Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đức Hòa - Long An

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT LONG AN
TRƯỜNG THPT ĐỨC HÒA
(Đề thi 04 trang)
ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
II. PHẦN II. MÔN HÓA HỌC
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.
Câu 41. Chất nào sau đây không chất điện li?
A. NaNO
3
. B. KOH. C. C
2
H
5
OH. D. CH
3
COOH.
Câu 42. Trong thành phần của gang, nguyên tố chiếm hàm lượng cao nhất
A. Si. B. C. C. S. D. Fe.
Câu 43. Để tác dụng hết 3,0 gam hỗn hợp gồm axit axetic metyl fomat cần V ml dung dịch NaOH 1M (đun
nóng). Giá trị của V là
A. 100. B. 50. C. 500. D. 150.
Câu 44. Crom số oxi hóa +6 trong hợp chất nào sau đây?
A. Cr(OH)
2
. B. CrO
3
. C. Cr
2
(SO
4
)
3
. D. NaCrO
2
.
Câu 45. Trùng hợp vinyl xianua (acrilonitrin) thu được chất nào trong các chất sau?
A. Cao su buna-N. B. nitron (hay olon). C. capron. D. lapsan.
Câu 46. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch BaCl
2
sinh ra kết tủa?
A. KHCO
3
B. KOH C. NaNO
3
D. Na
2
SO
4
Câu 47. Kim loại nào sau đây kim loại kiềm?
A. Ba. B. Al. C. Na. D. Cu.
Câu 48. Phản ứng nào sau đây phương trình ion rút gọn Ba
2+
+ SO
2
4
BaSO
4
?
A. Ba(HCO
3
)
2
+ Na
2
SO
4
BaSO
4
+ 2NaHCO
3
.
B. Ba(OH)
2
+ 2NaHSO
4
BaSO
4
+ Na
2
SO
4
+ 2H
2
O.
C. Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
BaSO
4
+ 2H
2
O.
D. Ba(HCO
3
)
2
+ 2NaHSO
4
BaSO
4
+ Na
2
SO
4
+ 2H
2
O + 2CO
2
.
Câu 49. Công thức phân tử của Alanin
A. C
2
H
5
O
2
N B. C
3
H
7
O
2
N C. C
4
H
7
O
2
N D. C
3
H
5
O
2
N
Câu 50.
nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là
A. Cu. B. K. C. Fe. D. Al.
Câu 51. Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al Fe
2
O
3
tan hết trong dung dịch HNO
3
loãng dư, thu được 4,48 lít
khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm khối lượng của Fe
2
O
3
trong X
A. 65,38%. B. 48,08%. C. 34,62%. D. 51,92%.
Câu 52. Cho dãy các chất: isoamyl axetat, tripanmitin, anilin, xenlulozo, Gly–Ala–Val. Số chất trong dãy bị thủy
phân trong môi trường axit đun nóng
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 53. Lạm dụng rượu, bia quá nhiều không tốt, gây nguy hiểm cho bản thân gánh nặng cho gia đình
toàn hội. Hậu quả của sử dụng nhiều rượu, bia nguyên nhân chính của rất nhiều căn bệnh. Những người
sử dụng nhiều rượu, bia có nguy cao mắc bệnh ung thư nào sau đây?
A. Ung thư vòm họng. B. Ung thư phổi. C. Ung thư gan. D. Ung thư vú.
Câu 54.
Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol amin no, đơn chức, mạch hở X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 3,2 mol
hỗn hợp khí hơi gồm N
2
, CO
2
H
2
O. Phân tử khối của X là
A. 59. B. 31. C. 45. D. 73.
Câu 55. Nhúng một Zn vào 200 ml dung dịch CuSO4 nồng độ x mol/l đến khi dung dịch mất màu hoàn toàn
thấy khối lượng Zn giảm 0,15 gam so với ban đầu. Giá trị của x
Họ, tên thí sinh: .........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
đề thi 002
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. 0,75. B. 0,25. C. 0,35. D. 0,30.
Câu 56. Al(OH)
3
không tan trong dung dịch nào sau đây?
A. Ba(OH)
2
. B. NaOH. C. HCl. D. NaCl.
Câu 57.
Kim loại nào sau đây thể điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch?
A. Cu. B. K. C. Al. D. Mg.
Câu 58.
Cho m gam K tác dụng hết với H
2
O dư, thu được 1 lít dung dịch pH = 12. Giá trị của m là
A. 0,39. B. 0,78. C. 3,90. D. 7,80.
Câu 59.
Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Chất béo trieste của glixerol với axit hữu cơ.
B. Metyl axetat phản ứng tráng bạc.
C. Trong phân t vinylaxetat hai liên kết π.
D. Tristearin tác dụng với nước brom.
Câu 60. Cho m gam hỗn hợp gồm HCOOC
2
H
5
H
2
N–CH
2
–COOC
2
H
5
tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch
NaOH 0,5M đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa ancol etylic 7,525 gam
hỗn hợp hai muối. Giá trị của m
A. 8,725. B. 7,750. C. 8,125. D. 8,250.
Câu 61. Cho đồ phản ứng sau:
X + H
2
O
0
xt, t

Y.
Y + Br
2
+ H
2
O axit gluconic + HBr.
Y + 2AgNO
3
+ 3NH
3
+ H
2
O
0
xt. t

Z + 2Ag + 2NH
4
NO
3
.
Y
0
xt, t

T + P.
T + H
2
O
X + G.
Y + H
2
0
Ni, t
H.
Nhận định nào sau đây đúng?
A. X tinh bột T ancol etylic. B. Z axit gluconic H sobitol.
C. P là ancol etylic G oxi đơn chất. D. X xenlulozơ Y glucozơ.
Câu 62.
Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên.
Thí nghiệm đó
A. Cho dung dịch H
2
SO
4
loãng vào bình đựng hạt kim loại Zn.
B. Cho dung dịch HCl vào bình đựng bột CaCO
3
.
C. Cho dung dịch HCl đặc vào bình đựng tinh thể K
2
Cr
2
O
7
.
D. Cho dung dịch H
2
SO
4
đặc o bình đừng kim loại Cu.
Câu 63.
Thc hin các thí nghim sau:
(1)
Nhúng thanh Fe nguyên chất o dung dịch CuCl
2
(2)
Nhúng thanh Fe nguyên chất o dung dịch FeCl
3
(3)
Nhúng thanh Fe nguyên cht vào dung dịch HCl lng, có nh vài giọt CuCl
2
.
(4) Cho dung dịch FeCl
3
vào dung dịch AgNO
3
(5)
Để thanh thép lâu ngày ngoài không khí m.
Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là
A.
3.
B.
1.
C.
2.
D.
4.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 64.
Chất hữu X công thức phân t C
8
H
15
O
4
N. Khi cho X tác dụng với dung dịch NaOH, đun ng,
thu được sản phẩm gồm chất Y, C
2
H
6
O, CH
4
O. Chất Y là muối natri của α-amino axit Z (mạch hở và không
phân nhánh). S ng thức cấu tạo ca X phù hợp
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 65.
Cho y gm các cht sau: CO
2
, SiO
2
, P
2
O
5
, Cr
2
O
3
, Al
2
O
3
CrO
3
. S chất trong dãy tác dng với
dung dch NaOH lng
A. 5. B. 3. C. 4. D. 6.
Câu 66.
Cho X, Y, Z, T các chất khác nhau trong số 4 chất: axetilen, axetanđehit, etanol, axit axetic. Nhiệt
độ sôi của chúng được ghi lại trong bảng sau:
Chất
X
Y
Z
T
Nhiệt độ sôi (°C)
21
78,3
-75
118
Cho các phát biểu sau:
(a) Chất Z khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(b) Chất T hòa tan được Cu(OH)
2
nhiệt độ thường.
(c) Đốt cháy hoàn toàn chất X thu được số mol CO
2
lớn hơn số mol H
2
O.
(d) Phản ứng giữa chất Y chất T (xúc tác H
2
SO
4
đặc) được gọi là phản ứng este hóa.
Số phát biểu đúng
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 67.
Cho các thí nghim sau:
(a) Cho 1 mol NaHCO
3
tác dụng với 1 mol Ca(OH)
2
trong dung dịch.
(b) Cho 1 mol Fe tác dụng 2,5 mol AgNO
3
trong dung dịch.
(c) Cho 1 mol CH
3
COOC
6
H
5
(phenyl axetat) tác dụng với 5 mol NaOH, đun nóng trong dung dịch.
(d) Cho 1 mol ClH
3
NCH
2
COOH c dụng với 2 mol NaOH trong dung dịch.
(e) Cho 2 mol CO
2
tác dụng với 3 mol NaOH trong dung dịch.
Số thí nghiệm sau khi kết thúc thu được dung dịch chỉ chứa 2 chất tan
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 68.
Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 0,77 mol O
2
, sinh ra 0,5 mol H
2
O. Nếu thủy
phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng thu được dung dịch chứa 9,32 gam muối. Mặt khác
a mol X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol brom trong dung dịch. Giá trị của a
A. 0,03 B. 0,04 C. 0,02 D. 0,012
Câu 69. Hỗn hợp X gồm glyxin alanin (trong đó nguyên tố oxi chiếm 40% về khối lượng). Cho m gam X
tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được (2m - 17,4) gam muối. Giá trị của m
A. 32,0. B. 25,6. C. 21,2. D. 24,0.
Câu 70.
Hòa tan hoàn toàn 20,48 gam hỗn hợp gồm K, K
2
O, Al Al
2
O
3
vào H
2
O (dư), thu được dung dịch X
0,18 mol khí H
2
. Cho từ từ dung dịch HCl 1M o X, lượng kết tủa Al(OH)
3
(a mol) phụ thuộc vào thể ch
dung dịch HCl (V ml) được biểu diễn bằng đồ thị sau:
Biết
2
1
V
5
V 3
. Giá tr của V
A. 280. B. 200. C. 340. D. 260.
Câu 71. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO
2
(đktc) vào dung dịch chứa đồng thời 0,1 mol Ba(OH)
2
; 0,255 mol KOH
0,2 mol NaOH. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X kết tủa Y. Nh từ t đến
hết dung dịch X vào dung dịch chứa 0,35 mol HCl, sinh ra 0,25 mol CO
2
. Giá trị của V
A. 9,520. B. 12,432. C. 7,280. D. 5,600.

Đề thi thử năm 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đức Hòa - Long An. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đức Hòa - Long An. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 166
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm