Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định lần 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
HỒNG PHONG - NAM ĐỊNH
(Đề thi có 6 trang)
———
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA-LẦN 1
NĂM HỌC 2018-2019
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.
———————
đề thi 184
Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, gọi A, B, C lần lượt các điểm biểu diễn các số phức z
1
; z
2
;
z
1
+ z
2
. Xét các mệnh đề sau
1) |z
1
| = |z
2
|
z
1
= z
2
z
1
= z
2
.
2) |z
1
+ z
2
| |z
1
| + |z
2
|.
3) Nếu
# »
OA ·
# »
OB = 0 thì z
1
· z
2
+ z
2
· z
1
= 0.
4) OC
2
+ AB
2
= 2(OA
2
+ OB
2
).
Trong các mệnh đề trên bao nhiêu mệnh đề đúng?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 2. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển
Ç
x
2
2
x
å
15
.
A. 2
7
· C
7
15
. B. 2
10
· C
10
15
. C. 2
10
· C
10
15
. D. 2
7
· C
7
15
.
Câu 3. Cho hàm số y = f (x) bảng biến thiên như hình vẽ
x
y
0
y
−∞
2
+
+ +
22
+
−∞
22
Tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho
A. x = 2, y = 2. B. x = 2, y = 2. C. x = 2, y = 2. D. x = 2, y = 2.
Câu 4. Cho hàm số y = x
4
1 đồ thi (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm với hoành độ bằng
0 hệ số góc
A. 0. B. 1. C. 4. D. 1.
Câu 5. Cho hình lập phương ABCD.A
0
B
0
C
0
D
0
thể tích bằng 8a
3
. Khi đó độ dài cạnh hình lập
phương đã cho bằng
A. 2a
3. B. 3a. C. a. D. 2a.
Trang 1/6 đề 184
Câu 6.
Cho hàm số y = f (x) đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số y = f(x) nghịch
biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
A. (0; 1). B. (1; 5). C. (3; +). D. (1; 2).
x
y
O
1
5
1 3
Câu 7. Diện tích của mặt cầu bán kính R = 3 bằng
A. 36π. B. 18π. C. 12π. D. 6π.
Câu 8. Trong không gian Oxyz, hình chiếu của điểm M(2; 3; 2) trên trục Oy tọa độ
A. (0; 0; 2). B. (2; 0; 2). C. (0; 3; 0). D. (2; 0; 0).
Câu 9. Trong các số phức z
1
= 2i, z
2
= 2 i, z
3
= 5i, z
4
= 4 bao nhiêu số thuần ảo?
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 10.
Cho hàm số bậc ba y = f(x) đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương
trình f(x) = 3
A. 0. B. (2. C. 1. D. 3.
x
y
O
1
5
1 3
Câu 11. Tập nghiệm của phương trình log
2
Ç
1
x
å
= log
1
2
(x
2
x 1)
A. {1
2; 1 +
2}. B. {2}. C. {1 +
2}. D. {1}.
Câu 12. Cho
1
Z
0
f(x) dx = 2 và
5
Z
1
(2 · f(x)) dx = 6, khi đó
5
Z
0
f(x) dx bằng
A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.
Câu 13.
Đường cong trong hình bên đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A. y = x
4
+ 3x
2
2. B. y = x
4
+ 2x
2
1.
C. y = x
4
+ 3x
2
3. D. y = x
4
+ x
2
1.
x
1
1
1
y
O
Câu 14. Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = 3x
2
+
1
cos
2
x
A. x
3
+ cot x + C. B. x
3
+ tan x + C. C. 6x cot x + C. D. 6x + tan x + C.
Câu 15. Gọi z
1
, z
2
hai nghiệm phức của phương trình 2z
2
z + 7 = 0. Tính S = |z
1
·z
2
+ z
2
·z
1
|.
A.
1
2
. B.
27
4
. C. 2. D.
7
2
.
Câu 16. Tìm phần ảo của số phức z, biết (2 i)z = 1 + 3i.
A. 3. B.
7
5
i. C.
7
5
. D.
1
5
.
Trang 2/6 đề 184
Câu 17. Hình nón (N ) thiết diện qua trục tam giác đều cạnh bằng 4. Diện tích toàn phần của
(N ) bằng
A. 3π. B. 8π. C. 12π. D. 9π.
Câu 18. Cho cấp số nhân (u
n
) hai số hạng đầu tiên u
1
= 3 và u
2
= 9. Công bội của cấp số nhân
đã cho bằng
A. 81. B. 81. C. 3. D. 3.
Câu 19.
Cho hàm số y = f (x) liên tục trên [1; 3] và đồ thị như hình vẽ
bên. Gọi M, m lần lượt giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm
số y = f (x) trên đoạn [1; 3]. Tính M m.
A. 3. B. 4. C. 5. D. 1.
x
y
y = f (x)
1
1 3
1
1
4
O
Câu 20. Hình phẳng được giới hạn bởi các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y =
2x 3
x + 1
và hai trục
tọa độ diện tích bằng
A. 1. B. 3. C. 6. D. 2.
Câu 21. Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm
nào trong các điểm sau?
x
y
0
y
−∞
1 2
+
+
0
0
+
−∞−∞
44
33
++
A. x = 1. B. x = 3. C. x = 4. D. x = 2.
Câu 22. Tìm tập xác định D của hàm số y = (4 x
2
)
1
5
.
A. D = [2; 2]. B. D = R \ 2}. C. D = (2; 2). D. D = (−∞; +).
Câu 23. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x
2
+ y
2
+ z
2
2x + 4y 6z 11 = 0. Tọa độ tâm
của mặt cầu I(a; b; c). Tính a + b + c.
A. 2. B. 6. C. 2. D. 1.
Câu 24. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ): x + 2y + 3 = 0. Đường thẳng qua A(1; 2; 3)
vuông c với mặt phẳng (P ) phương trình
A.
x = 1 + t
y = 2 + 2t
z = 3
. B.
x = 1 + t
y = 2 + 2t
z = 3 + 3t
. C.
x = 1 + t
y = 2 + 2t
z = 3 + t
. D.
x = 1 + t
y = 2 + 2t
z = 3
.
Trang 3/6 đề 184

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định lần 1. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 3.088
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm