Đề cương ôn tập hè môn tiếng Anh lớp 10 lên 11

Ôn tập hè lớp 10 môn Tiếng Anh lên 11 có đáp án

Tài liệu luyện tập hè môn Tiếng Anh 10 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập môn Tiếng Anh lớp 10 cả năm do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương tiếng Anh tổng hợp những nội dung kiến thức sẽ xuất hiện trong đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả.

I/ Pronunciation

Cách phát âm đuôi /ed/,/s,es/,/f/,/v/

Ex:

1/ A. played B. loved C. parked D. stayed

2/ A. cuts B. caps C. books D. pubs

3/ A. photo B. form C. of D. fictional

4/ A. victory B. of C. off D. Stephen

II/ Reading and Vocabulary

Từ vựng Tiếng Anh thuộc từng Unit Tiếng Anh 10 đã học

Chủ đề bài đọc tương tự chủ đề từng Unit đã học.

III/ Grammar

1/ Câu điều kiện - Conditional sentences: Type 1,2,3

a/ multiple choices

Ex:

1/ I was sick yesterday, so I didn’t go to class.

2/ I don’t have much money, so I don’t buy that car.

Ex:

1/ I _______ you the book if you had asked my father.

A. would lend B. would lent C. would have lent D. would have lend

2/ If I had money, I ______ that car.

A. will buy B. would buy C. would have bought D. bought

b/ Rewrite the sentences

Ex:

1/ I was sick yesterday, so I didn’t go to class.

2/ I don’t have much money, so I don’t buy that car.

2/ Mệnh đề chỉ mục địch - Phrase of purpose

Ex:

1/ I’m learning English________ English songs.

A. for sing B. to sing C. to singing D. singing

2/ He studies hard because he wants to pass exam.

3/ Tính từ chỉ thái độ - Adjective of attitude

Ex:

1/ It’s a really _____ film.

A. terrify B. terrified C. terrifies D. terrifying

2/ The ……….. job made him …………..

A. bored/boring B. boring/bore C. boring/bored D. boredom/boring

4/ Cấu trúc viết lại câu với not until - Rewrite sentences using “ it was / is not until …. That”

Ex:

1/ She didn’t recover her confidence until that morning.

It was not until………………………………………

2/ He didn’t finish reading my book until last Saturday.

It was not until………………………………………

IV/ Writing

1/ Write a person you like best.

2/ Write a film you like best.

ĐÁP ÁN

I/ Pronunciation

Cách phát âm đuôi /ed/,/s,es/,/f/,/v/

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - C;

II/ Reading and Vocabulary

Từ vựng Tiếng Anh thuộc từng Unit Tiếng Anh 10 đã học

Chủ đề bài đọc tương tự chủ đề từng Unit đã học.

III/ Grammar

1/ Câu điều kiện - Conditional sentences: Type 1,2,3

a/ multiple choices

1 - C; 2 - D;

b/ Rewrite the sentences

1 - If I hadn't been sick yesterday, I would have gone to class.

2 - If I had had much money, I would have bought that car.

2/ Mệnh đề chỉ mục địch - Phrase of purpose

1 - B

2 - He studies hard to pass exam.

3/ Tính từ chỉ thái độ - Adjective of attitude

1 - D; 2 - C;

4/ Cấu trúc viết lại câu với not until - Rewrite sentences using “ it was / is not until …. That”

1/ She didn’t recover her confidence until that morning.

It was not until……that morning that she recovered her confidence………

2/ He didn’t finish reading my book until last Saturday.

It was not until…………last Saturday that John finished reading my book………

IV/ Writing

1/ Write a person you like best.

2/ Write a film you like best.

Tham khảo thêm: Write about your favourite film - Viết về bộ phim yêu thích bằng tiếng Anh

Trên đây là Đề cương ôn tập hè môn tiếng Anh lớp 10 lên 11. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 2.104
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm