Đề cương ôn thi học kì 1 lớp 10 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 10 học kì 1

Tài liệu bài tập cuối kì 1 môn tiếng Anh 10 dưới đây nằm trong bộ đề thi cuối học kì 1 lớp 10 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh 10 được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 1 - 5 giúp các em học sinh củng cố kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

I. PHONETICS

Pronunciation: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

1. A. composerB. soloC. postD. love
2. A. psychologistB. dutyC. laundryD. grocery
3. A. smartphoneB. fastenerC.portableD. costly
4.A. meaningfulB. financeC. societyD. advice
5.A. breadwinnerB. heavyC. breakD. instead
6.A. excitedB. talentedC. supportedD. watched
7.A. performedB. launchedC. promisedD. talked
8.A. donationB. charityC. attachmentD. character
9.A. overspentB. achievementC. environmentD. movement
10.A. hopelessB. endlessC. successD. harmless
11. A. volunteerB. cheerfulC. needyD. career
12. A. generousB. developC. videoD. inventor
13.A. processorB. conserveC. tourismD. assignment
14.A. determineB. versatileC. dynamiteD. profile
15.A.fabricB.laptopC.advantageD. imitate
16. A. brownB. sociableC. incredible D. combD. comb
17. A. choreB. purchaseC. psychologyD. cheerful
18.A. ungratefulB. generationC. gardenD. glance
19. A. cleansB. cooksC. hopesD. invents
20. A. burdenB. sisterC. nervousD. nurture
21. A. diseaseB. treatmentC. increaseD. breath
22. A. comfortB. harmonyC. promoteD. originate
23 A. shellfishB. sugarC. seasoningD. pressure
24. A. thankfulB. breatheC. therapyD. breath
25. A. contestB. bestC. restD. biggest
26. A. bandB. manyC. thankD. fan
27. A. winnerB. nominateC. frankD. explain
28. A. educateB. latelyC. accurateD. date
29. A. spellingB. walkingC. announceD. banking
30. A. debateB. privateC. translateD. celebrate

Còn tiếp ...

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề cương ôn tập tiếng Anh cuối kì 1 lớp 10. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 2.973
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm