Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Nam Định

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
LẦN 1
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian m i: 50 phút, không k thời gian phát đ
(Đề thi có 40 u / 4 trang)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P
= 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 41. Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO
4
.2H
2
O) được gọi là
A. Thạch cao khan. B. Thạch cao nung. C. Đá vôi. D. Thạch cao sống.
Câu 42. Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện?
A. Cu. B. Na. C. Al. D. K.
Câu 43. Chất nào sau đây tính lưỡng tính?
A. Al(OH)
3
. B. Ca(OH)
2
. C. Al
2
(SO
4
)
3
. D. NaOH.
Câu 44. Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh?
A. NaCl. B. CH
3
COOH. C. Mg(OH)
2
. D. H
2
O.
Câu 45. Tristearin chất béo trạng thái rắn. Công thức của tristearin
A. (C
17
H
33
COO)
3
C
3
H
5
. B. (C
17
H
35
COO)
3
C
3
H
5
. C. (C
15
H
31
COO)
3
C
3
H
5
. D. (C
17
H
21
COO)
3
C
3
H
5
.
Câu 46. Trong các ion sau: Ca
2+
; Cu
2+
; Ag
+
, Fe
3+
, ion tính oxi hóa mạnh nhất
A. Ca
2+
. B. Ag
+
. C. Fe
3+
. D. Cu
2+
.
Câu 47. Chất không tham gia phản ứng thủy phân
A. Saccarozơ. B. Tinh bột. C. Glucozơ. D. Xenlulozơ.
Câu 48. Anilin phản ứng với dung dịch X tạo kết tủa trắng. Chất X
A. Br
2
. B. HCl. C. NaCl. D. NaOH.
Câu 49. Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?
A. Hematit đỏ. B. Pirit sắt. C. Manhetit. D. Xiđerit.
Câu 50. Al
2
O
3
tan được trong dung dịch nào sau đây?
A. Na
2
SO
4
. B. NaOH. C. NaCl. D. NH
3
.
Câu 51. Khi đốt than trong phòng kín sinh ra khí độc nào?
A. NO. B. CO
2
. C. H
2
S. D. CO.
Câu 52. Polime cấu trúc mạch phân nhánh
A. Amilopectin. B. Poli(vinyl clorua). C. Xenlulozơ. D. Polietilen.
Câu 53. Cho phản ứng hóa học: KOH + HCl KCl + H
2
O. Phản ứng nào sau đây cùng phương trình
ion thu gọn với phản ứng trên?
A. NaOH + HNO
3
NaNO
3
+ H
2
O. B. 2KOH + MgCl
2
Mg(OH)
2
+ 2KCl.
C. Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
BaSO
4
+ 2H
2
O. D. Na
2
S + 2HCl 2NaCl + H
2
S.
Câu 54. Cho đồ chuyển hóa sau: Tinh bột X Y Axit axetic. Chất X chất Y lần lượt
A. Glucozơ, etyl axetat. B. Glucozơ, anđehit axetic.
C. Ancol etylic, anđehit axetic. D. Glucozơ, ancol etylic.
Câu 55. Hòa tan hoàn toàn 9,2 gam hỗn hợp Mg, Fe bằng dung dịch HCl thu được 5,6 lít H
2
(đktc)
dung dịch X. cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan
A. 26,95. B. 27,45. C. 25,95. D. 33,25.
Câu 56. Trong các polime sau: polietilen, nitron, xenlulozơ, poli(vinyl clorua), nilon-6,6, bao
nhiêu polime sản phẩm của phản ứng trùng hợp?
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
đề: 132
ĐỀ CHÍNH THỨC
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 57. Hình vẽ bên tả phương pháp chưng cất
thường:
Phương pháp này thường được dùng để tách c chất
lỏng đặc điểm nào sau đây?
A. Các chất lỏng nhiệt độ sôi gần bằng nhau.
B. Các chất lỏng nhiệt độ sôi khác nhau nhiều.
C. Các chất lỏng không trộn lẫn được vào nhau.
D. Các chất lỏng tan hoàn toàn vào nhau.
Câu 58. Cho 9 gam một amin đơn chức X tác dụng vừa đủ với axit HCl thu được 16,3 gam muối. Số
đồng phân của X
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 59. Cho các phát biểu sau:
(a) Các oxit của kim loại kiềm đều phản ứng với CO thành kim loại.
(b) c kim loại Mg, Cu, Al Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
(c) Để một thanh thép ngoài không khí m sẽ xảy ra ăn mòn điện hóa học.
(d) Gắn miếng Zn vào vỏ tàu phần ngâm nước để bảo vệ vỏ tàu bằng thép.
Số phát biểu đúng
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 60. Cho 1 mol triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 1 mol glixerol, 1 mol natri
panmitat 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là 2. B. 1 mol X phản ứng được với tối đa 2 mol Br
2
.
C. Phân tử X 5 liên kết π. D. Công thức phân tử của X C
52
H
102
O
6
.
Câu 61. Xenlulozơ trinitrat được điều chế t axit nitric xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 90% tính theo
axit nitric). Để 14,85 kilogam xenlulozơ trinitrat thì khối lượng xenlulozơ cần dùng
A. 11. B. 10. C. 9. D. 15.
Câu 62. Trong các dung dịch sau: metylamin, anilin, etyl axetat, lysin, s dung dịch làm đổi màu quỳ tím
A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.
Câu 63. Cho 425 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,25 mol AlCl
3
thu được m gam kết tủa.
Giá trị của m
A. 15,6. B. 11,7. C. 7,8. D. 19,5.
Câu 64. Trong các chất sau: Al, Si, NaHCO
3
, Al(OH)
3
, Fe(OH)
3
, số chất tác dụng được với dung dịch
NaOH
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 65. Thực hiện các thí nghiệm sau
(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH
4
Cl đun nóng.
(b) Cho Fe vào dung dịch HNO
3
đặc nguội.
(c) Cho dung dịch NH
3
vào dung dịch AlCl
3
dư.
(d) Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl loãng.
(e) Cho FeS vào dung dịch HCl loãng.
(f) Nung nóng Fe(NO
3
)
3
.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm chất khí sinh ra
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 66. Cho các phát biểu sau:
(a) Ăn mòn điện hóa học không phát sinh dòng điện.
(b) Kim loại xesi được dùng làm tế bào quang điện.
(c) Có thể dùng dung dịch NaOH để m mềm nước tính cứng vĩnh cửu.
(d) Cho dung dịch Ba(OH)
2
vào phèn chua thì thu được kết tủa.
(e) Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại dạng đơn chất.
(f) Hàm lượng cacbon trong thép cao hơn trong gang.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên
A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.
Câu 67. Thủy phân hoàn toàn chất béo X trong dung dịch NaOH thu được glixerol hỗn hợp hai muối
gồm natri oleat natri stearat. Đốt cháy m gam X cần vừa đủ 154,56 gam O
2
thu được 150,48 gam CO
2
.
Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với V ml dung dịch Br
2
1M. Giá trị của V
A. 300. B. 180. C. 150. D. 120.
Câu 68. Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)
2
0,25M
vào ống nghiệm chứa dung dịch Al
2
(SO
4
)
3
.
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng kết
tủa theo thể tích dung dịch Ba(OH)
2
như sau:
Giá trị của V
A. 1,2. B. 2,3.
C. 1,6. D. 1,5.
Câu 69. Hỗn hợp X gồm 0,15 mol butađien, 0,2 mol etilen 0,4 mol H
2
. Cho hỗn hợp X qua Ni nung
nóng thu được V lít hỗn hợp Y (đktc). Cho hỗn hợp Y qua dung dịch brom thấy 32 gam brom đã
phản ứng. Giá trị V
A. 11,20. B. 10,08. C. 13,44. D. 12,32.
Câu 70. Cho chất hữu X công thức C
7
H
18
O
2
N
2
thực hiện các đồ phản ứng sau:
(1) X + NaOH X
1
+ X
2
+ H
2
O. (2) X
1
+ 2HCl X
3
+ NaCl
(3) X
4
+ HCl X
3
(4) X
4
tơ nilon-6 + H
2
O
Phát biểu đúng
A. Phân tử khối của X lớn hơn của X
3
. B. X
2
làm quỳ tím hóa hồng.
C. Các chất X, X
4
đều có tính lưỡng tính. D. Nhiệt độ nóng chảy của X
1
thấp hơn X
4
.
Câu 71. Cho hỗn hợp Na
2
CO
3
KHCO
3
(tỉ lệ số mol tương ứng 2 : 1) vào bình chứa dung dịch
Ba(HCO
3
)
2
thu được m gam kết tủa2 X dung dịch Y. Thêm tiếp dung dịch HCl 1,0M vào bình đến khi
không còn khí thoát ra thì hết 320 ml. Biết Y phản ứng vừa đủ với 160 ml dung dịch NaOH 1,0M. Giá trị
của m
A. 7,88. B. 15,76. C. 11,82. D. 9,85.
Câu 72. Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch I
2
làm hồ tinh bột chuyển sang màu xanh tím.
(b) c este đều nhẹ hơn H
2
O tan tốt trong nước.
(c) xenlulozơ axetat được sản xuất từ xenlulozơ.
(d) Tất cả các peptit đều phản ứng với Cu(OH)
2
tạo hợp chất màu tím.
(e) Alanin dễ tan trong nước nhiệt độ nóng chảy cao.
(f) Hợp chất hữu nhất thiết phải cacbon hiđro.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 73. Cho 60,2 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba Al
2
O
3
(trong đó oxi chiếm 15,947% về khối lượng)
tan hết vào nước, sau phản ứng thu được dung dịch Y 8,96 lít khí H
2
(đktc). Cho V lít dung dịch HCl
0,5M vào dung dịch Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị lớn
nhất của V
A. 3,6. B. 1,2. C. 1,4. D. 2,8.
Câu 74. Cho X, Y 2 axit cacboxylic hai chức, mạch hở, đồng đẳng kế tiếp, Z, T là hai este hơn kém
nhau 1 nhóm CH
2
, Y Z là đồng phân của nhau, (M
X
< M
Y
< M
T
). Đốt cháy 23,04 gam hỗn hợp E gồm
X, Y, Z T cần dùng 20,48 gam O
2
. Mặt khác, 5,76 gam hỗn hợp E tác dụng vừa đủ 200 ml dung dịch
NaOH 0,5M thu được 1,4 gam hỗn hợp 3 ancol số mol bằng nhau. (Các phản ứng xảy ra hoàn toàn).
Phần trăm về khối lượng của X trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 36. B. 18. C. 20. D. 40.
Câu 75. Đốt cháy hoàn toàn a mol chất hữu X (chứa C, H, O) thu được x mol CO
2
y mol H
2
O với x
= y + 5a. Hiđro hóa hoàn toàn 0,2 mol X thu được 43,2 gam chất hữu Y. Đun nóng Y với dung dịch

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Nam Định. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 Sở GD&ĐT Nam Định. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm