Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Vũ Văn Hiếu - Nam Định

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
MA TRẬN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2019 - TRƯỜNG THPT VĂN HIẾU
MÔN HÓA HỌC
Chuyên đ
Loại câu hỏi
Cấp độ nhận thức
Tổng
LT
BT
Biết
Hiểu
VDC
1. Sự điện li
0
0
2. Cacbon - silic
0
3. N- P
1
C59
1
4. Đc hóa hc
1
C58
1
5. Hidrocacbon
0
6. Ancol phenol-
anđehit - axit
1
1
7. Đại cương kl
3
1
C41, C50
C61
C73
4
8. KLK, KT, Al- hc
của chúng
4
4
C42,45,47,52
C75
8
9. Fe KL nhóm B
2
1
C48,63
3
10. Tổng hợp hóa
2
2
C77,79
4
11. este- lipit
4
2
C44
C62,67
C74,76
6
12. Amin, aa, protein
1
2
C46
C80
3
13. Cacbohidrat
2
1
C51
C60
3
14. Polime vật liệu
polime
1
C49
1
15. tổng hợ hóa hữu
3
1
C55
C64
C78
4
16. hóa học với vấn
đề phát triển kinh tế -
xh - môi trường
1
C43
Tổng câu
25
15
15
6
8
40
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD- ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ THI THỬ THPT QUC GIA M 2019
TRƯỜNG THPT VĂN HIU n thi: HOÁ HỌC
thi 4 trang) Thi gian làm i: 50 phút
Họ tên thí sinh……………………………………………………...
Số báo danh……………………………………………………………
Câu 41: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại
A. tính bazơ. B. nh oxi hóa. C. tính axit. D. tính khử.
Câu 42: Cho dãy các kim loại: Li, Na, Al, Ca. Số kim loại kiềm trong dãy
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2
Câu 43. Khí sinh ra trong trường hợp nào sau đây không gây ô nhiễm không khí?
A. Quá trình đun nấu, đốt sưởi trong sinh hoạt.
B. Quá trình quang hợp của y xanh.
C. Quá trình đốt nhiên liệu trong động cơ ô tô.
D. Quá trình đốt nhiên liệu trong cao.
Câu 44: Hợp chất X công thức cấu tạo: CH
3
CH
2
COOCH
3
. Tên gọi của X là:
A. etyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl axetat. D. propyl axetat.
Câu 45: Chất làm mềm nước nh cứng toàn phần
A. NaCl B. CaSO
4
C. Na
2
CO
3
D. CaCO
3
Câu 46 Cho tetrapeptit Val Ala Phe Gly. Amino axit đầu N
A. Val. B. Ala. C. Phe. D. Gly.
Câu 47: Nhôm oxit (Al
2
O
3
) không phản ứng được với dung dịch
A. NaCl. B. H
2
SO
4
. C. HNO
3
. D. NaOH.
Câu 48: Quặng sắt manhetit thành phần chính
A.FeCO
3
. B. Fe
2
O
3
. C. Fe
3
O
4
. D. FeS
2
.
Câu 49: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. CH
2
=C(CH
3
)COOCH
3
. B. CH
2
=CHCOOCH
3
.
C. C
6
H
5
CH=CH
2
D. CH
3
COOCH=CH
2
.
Câu 50: Phản ứng nào sau đây phản ứng điều chế kim loại theo phương pháp nhiệt luyện?
A. Mg + FeSO
4
MgSO
4
+ Fe. B. CO + CuO
0
t
Cu + CO
2
.
C. CuCl
2
dpdd

Cu + Cl
2
. D. 2Al
2
O
3
dpnc

4Al + 3O
2
.
Câu 51: Trong điều kiện thích hợp glucozơ lên men tạo thành khí CO
2
A. C
2
H
5
OH. B. CH
3
COOH. C. HCOOH. D. CH
3
CHO.
Câu 52: Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:
A. Mg(OH)
2
, Al
2
O
3
, Ca(HCO
3
)
2
. B. NaHCO
3
, ZnO, Mg(OH)
2
.
C. NaHCO
3
, Al(OH)
3
, Al
2
O
3
. D. NaHCO
3
, MgO, Ca(HCO
3
)
2
.
Câu 53: Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
0,24 M. Sau khi các phản ng xảy ra
hoàn toàn, khối lượng dung dịch tăng thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Giá trị
của m là:
A. 20,80. B. 29,25. C. 48,75. D. 32,50.
Câu 54: Cho 4,05 gam bột Al tác dụng với V lít O
2
(đktc), thu được hỗn hợp rắn X. Cho X tác
dụng với lượng dung dịch NaOH, sinh ra 1,68 lít H
2
(đktc). Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn
toàn. Giá trị
của V
A. 3,36 B. 1,26 C. 1,68 D. 1,86
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 55: Cho các chất sau: (1) CH
3
COOC
2
H
3
; (2) C
2
H
3
COOH; (3) CH
3
COOC
2
H
5
(4) CH
2
=CH-
COOCH
3
. Chất nào vừa tác dụng với dung dịch NaOH, dung dịch nước brom.
A. (1) (2) (4) B. (1) (2) (3) C. (2) (3) (4) D. (1) (3) (4)
Câu 56: Để tráng gương ruột phích người ta thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 80%, sau
đó lấy sản phẩm tạo thành thực hiện phản ứng với AgNO
3
trong NH
3
đun nóng, đến phản ứng
hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m
A. 34,56. B. 69,12. C. 86,4. D. 64,8.
Câu 57: Cho 20g hỗn hợp gồm 3 amin no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với
dd HCl 1M, thu được 31,68g muối. Thể tích dd HCl đã dùng
A. 16 ml. B. 32 ml. C. 160 ml. D. 320 ml.
Câu 58: Các hình vẽ sau tả các cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế thu khí trong
phòng thí nghim. nh 2 có thể ng để thu được những khí nào trong các khí sau: H
2
,C
2
H
2
, NH
3
,
CO
2
, HCl , N
2
.
A. H
2
, N
2
,NH
3
. B. HCl, CO
2
. C. NH
3,
CO
2
, H
2
. D. HCl, N
2
Câu 59: Khí o sau đây được gọi khí cười?
A. N
2
O B. NO . C. NO
2
. D. NH
3
.
Câu 60: Cho đồ sau: Tinh bột X Y
2 4
( )Z H SO

etylfomat. X Z trong đồ trên
A. glucozo axit fomic. B. ancol etylic axit fomic.
C. glucozo ancol etylic. D. axit fomic glucozo.
Câu 61: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch CuSO
4
.
(2) Cho kim loại Al nguyên chất vào dung dịch HNO
3
đặc, nguội.
(3) Đốt dây kim loại Mg nguyên chất trong khí Cl
2
.
(4) Cho hợp kim Fe Cu vào dung dịch H
2
SO
4
loãng.
Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 62: phòng hóa hoàn toàn este X mạch hở trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp các
chất hữu gồm: (COONa)
2
, CH
3
CHO C
2
H
5
OH. Công thức phân tử của X
A. C
6
H
10
O
4
. B. C
6
H
10
O
2
. C. C
6
H
8
O
2
. D. C
6
H
8
O
4
.
Câu 63: Phương trình hóa học viết sai
A. 4Cr + 3O
2
2Cr
2
O
3
. B. 2Cr + 3Cl
2
2CrCl
3
.
C. 2Cr + 6HCl 2CrCl
3
+ 3H
2
. D. 2Cr + 3S Cr
2
S
3
.
Câu 64: Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo trieste của glixerol các axit béo.
(b) Phản ng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm phản ứng một chiều.
(c) Tất cả các peptit phản ứng màu với Cu(OH)
2
/OH
-
.
(d) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 65: Hòa tan hoàn toàn 8,94g hỗn hợp gồm Na, K, Ba với nước, thu được dd X 2,688 lít khí

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Vũ Văn Hiếu - Nam Định. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Vũ Văn Hiếu - Nam Định. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 195
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm