2
NaHCO
3
.
Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm chất kết tủa trong ống nghiệm
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 72: Ngâm một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO
4
xM. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy
đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6 gam. Giả sử tất cả
lượng Cu sinh ra đều bám vào đinh sắt. Giá trị của x
A. 1,0. B. 2,0. C. 1,5. D. 0,5.
Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp etyl axetat metyl fomat, thu được CO
2
m gam H
2
O. Hấp thụ
toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)
2
thấy khối lượng bình tăng 49,6 gam. Giá trị của m
A. 7,2. B. 14,4. C. 24,8. D. 11,2.
Câu 74: Cho các phát biểu sau:
(a) Nước cứng nước chứa nhiều ion Ca
2+
, Mg
2+
.
(b) Na
2
CO
3
chất được dùng làm thuốc chữa bệnh đau dạ y do axit.
(c) Để bảo quản kim loại kiềm nên ngâm vào ancol etylic.
(d) Thạch cao nung (CaSO
4
.H
2
O) được dùng làm chất đúc tượng, bột trong y tế.
(e) Quặng boxit thành phần chính Fe
2
O
3
.
(f) Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng mạnh với nước.
Số phát biểu đúng
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 75: Hỗn hợp P gồm hai peptit mạch hở: X (C
n
H
m
N
7
O
8
) Y (C
x
H
y
N
4
O
5
). Đốt cháy hoàn toàn 13,29
gam hỗn hợp P cần dùng vừa đủ 13,104 lít khí O
2
(đktc) thu được khí CO
2
, H
2
O 2,24 lít khí N
2
. Thủy
phân hoàn toàn 13,29 gam P trong dung dịch NaOH thu được m
1
gam muối của glyxin m
2
gam
muối của alanin. Giá trị của m
1
A. 10,67. B. 10,44. C. 8,73. D. 12,61.
Câu 76: Hòa tan hoàn toàn 19,0 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe
3
O
4
trong dung dịch chứa x mol HCl thu
được dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO
3
vào dung dịch Y thì thu được 105,85 gam kết tủa 0,56

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 554
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm