Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai lần 2

Trang 1/4 - Mã đề 132 - Hóa học
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LƯƠNG THẾ VINH
ĐỀ THI THỬ
(Đề thi có 4 trang)
THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Hóa học
Ngày kiểm tra: 11/05/2019
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(40 câu trắc nghiệm)
Họ, tên thí sinh:………………………………………………………….
Số báo danh:……………………………………………….
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27;
S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế kim loại đồng bằng phương pháp thủy luyện?
A. Fe + CuSO
4
→ FeSO
4
+ Cu. B. Cu + 2AgNO
3
→ Cu(NO
3
)
2
+ 2Ag.
C. CuO + CO
o
t
Cu + CO
2
. D. CuCl
2
ñpdd
Cu + Cl
2
.
Câu 2: Y là một loại quặng manhetit chứa 69,6% Fe
3
O
4
. Khối lượng sắt tối đa có thể điều chế được từ 2 tấn Y
A. 1,120 tấn. B. 1,008 tấn. C. 0,336 tấn. D. 0,112 tấn.
Câu 3: Nguyên tố X được xem là nguyên tố của sự sống và tư duy. Nguyên tố X được dùng để sản xuất diêm; ngoài
ra, còn được dùng vào mục đích quân sự như: sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói. Nguyên tố X là
A. lưu huỳnh. B. photpho. C. cacbon. D. nitơ.
Câu 4: Dãy kim loại nào sau đây tan hoàn toàn trong nước (dư) ở điều kiện thường?
A. K, Be, Na. B. Ba, Na, Li. C. Mg, Ba, K. D. Mg, Na, Li.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nước cứng làm giảm tác dụng tẩy rửa của xà phòng.
B. Phương pháp trao đổi ion có thể làm giảm cả độ cứng tạm thời và độ cứng vĩnh cửu của nước.
C. Dung dịch Ca(OH)
2
có thể làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu.
D. Dung dịch Na
2
CO
3
có thể làm mềm nước có tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu.
Câu 6: Khối lượng glucozơ thu được khi thủy phân 513,0 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 60% là
A. 342,0 gam. B. 145,8 gam. C. 162,0 gam. D. 291,6 gam.
Câu 7: Tính chất hoặc ứng dụng nào sau đây không đúng với crom(III) oxit?
A. Tác dụng với nước tạo ra axit cromic và axit đicromic.
B. Là chất rắn, màu lục thẫm, không tan trong nước.
C. Được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh.
D. Tan trong dung dịch NaOH đặc, nóng.
Câu 8: Cho 18,0 gam glyxin (H
2
N-CH
2
-COOH) phản ứng hết với dung dịch KOH. Khối lượng muối thu được là
A. 27,60 gam. B. 31,44 gam. C. 27,12 gam. D. 23,28 gam.
Câu 9: Kim loại nào sau đây có tính dẻo cao nhất trong tất cả các kim loại?
A. Nhôm. B. Bạc. C. Đồng. D. Vàng.
Câu 10: Trong phòng thí nghiệm, để định tính nguyên tố hiđro trong hợp chất hữu cơ, người ta nung hợp chất hữu cơ
với CuO để chuyển nguyên tố H thành
A. CH
4
. B. H
2
. C. H
2
O. D. NH
3
.
Câu 11: Benzyl axetat là este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là
A. C
2
H
5
COOC
6
H
5
. B. C
2
H
5
COOCH
2
C
6
H
5
. C. CH
3
COOC
6
H
5
. D. CH
3
COOCH
2
C
6
H
5
.
Câu 12: Chất X thuộc loại polisaccarit, nguyên liệu để sản xuất nhân tạo như tơ visco, axetat, chế tạo thuốc
súng không khói. Chất X là
A. glucozơ. B. xenlulozơ. C. saccarozơ. D. tinh bột.
Câu 13: Kim loi Fe phn ng với lượng dư dung dịch nào sau đây tạo thành mui st(III)?
A. Dung dch AgNO
3
. B. Dung dch H
2
SO
4
(loãng, không có mt oxi).
C. Dung dch H
2
SO
4
c, ngui). D. Dung dch CuSO
4
.
Câu 14: Chất nào sau đây có lực bazơ yếu hơn amoniac?
A. Đimetylamin. B. Benzenamin. C. Metylamin. D. Etylamin.
Câu 15: Hòa tan chất X vào nước thì thu được dung dịch có khả năng dẫn điện. Chất X không thể là
A. CaO. B. NaCl. C. C
2
H
5
OH. D. SO
3
.
Mã đề thi 132
Trang 2/4 - Mã đề 132 - Hóa học
Câu 16: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ poliamit?
A. Tơ visco. B. Tơ lapsan. C. Tơ nitron. D. Tơ nilon-6.
Câu 17: Cho các phát biểu sau:
(a) Đồng trùng hợp hexametylenđiamin và axit ađipic thu được tơ nilion-6,6.
(b) Tơ visco và tơ xenlulozơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo.
(c) Trùng ngưng buta-1,3-đien có xúc tác Na được polime dùng sản xuất cao su buna.
(d) Sản phẩm trùng hợp metyl metacrylat được dùng để chế tạo tơ tổng hợp.
Phát biểu đúng là
A. (b). B. (c). C. (a). D. (d).
Câu 18: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS
2
và Cu
2
S bằng dung dịch HNO
3
đặc nóng, sau khi phản ứng hoàn toàn
thu được 13,44 lít khí NO
2
(sản phẩm khử duy nhất đktc) dung dịch X chỉ chứa m gam hai muối sunfat. Giá trị
của m là
A. 12,8. B. 16,8. C. 10,8. D. 15,6.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc.
B. Amilozơ và amilopectin là đồng phân của nhau.
C. Nhỏ dung dịch I
2
loãng vào dung dịch hồ tinh bột thấy xuất hiện màu xanh tím.
D. Glucozơ vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.
Câu 20: Cho 720 ml dung dịch Ba(OH)
2
0,5M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al
2
(SO
4
)
3
, sau khi phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 6,24. B. 88,62. C. 76,14. D. 85,50.
Câu 21: Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit X sinh ra 2 mol glyxin (Gly), 1 mol methionin (Met), 1 mol phenylalanin
(Phe) và 1 mol alanin (Ala). Dùng các phản ứng đặc trưng người ta xác định được amino axit đầu N là Met và amino
axit đầu C Phe. Thủy phân từng phần peptit X thu được các đipeptit: Met–Gly, GlyAla Gly–Gly. Cấu tạo của
X là
A. MetGlyGlyAlaPhe. B. PheGlyGlyAlaMet.
C. MetAlaGlyGlyPhe. D. MetGlyAlaGlyPhe.
Câu 22: Thủy phân este X mạch hở có công thức phân tử C
5
H
8
O
2
trong môi trường kiềm thu được hỗn hợp sản phẩm
chứa hai chất đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Số chất X thỏa mãn tính chất trên
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 23: Nhúng một thanh Al và một thanh Cu (tiếp xúc trực tiếp với nhau) vào cốc đựng dung dịch H
2
SO
4
loãng thì
xảy ra ăn mòn điện hóa học. Tại anot xảy ra quá trình nào sau đây?
A. Cu
2+
+ 2e → Cu. B. 2H
2
O → 2OH
-
+ H
2
+ 2e.
C. 2H
+
+ 2e → H
2
. D. Al → Al
3+
+ 3e.
Câu 24: Trong dung dịch, ion cromat và ion đicromat tồn tại một cân bằng hóa học:
2- + 2-
4 2 7 2
maøu vaøng maøu da cam
2CrO + 2H Cr O + H O
Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Ion CrO
4
2-
bền trong môi trường axit. B. Dung dịch có màu da cam trong môi trường axit.
C. Dung dịch có màu vàng trong môi trường bazơ. D. Ion Cr
2
O
7
2-
kém bền trong môi trường bazơ.
u 25: Dẫn từ từ 10,08 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm etilen axetilen vào bình đựng 2,25 lít dung dịch Br
2
0,2M.
Sau khi phản ứng xong thì dung dịch brom bị mất màu hoàn toàn, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu Y; đồng thời
có 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình. Khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 8,82 gam so với ban
đầu. Khối lượng của chất hữu cơ có phân tử khối nhỏ nhất trong Y
A. 22,32 gam. B. 22,56 gam. C. 39,48 gam. D. 16,74 gam.
Câu 26: Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể dùng những tấm kẽm để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép khỏi bị ăn mòn.
(b) Crom là kim loại nhẹ, được sử dụng tạo ra các hợp kim dùng trong ngành hàng không.
(c) Cho dung dịch Fe(NO
3
)
2
vào dung dịch HCl, thấy sinh ra chất khí.
(d) Thạch cao nung (CaSO
4
.2H
2
O) được dùng để nặn tượng, đúc khuôn.
(e) Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, chất làm trong nước.
(f) Kim loại Na, K được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa.
(g) Nguyên tắc sản xuất thép là khử quặng sắt oxit bằng than cốc trong lò cao.
Số phát biểu đúng
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Trang 3/4 - Mã đề 132 - Hóa học
Câu 27: Thí nghiệm sau mô tả quá trình của phản ứng nhiệt nhôm:
Cho các phát biểu sau:
(a) X là Fe nóng chảy và Y là Al
2
O
3
nóng chảy.
(b) Phần khói trắng bay ra là Al
2
O
3
.
(c) Dải Mg khi đốt được dùng để khơi mào phản ứng nhiệt nhôm.
(d) Phản ứng giữa Al và Fe
2
O
3
là phản ứng toả nhiệt, nhiệt độ cao nhất lên đến 1000
o
C.
(e) Phản ứng nhiệt nhôm được sử dụng để điều chế một lượng nhỏ sắt nóng chảy khi hàn đường ray.
Số phát biểu đúng là
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 28: Thc hiện phản ứng phản ứng điều chế isoamyl axetat (dầu chuối) theo trình tự sau:
- ớc 1: Cho 2 ml ancol isoamylic, 2 ml axit axetic nguyên chất và 2 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm khô.
- ớc 2: Lắc đều, đun cách thủy hỗn hợp 8 - 10 phút trong nồi nước sôi.
- ớc 3: Để nguội, rồi rót hỗn hợp sản phẩm vào ống nghiệm chứa 3 - 4 ml nước lạnh.
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Từ hỗn hợp thu được sau bước 3, tách lấy isoamyl axetat bằng phương pháp chiết.
B. Sau bước 3, hỗn hợp thu được tách thành 3 lớp.
C. Phản ứng este hóa giữa ancol isoamylic với axit axetic là phản ứng một chiều.
D. Việc cho hỗn hợp sản phẩm vào nước lạnh ở bước 3 nhằm tránh sự thủy phân của isoamyl axetat.
Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm Mg, Al vào 200 ml dung dịch CuCl
2
0,75M và FeCl
3
0,60M. Sau khi kết thúc các phản
ứng, thu được dung dịch Z và chất rắn Y. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Z, thấy lượng NaOH phản ứng
28,80 gam. Cho toàn bộ Y vào dung dịch H
2
SO
4
loãng dư, thấy thoát ra 4,704 lít khí H
2
(đktc). Biết các phản ứng đều
xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X là
A. 69,23%. B. 26,21%. C. 36,00%. D. 41,28%.
Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 9,24 mol O
2
, sinh ra 6,60 mol CO
2
. Nếu thủy phân
hoàn toàn m gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được dung dịch chứa 106,08 gam muối. Mặt khác, a mol X
làm mất màu vừa đủ 0,72 mol brom trong dung dịch. Giá trị của a là
A. 0,360. B. 0,120. C. 0,240. D. 0,144.
Câu 31: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al
4
C
3
CaC
2
. Cho 30,30 gam X vào ớc dư, chỉ thu được dung dịch Y và hỗn
hợp khí Z gồm C
2
H
2
, CH
4
, H
2
. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được 0,40 mol CO
2
và 1,05 mol H
2
O. Thổi từ từ 13,44 lít
khí CO
2
ktc) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 49,0. B. 44,0. C. 69,0. D. 39,0.
Câu 32: 2 dung dịch X và Y đều loãng, mỗi dung dịch chứa một chất tan và có số mol bằng nhau. Tiến hành hai
thí nghiệm sau:
- Thí nghiệm 1: Cho bột Fe dư vào dung dịch X, thu được a mol một chất khí duy nhất không màu, hoá nâu trong
không khí.
- Thí nghiệm 2: Cho bột Fe vào dung dịch Y, thu được 2a mol một chất khí duy nhất không màu, không hoá
nâu trong không khí.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và chỉ tạo muối của kim loại. Hai dung dịch X, Y lần lượt là:
A. HNO
3
, NaHSO
4
. B. NaHSO
4
, HCl. C. HNO
3
, H
2
SO
4
. D. KNO
3
, H
2
SO
4
.
Câu 33: Đun nóng 0,25 mol hỗn hợp T gồm hai peptit mạch hở T
1
, T
2
(T
1
nhiều hơn T
2
một liên kết peptit, đều được
tạo thành từ hai amino axit X và Y có công thức dạng H
2
NC
n
H
2n
COOH; M
X
< M
Y
) với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa 1,05 mol muối của X 0,35 mol muối của Y. Mặt khác,
đốt cháy hoàn toàn 66,0 gam T cần vừa đủ 3,15 mol O
2
. Phân tử khối của T
1
A. 387. B. 402. C. 430. D. 374.

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 212
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm