Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng - Đắk Lắk

1 395
1/8 - Mã đề 721
S
GD&ĐT Đ
ẮK LẮK
TRƯ
ỜNG THPT
PHAN Đ
ÌNH PHÙNG
(Đ
ề thi có 0
6 trang)
Đ
Ề THI THỬ THPT QUỐC GIA
NĂM H
ỌC 2018
- 2019
MÔN Toán
Th
ời gian làm bài :
90 phút
H
ọ và tên học sinh :.....
................................................ S
ố báo danh : ...................
Câu 1. Trong không gian v
ới
h
t
ọa
đ
Oxyz
, cho véctơ
2 3
(1;2;log 3), (2; 2;log 2)u v
, khi đó tích vô
ớng
.u v
đư
ợc
xác đ
ịnh
:
A.
. 0u v
B.
. 1u v
C.
. 2u v
D.
Câu 2. Phương trình
3
2 2
log ( 1) log (4 1)x x
có bao nhiêu nghi
ệm
?
A. 2 B. 1 C. 0 D. 3
Câu 3. Tìm t
ập
xác đ
ịnh
D
c
ủa
hàm s
1
3
y x
A.
;0D 
. B.
D
. C.
0;D
. D.
\ 0D
.
Câu 4. Trong không gian v
ới
h
t
ọa
đ
Oxyz
, cho m
ặt
ph
ẳng
(P) có phương trình :
2 3 4 0x y z
.
Bi
ết
1;b;cn
là m
ột
véctơ pháp tuy
ến
c
ủa
(P).Khi đó, t
ổng
T b c
b
ằng
:
A. 2 B. 1 C. 4 D. 0
Câu 5. Cho hàm s
3 2
bf x cxx xa d
, , ,a b c d
. Đồ thca hàm s
y f x
như hình v
bên. S
nghi
ệm
th
ực
c
ủa
phương trình
3 4 0f x  
A.
3
. B.
0
. C.
1
. D.
2
.
Câu 6. Nguyên hàm của hàm s
 
3
.3
x x
f x e
là:
A.
3
3
3
( )
ln 3.
x x
e
f x dx C
e
B.
3
.3
( )
3 ln3
x x
e
f x dx C
C.
3
3
( )
ln3
x
e
f x dx C
D.
3
3
( ) 3.
ln 3.
x
e
f x dx C
e
Câu 7. Trong không gian v
ới
h
t
ọa
đ
Oxyz
, phương trình nào
ới
đây phương trình c
ủa
m
ột
m
ặt
ph
ẳng
song song v
ới
tr
ục
Oz
?
A.
1x
B.
0x y 
C.
1y z
D.
1z
Câu 8. M
ột
qu
bóng chuy
ền
m
ặt
ngoài m
ặt
c
ầu
đư
ờng
kính 20cm. Di
ện
tích m
ặt
ngoài qu
bóng
chuy
ền
là:
đề 721
2/8 - Mã đề 721
A.
2
1600cm
. B.
2
1,6 m
. C.
2
400 cm
. D.
2
16dm
.
Câu 9. Đư
ờng
ti
ệm
c
ận
c
ủa
đ
th
hàm s
4
x
y
phương trình là:
A.
0y
. B.
1y
. C.
1x
. D.
0x
.
Câu 10. Đồ thhàm s
3 2
2 1y x x x
và đường thng
1y x
A. Không có điểm chung. B. Có 1 điểm chung duy nht.
C. Có 2 điểm chung phân bit. D. Có 3 điểm chung phân bit.
Câu 11. Nguyên hàm c
ủa
hàm s
( ) sin( )f x x
là:
A.
( ) cos( )f x dx x C
B.
( ) sinf x dx x C
C.
( ) cosf x dx x C
D.
( ) cosf x dx x C
Câu 12. Trong không gian v
ới
h
t
ọa
đ
Oxyz
, cho đi
ểm
1; 2;4A
. Hình chi
ếu
vuông góc c
ủa
A
trên
tr
ục
Oy
đi
ểm
nào sau đây?
A.
1;0;0Q
B.
0; 2;4M
. C.
0; 2;0N
D.
0;0;4P
Câu 13. Công th
ức
nào sau đây sai
A.
1
, 0
1
x
x dx C x
B.
2
1
cot , ,
sin
dx x C x k k
x
C.
1
ln , 0dx x C x
x
D.
cos sin ,xdx x C x
Câu 14. S
giao đi
ểm
t
ối
đa c
ủa
5
đư
ờng
tròn phân bi
ệt
là:
A.
20.
B.
22.
C.
18.
D.
10.
Câu 15. Môđun c
ủa
s
ph
ức
,z bi b
A.
b
B.
2
b
C.
b
D.
b
Câu 16. Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
2
O
1
1
A.
3 2
3 3 1.y x x x
B. .
3
1.y x x
C.
3
2 1.y x x
D. .
3
= 3 1.y x x
Câu 17. Cho t
di
ện
OABC
, ,OA OB OC
đôi m
ột
vuông góc v
ới
nhau,
OA a
2OB OC a
,
Th
tích t
di
ện
b
ằng
:
A.
3
2a
B.
3
6
3
a
C.
3
4a
D.
3
2
3
a
Câu 18. Tìm sph
ức
liên h
ợp
c
ủa
s
ph
ức
3 1z i
?
3/8 - Mã đề 721
A.
3 1z i
B.
3 1z i
C.
3z i
D.
3 1z i
Câu 19. Cho hàm s
( )y f x
liên t
ục
trên
, có đ
ạo
hàm
4
( ) ( 2) 1f x x
. Kh
ẳng
đ
ịnh
nào sau đây
đúng?
A. Hàm s
( )y f x
đồng biến trên khoảng
; . 
B. Hàm s
( )y f x
ngh
ịch
bi
ến
trên kho
ảng
; . 
C. Hàm s
( )y f x
đ
ồng
bi
ến
trên kho
ảng
và ngh
ịch
bi
ến
trên kho
ảng
2; .
D. Hàm s
( )y f x
đ
ồng
bi
ến
trên kho
ảng
và ngh
ịch
bi
ến
trên kho
ản
g
;2 .
Câu 20. Cho s
ph
ức
z
khác 0 là s
thu
ần
ảo, m
ệnh
đ
nào sau đây đúng?
A.
z
là s
th
ực
B.
z z
C.
0z z
D. Phần ảo của z bằng 0.
Câu 21. Hình hộp đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là một hình thoi với diện tích
1
S
. Hai mặt chéo
' 'ACC A
' 'BDD B
có di
ện
tích l
ần
ợt
b
ằng
2 3
,SS
Khi đó th
tích c
ủa
hình h
ộp
là ?
A.
1 2 3
2
S S S
B.
1 2 3
2
3
S S S
C.
1 2 3
3
3
S S S
D.
1 2 3
2
S S S
Câu 22. Cho hàm s
y f x
đạo hàm
2
1f x x
. Vi các s thực dương
a
,
b
tha mãn
a b
,
giá trnhnht ca hàm s
f x
trên đoạn
;a b
bng:
A.
f ab
. B.
2
a b
f
. C.
 
f a
. D.
f b
.
Câu 23. S
ti
ệm
c
ận
đ
ứng
c
ủa
đ
th
hàm s
2
4 2x
y
x x
A. 3 B. 2 C. 0 D. 1
Câu 24. Cho hình tr
có bán kính đáy b
ằng
R, chi
ều
cao b
ằng
h. Bi
ết
r
ằng
hình tr
đó có di
ện
tích toàn ph
ần
g
ấp
đôi di
ện
tích xung quanh. M
ệnh
đ
nào sau đây đúng ?
A.
h 2R.
B.
R 2h.
C.
R h.
D.
h 2R.
Câu 25. Trong không gian cho tam giác đ
ều
ABC
c
ạnh
b
ằn
g
2a
. Tính th
tích V c
ủa
kh
ối
tròn xoay nh
ận
đư
ợc
khi quay tam giác
ABC
quanh c
ạnh
AB
.
A.
3
2V a
. B.
3
3
3
V a
. C.
. D.
3
2 3
3
V a
.
Câu 26. Trong không gian v
ới
h
t
ọa
đ
Oxyz, cho hai đư
ờng
th
ẳng
d và d’ có phương trình :
:
1 1 1
x y z
d
,
1 1
:
1 1 1
x y z
d
, khi đó kho
ảng
cách gi
ữa
d và d’ b
ằng
:
A.
3
2
B.
2
C.
3
D. 2
Câu 27. Cho
1 2
,z z
hai s phức tùy ý, khẳng định nào sau đây sai ?
A.
2
.z z z
B.
1 2 1 2
z z z z
C.
1 2 1 2
z z z z
D.
1 2 1 2
. .z z z z
Câu 28. Cho các s
th
ực
dương
, ,a b c
1a
. Bi
ết
2
2 3
log log log
a a
a
b c m b n c
. T
ổng
2m n
giá
tr
b
ằng
:

Đề thi thử 2019 môn Toán

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng - Đắk Lắk. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút sẽ giúp các bạn giải Toán 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 trường THPT Phan Đình Phùng - Đắk Lắk. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Mã trường thpt, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 395
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm