Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 3

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
THÁI BÌNH
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
LẦN 3
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm i: 50 phút, không kthời gian pt đ
thi có 40 câu / 4 trang)
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P
= 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
...............................................................
Câu 41. Cho các chất: CaCO
3
; KOH; KI; KMnO
4
; Si; Na; FeSO
4
; MnO
2
; Mg; Cl
2
. Trong các chất trên
bao nhiêu chất có khả năng phản ứng được với dung dịch HBr trong đó HBr đóng vai t chất
khử?
A. 4. B. 3. C. 2. D. 5.
Câu 42. Cho hỗn hợp kX gồm CO
2
, CO, N
2
hơi nước lần lượt đi qua các bình mắc nối tiếp chứa
lượng mỗi chất: CuO đun nóng; dung dịch nước vôi trong; dung dịch H
2
SO
4
đặc. Giả thiết các phản
ứng đều xảy ra hoàn toàn.
X
0
24
2
CuO,t Ca OH SO   H
khí thoát ra
Khí ra khỏi bình chứa H
2
SO
4
đặc là
A. Hơi nước. B. N
2
và hơi nước. C. CO. D. N
2
.
Câu 43. Các chất khí điều chế trong phòng thí nghiêm thường được thu theo phương pháp đẩy không khí
(cách 1, cách 2) hoặc đẩy nước (cách 3) như các hình vẽ sau đây:
Có thể dùng cách nào trong ba cách trên để thu khí NH
3
?
ĐỀ CHÍNH THỨC
A. Cách 3. B. Cách 1. C. Cách 2. D. Cách 2 hoặc 3.
Câu 44. Dung dịch X chứa 0,2 mol Fe(NO
3
)
3
0,24 mol HCl. Dung dịch X thể hòa tan được tối đa
bao nhiêu gam Cu (biết phản ứng tạo ra khí NO là sản phẩm khử duy nhất).
A. 5,76 gam. B. 18,56 gam. C. 12,16 gam. D. 8,96 gam.
Câu 45. Cho các nhận xét sau:
1. Khi cho anilin vào dung dịch HCl dư thì tạo thành dung dịch đồng nhất trong suốt.
2. Khi sục CO
2
vào dung dịch natriphenolat thì thấy vẩn đục.
3. Khi cho Cu(OH)
2
vào dung dịch glucozơ chứa NaOH nhiệt độ thường thì xuất hiện kết tủa đỏ
gạch.
4. Dung dịch HCl, dung dịch NaOH, đều có thể nhận biết anilin và phenol trong các lọ riêng biệt.
5. Để nhận biết glixerol và saccarozơ có thể dùng Cu(OH)
2
trong môi trường kiềm và đun nóng.
Số nhận xét đúng là
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 46. Hỗn hợp M gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy
phân hoàn toàn 9,27 gam M bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,15 mol NaOH thu được 4,8 gam một
ancol. cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được
0,075 mol H
2
O. Phần trăm khối lượng của este có trong M
A. 23,34%. B. 87,38%. C. 56,34%. D. 62,44%.
Câu 47. Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO
3
)
2
0,5M HCl 1,2M thu được khí NO và m gam
kết tủa. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO
3
-
và không có khí H
2
bay ra. Giá trị của m là
A. 2,4. B. 0,32. C. 0,64. D. 1,6.
Câu 48. Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuCl
2
.
(2) Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO
4
.
(3) Cho chiếc đinh làm bằng thép vào bình chứa khí oxi, đun nóng.
(4) Cho chiếc đinh làm bằng thép vào dung dịch H
2
SO
4
loãng.
(5) Nhúng thanh đồng vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
.
(6) Nhúng thanh nhôm vào dung dịch H
2
SO
4
loãng có hòa tan vài giọt CuSO
4
.
(7) Đốt hợp kim Al-Fe trong khí Cl
2
.
Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.
Câu 49. Fructozơ một monosaccarit nhiều trong mật ong, vị ngọt sắc. Công thức phân tử của
fructozơ là
A. C
12
H
22
O
11
. B. (C
6
H
10
O
5
)
n
. C. C
2
H
4
O
2
. D. C
6
H
12
O
6
.
Câu 50. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp
HNO
3
1M HCl 0,4M, thu được khí NO (là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung
dịch AgNO
3
dư, thu được m (gam) chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là
A. 30,05. B. 34,1. C. 28,7. D. 29,24.
Câu 51. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch H
2
SO
4
20%
(loãng), thu được dung dịch Y. Nồng độ của MgSO
4
trong dung dịch Y 15,22%. Nồng độ phần trăm
của ZnSO
4
trong dung dịch Y gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 10,21%. B. 15,16%. C. 18,21%. D. 15,22%.
Câu 52. Thổi từ từ V lít CO (đktc) đi qua ống sứ đựng 51,6 gam hỗn hợp X gồm CuO, Al
2
O
3
và Fe
3
O
4
(tỉ
lệ mol lần lượt 1 : 2 : 1). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, kết thúc phản ứng thu được hỗn hợp khí Y tỉ
khối so với H
2
bằng 19. Cho toàn bộ lượng khí Y hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)
2
thu được 30 gam kết
tủa dung dịch Z. Cho dung dịch Z phản ứng với lượng dung dịch Ba(OH)
2
thấy tạo thành m
gam kết tủa. Giá trị của V và m lần lượt là
A. 17,92 và 29,7. B. 17,92 và 20. C. 11,20 và 20. D. 11,20 và 29,7.
Câu 53. Để tinh chế Ag từ hỗn hợp (Fe, Cu, Ag) sao cho khối lượng Ag không đổi ta dùng
A. dung dịch AgNO
3
. B. dung dịch HCl. C. Fe. D. dung dịch Fe(NO
3
)
3
.
Câu 54. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat etyl axetat, thu được CO
2
m gam H
2
O. Hấp thụ
toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)
2
dư, thu được 25 gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 5,4. B. 3,6. C. 6,3. D. 4,5.

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Thái Bình lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 220
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm