Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Lý Thường Kiệt - Hà Nội lần 2

1 557
Trang 1/6 - Mã đề 001
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT
(50 câu trắc nghiệm)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
MÔN TOÁN – Năm học: 2018 - 2019
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề 001
Họ và tên thí sinh: ...................................................................... SBD: ..............................
Câu 1.
Trong không gian vi hệ tọa độ
Oxyz
, cho đưng thẳng
1 2 3
:
5 8 7
x y z
d
. Vectơ nào dưới đây là
một vectơ chỉ phương của
d
?
A.

1;2; 3u
.
B.

5; 8;7u
.
C.

1
;2;3u
.
D.

5
;8;7u
.
Câu 2
.
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
`
.
B.
3
3 5 y x x
C.
`
.
D.
`
.
Câu 3
.
Cho hàm số
y f (x)
có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho nghich biến trên khoảng (-2;0).
Tập nghiệm của bất phương trình
2
1 f
x x 3
là:
A.
2;
0
B.
; 2
0;  
C.
1;
3
D.
2; 1 0;1
Câu 4.
Giá trị của tham số
m
thuộc khoảng nào sau đây để phương trình
1
4 .2
2 0
x x
m m
có hai nghiệm
1
x
,
2
x
thoả mãn
1 2
3x x
.
A.
9
;5
2
m
B.
2;
1m
C.
3;
5m
D.
1;
3m
Câu 5
.
Cho tích phân . Tính tích phân
A. B. C
. D.
Câu 6.
Cho hàm số
y f (x)
có bảng biến thiên như hình bên.
Hàm số đã cho đồng biến trên
khoảng
A.
; 1
B.
1;
3
C.
3;
0
D.
0;
Câu 7
.
Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
3, 2 1y x x y x bằng
A.
7
6
.
B.
7
3
.
C.
23
6
.
D.
1
6
.
Câu 8
.
Thể tích khối tròn xoay được tạo bởi khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường cong
x
y xe , trục hoành
và hai đường thẳng x = 0, x =2 quanh trục hoành bằng
4
4
ae b
. Giá trị a+b
A.
2
.
B.
4
.
C.
5
.
D.
3
.
3
3 5y x x
3 2
3 5
y x x
3 2
3 5
y x x
4
0
d 3
2
I f
x x
2
0
2 dJ f
x x
8
J
16
J
32
J
y
–2
0
+
–1
0
+
0
+
x
y
y
–2
+
0
+
–1
0
+
0
3
+
Trang 2/6 - Mã đề 001
Câu 9.
Tập xác định cuả hàm số
2
1
lo
g
3
2
x
y
x
A
.
2
;
1
3
.
B.
2
;1
3
.
C
.
2
;
1;
3


.
D
.
2
;
1;
3

.
C
âu 10.
Tìm hệ số của số hạng không chứa trong khai triển với .
A
. B.
C
.
D
.
Câu 11.
Cho hàm số
(x
)
y
f
xác định trên
\
{1}
, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên
như hình vẽ sau:
x

1
3
y
0
y

2
4
Hàm số
(
x)
y
f
có bao nhiêu điểm cực trị.
A
.
4
B.
3
C
.
2
D
.
5
Câu 12.
Cho hình lập phương có cạnh bằng 1. Thể tích mặt cầu đi qua các đỉnh của hình lập phương
A
.
3
.
2
B. C
.
2
.
3
D
.
3
.
2
C
âu 13.
Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
1
1
x
y
x
tại điểm A(2 ;3) có phương trình là
y
ax b
. Tính
a
b
?
A.
5
.
B.
9
C.
1
.
D.
1
.
Câu 14.
Cho khối hộp chữ nhật
. ' ' ' 'ABCD A B C D
, biết
;
2 ; ' 21
AB
a BC a AC a
. Tính thể tích
V
của khối hộp?
A
.
3
4
.
3
a
B.
3
8
.
3
a
C
.
3
2
21
a
D
.
3
8
.
a
C
âu 15.
Tìm nguyên hàm của hàm số
A
. B.
C. D.
Câu 16.
Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
cho tam giác
A
BC
1
;3;2 , 2;0;5 , 0; 2;1
A
B C
.
Phương trình đường trung tuyến
A
M
của tam giác
A
BC
A
.
1
3 2
.
2
4 1
x
y z
B.
1
3 2
.
2
4 1
x
y z
C
.
1
3 2
.
2
4 1
x
y z
D
.
2
4 1
.
1
1 3
x
y z
Câu 17.
Chị Phương
Anh vay trả góp ngân hàng MSB số tiền 500 triệu đồng với lãi suất 10,8%/năm,
mỗi tháng trả 15 triệu đồng. Sau bao nhiêu tháng thì Chị Phương Anh trả hết nợ?
A
.
39 tháng
.
B.
41 th
áng.
C
.
40 th
áng.
D
.
42 th
áng.
Câu 18.
Cho hàm số
2
4
1
x
y
x
. Đồ thị hàm số có mấy đường tiệm cận?
A.
3.
B.
2.
C.
1.
D.
4.
C
âu 19.
Trong không gian với hệ trục tọa độ
O
xyz
, cho đường thẳng
1
2 9 1
:
4
3 1
x
y z
d
và mặt phẳng
:
3 5 2 0
P
x y z
. Tìm tọa độ giao điểm của
d
P
?
A
.
1
; 0; 1
.
B.
1
; 1; 6
.
C
.
1
2; 9; 1
.
D
.
0
; 0; 2
.
C
âu 20.
Rút gọn biểu thức
3
5
2
.P
x x
(với
0
x
)?
x
18
4
2
x
x
0
x
1
1 7
1
8
2
C
8
8
1
8
2
C
9
9
1
8
2
C
8
10
1
8
2
C
3
3
.
2
2
(
)
4
3
f
x
x
2
3
2ln 2
4 3 2
d
x x C
x
2
1 3
ln 2
4 3 2 2
d
x x C
x
2
1
ln 4 3
4
3 4
d
x x C
x
2
1 3
ln(2 )
4
3 2 2
dx
x C
x
Trang 3/6 - Mã đề 001
A.
4
7
x
.
B.
1
3
2
x
.
C
.
3
10
x
.
D
.
17
10
x
C
âu 21.
Cho hai số phức
1
2
2 3 , 1 .z i z i
Điểm biểu diễn của số phức
1
2
2z
z
trên mặt phẳng tọa độ là
A
.
0
; 5 .
B.
4
; 1 .
C
.
0
; 1 .
D
.
5
;0 .
C
âu 22.
Cho
3
0
1
ln
2 ln 3
1 1
x
I dx a b c
x
. Trong đó a, b, c là những số hữu tỉ. Khi đó 3a+b+c bằng
A
.
0
.
B.
2
.
C
.
1
.
D
.
1
.
C
âu 23.
Trong không gian với hệ toạ độ , cho ; ; . Gọi là điểm
nằm trên đoạn sao cho . Độ dài đoạn
A.
.
B.
.
C.
.
D.
Câu 24.
Cho hàm số
(
)
y
f x
có đạo hàm
3
2
( ) ( 1)( 2) (x 2)
f x x x x
,
x
. Số điểm cực trị của hàm số
đã cho là
A.
4
B.
2
C.
3
D.
1
C
âu 25.
Cho hai đường thẳng
1
1 2
:
2 3
3
4
x t
d
y t
z
t
2
3 4 '
:
5 6 '
7
8 '
x t
d
y t
z
t
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.
Đường thẳng
1
d
song song đường thẳng
2
d
.
B.
Đường thẳng
1
d
,
2
d
chéo nhau.
C
.
Đường thẳng
1
d
vuông góc đường thẳng
2
d
.
D
.
Đường thẳng
1
d
trùng đường thẳng
2
d
.
C
âu 26.
Cho hình phẳng
D
giới hạn bởi đường cong
2
sin
y
x
, trục hoành và các đường thẳng
0
x
,
2
x
. Khối tròn xoay tạo thành khi quay
D
quanh trục hoành có thể tích
V
bằng bao nhiêu?
A
.
1
V
.
B.
1
V
.
C
.
1
V
.
D
.
1
V
.
Câu 27.
Cho hàm số
(
)
f
x
. Biết hàm số
'
( )
y
f x
có đồ thị như hình bên.
Trên
4
;3
hàm số
2
( ) 2 ( ) (1 )g x f x x
đạt giá trị
nhỏ nhất tại điểm .
A
.
0
3
x
B.
0
1
x
C.
0
3
x
D.
0
4
x
C
âu 28.
Cho cấp số nhân
n
u
1
u 3,
công bội
q 2.
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A
.
n
1
n
u 3.2
B.
n
n
u 3.2
C
.
n
n
u 3.2
D
.
n
1
n
u 3.2
C
âu 29.
Cho hàm số f(x) có đồ thị như hình vẽ.
Phương trình 2 f(x) - 1 = 0 có bao nhiêu nghiệm thuộc
khoảng (-2 ;1) ?
A
.
0
.
B.
3
.
C.
2
.
D.
1
.
Câu 30.
Cho số phức
5
2
z
i
. Tìm môđun của số phức
w iz z
.
Oxyz
2; 0; 0
A
0; 3; 1
B
3; 6; 4
C
M
B
C
2
M
C MB
AM
29
3 3
30
2 7
O
x
y
1
1
1
3
2
2
y
3
1
O
2
3
2
3
5
x
4

Đề thi thử môn Toán 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị lần 2. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 nhanh và chính xác hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị lần 2. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thptVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 557
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm