Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai lần 2

Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai
Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh
đề 121
(Đề kiểm tra 6 trang)
ĐỀ THI THỬ THPTQG, LẦN II
Môn Toán
Năm học 2018 2019
Thời gian làm bài: 90 phút
Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 1. Đường thẳng nào sau đây tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x
3
3x+2?
A y =9x12. B y =9x14. C y =9x13. D y =9x11.
Câu 2. Hàm số y =
2x+1
x1
giảm trong khoảng
A (0;+∞). B (−∞;+∞). C (−∞;2). D (−∞;0).
Câu 3. Hình bên đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A y =x
3
+3x
2
. B y =
1
3
x
3
+
1
2
x
2
.
C y =
1
2
x
3
3
2
x
2
. D y =
1
2
x
3
+
3
2
x
2
.
x
y
2
20
Câu 4. Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ
#»
u = (a;b;c),
#»
v = (x; y;z). Tích hướng [
#»
u,
#»
v ]
toạ độ
A (bz cy; cxaz;aybx). B (bz+cy; cx+az;ay+bx).
C (by+cz;ax+cz;by+cz). D (bzcy;azcx;aybx).
Câu 5. Thể tích khối tr bán kính đáy bằng R đường cao bằng h
A
4
3
πR
2
h. B πR
2
h. C
1
3
πR
2
h. D
1
3
R
2
h.
Câu 6. Hàm số nào dưới đây một nguyên hàm của hàm số f (x) = xe
x
?
A F(x) =
x
2
2
e
x
. B F(x) = xe
x
e
x
. C F(x) = xe
x
+e
x
. D F(x) = xe
x+1
.
Câu 7. Hàm số nào trong các hàm số sau đồng biến trên khoảng (0;+∞)?
A y =ln x. B y =2
x
. C y =log
1
2
x . D y =(x1)
3
.
Câu 8. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng :
x =1+3t,
y =2t,
z =3+t,
(t R). Một vectơ chỉ phương
của toạ độ
A (3;2;1). B (1;2;3). C (3;2;1). D (1;0;3).
Câu 9. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): z +2 = 0. Khẳng định nào sau đây
sai?
A (P) vuông góc với mặt phẳng (Oxz). B (P) vuông góc với mặt phẳng (Oyz).
C (P) vuông góc với mặt phẳng (Oxy). D (P) song song với mặt phẳng (Oxy).
Câu 10. Cho hàm số y = f (x) = x
4
2x
2
+2019. Khẳng định nào dưới đây đúng?
A f (2) < f (3) < f (1). B f (2) < f (1) < f (3). C f (3) < f (1) < f (2). D f (1) < f (2) < f (3).
Thi thử THPTQG, lần II, 2018 2019 Trang 1/6 đề 121
Câu 11. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) phương trình (x1)
2
+(y2)
2
+(z3)
2
=25.
Toạ độ tâm I bán kính R của (S)
A I(1;2;3) R =5. B I(1;2;3) R =5.
C I(1;2;3) R =25. D I(1;2;3) và R =25.
Câu 12. Tiếp tuyến tại điểm hoành độ x
0
=1 của đồ thị hàm số y =
x1
x+1
phương trình
A y =2x2. B y =
1
2
x+
1
2
. C y =
1
2
x
1
2
. D y = x 1.
Câu 13. Hàm số nào dưới đây, đồ thị như hình kèm theo?
x
y
1
10
A y =
x
1x
. B y =
2x
x1
. C y =
x+1
x1
. D y =
x
x1
.
Câu 14. Số điểm cực tr của hàm số y =
¯
¯
x
4
2x
2
3
¯
¯
A năm. B bốn. C hai. D ba.
Câu 15. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f (x) = x(x 1)(x 2) trục
hoành bằng
A
¯
¯
¯
¯
Z
2
0
f (x)dx
¯
¯
¯
¯
. B
Z
2
0
f (x)dx.
C
Z
2
1
f (x)dx
Z
1
0
f (x)dx. D
Z
1
0
f (x)dx
Z
2
1
f (x)dx.
Câu 16. Số tiệm cận của đồ thị hàm số y =
p
4x
2
x
2
3x+2
A hai. B bốn. C ba. D một.
Câu 17. Gọi M, m lần lượt giá tr lớn nhất nhỏ nhất của hàm số y =
p
x1+
p
3x, thì
M +
p
2m bằng
A 2
p
2+1. B 4. C 2+
p
2. D 3.
Câu 18. Hàm số y = ax
3
+bx
2
+cx+d bảng biến thiên
x
y
0
(x)
y
−∞
0
2
+∞
+
0
0
+
−∞−∞
22
22
+∞+∞
thì a+b +c+d bằng
A 1. B 0. C 1. D 2.
Thi thử THPTQG, lần II, 2018 2019 Trang 2/6 đề 121
Câu 19. Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x
2
+ y
2
+z
2
2x6y10z 14 =0. Phương
trình mặt phẳng tiếp xúc với (S) tại điểm A(5;1;2) được viết dưới dạng ax+by+cz +22 = 0.
Giá tr của tổng a+b+ c
A 7. B 11. C 11. D 22.
Câu 20. Nếu số phức z =1i, thì z
10
bằng
A 32i. B 32. C 32i. D 32.
Câu 21. Thể tích khối lăng trụ tam giác đều tất cả các cạnh bằng 1
A
p
3. B
p
3
12
. C
p
3
2
. D
p
3
4
.
Câu 22. Cho số phức z thỏa z +2z =2+3i, thì
¯
¯
z
¯
¯
bằng
A
p
29
3
. B
85
3
. C
29
3
. D
p
85
3
.
Câu 23. Quay hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) : y
2
= x đường thẳng (D) : x = 1 quanh
Ox, thì được một vật thể tròn xoay thể tích
A V =
1
3
π. B V =
2
3
π. C V =
1
5
π. D V =
1
2
π.
Câu 24. Trong không gian Oxyz, số mặt cầu bán kính bằng 2 tiếp xúc với cả ba mặt
phẳng toạ độ
A bốn. B mười sáu. C tám. D mười hai.
Câu 25. Cho hàm số y =sin2x+2sinx, với x [π; π]. Hàm số y mấy điểm cực trị?
A Bốn. B Một. C Ba. D Hai.
Câu 26. Cho biết
Z
1
0
x
2
+x+1
x+1
dx = a+bln2, trong đó a, b hai số hữu tỉ, thì
A a +b =
1
2
. B a+b =
3
2
. C a+b =
1
2
. D a+b =
5
2
.
Câu 27. Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với A(1;2;3), B(10;5;1), C(3;9;10).
Phương trình đường phân giác k từ đỉnh A của tam giác ABC
A
x1
3
=
y2
2
=
z3
3
. B
x1
3
=
y2
2
=
z3
7
.
C
x1
1
=
y2
1
=
z3
1
. D
x1
5
=
y2
6
=
z3
1
.
Câu 28. Cho hình lập phương ABCD.A
0
B
0
C
0
D
0
cạnh bằng 1. Khoảng cách giữa hai đường
thẳng CD
0
AB
A 1. B
p
3. C
p
2. D
p
3
3
.
Câu 29. Cho biết
Z
1
0
ln(x+1)dx = a+bln2, trong đó a, b hai số hữu tỉ, thì
A a +b =2. B a+b =1. C a+b =3. D a+b =1.
Câu 30. Cho (K) một đa giác đều 10 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh bất kỳ của (K) thì
xác định được một tứ giác lồi. Xác suất để tứ giác nói trên hình chữ nhật
A
C
2
10
C
4
10
. B
C
4
8
C
4
10
. C
C
4
5
C
4
10
. D
C
2
5
C
4
10
.
Câu 31. Cho tứ diện ABCD BD vuông góc với AB CD. Gọi P Q lần lượt trung
điểm của các cạnh CD AB thoả mãn
BD : CD : PQ : AB =3 : 4 : 5 : 6.
Thi thử THPTQG, lần II, 2018 2019 Trang 3/6 đề 121

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 689
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm