Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học 10 năm 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

1
SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 3
NĂM HỌC 2018-2019
Môn: HÓA HỌC 10
Thời gian làm bài: 90 phút ( Đề gồm 02 trang)
- Họ tên thí sinh: .................................................... Số báo danh : ..................…
Cho nguyên tử khối các nguyên tố: H=1; O = 16; Al = 27; Fe = 56; Mg = 24;
Zn = 65; Cu = 64; Ca = 40; C = 12; K = 39; Mn = 55; Cl = 35,5; S = 32; Ag = 108; Na = 23; Br
= 80; I = 127; Ba = 137
Câu 1(1,0 điểm).
Cho phản ứng oxi hóa khử : Hg + S HgS
- Hãy xác định chất khử, chất oxi hóa giải thích.
- Viết quá trình khử, quá trình oxi hóa.
Câu 2(1,0 điểm):
Cân bằng các phương trình oxi hóa - khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron.
a/ MnO
2
+ HCl MnCl
2
+ Cl
2
+ H
2
O
b/ Cu + HNO
3
Cu(NO
3
)
2
+ NO + H
2
O
Câu 3(1,0 điểm):
Hoàn thành các phương trình hóa học theo đồ sau đây (ghi điều kiện phản ứng nếu có)
(1) (2) (3) (4)
KClO
3
O
2
SO
2
K
2
SO
3
CaSO
3
Câu 4(1,0 điểm):
Viết các PTHH điều chế (ghi điều kiện phản ứng nếu có) trong mỗi trường hợp sau:
a/ Điều chế khí SO
2
từ Na
2
SO
3
b/ Điều chế FeCl
2
FeCl
3
từ (H
2
, Cl
2
Fe)
Câu 5(1,0 điểm):
Đốt cháy hoàn toàn 1,73 gam hỗn hợp X gồm bột kim loại Al Zn, cần vừa đủ V lít khí O
2
(đktc),
thu được 2,85 gam chất rắn.
a/ Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong X.
b/ Tính V
Câu 6(1,0 điểm):
Cho 27, 2 gam hỗn hợp Y gồm CaCO
3
Mg tan hoàn toàn trong V ml dung dịch HCl 14,6 %
( 1,05 g/ml) vừa đủ, thu được 11,2 lít hỗn hợp khí (đktc).
a/ Viết PTHH xảy ra tính % số mol mỗi chất trong Y.
b/ Tính giá trị V.
Câu 7(1,0 điểm):
Nung nóng hoàn toàn a gam hỗn hợp bột gồm Fe S trong bình kín không có không khí, thu được
chất rắn E. Cho E vào dd H
2
SO
4
loãng dư, thu được 0,896 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí tỉ khối so với
hiđro bằng 5.
2
a/ Viết PTHH xảy ra tính giá trị a.
b/ Cho toàn bộ E trên tan hoàn toàn trong dd H
2
SO
4
đặc, nóng thì thu được V lít khí (đktc) mùi
hắc duy nhất. Tính V.
Câu 8(1,0 điểm):
Sục từ từ V lít (đktc) khí Cl
2
vào 200 ml dung dịch X chứa NaBr 1,25M NaI 1 M đến khi hấp thụ
hoàn toàn thu được 200 ml dung dịch Y (Lượng Clo tan phản ứng với nước coi như không đáng
kể). cạn dung dịch Y thu được 28,55 gam chất rắn khan.
a/ Viết PTHH xảy ra tính V.
b/ Cho dung dịch AgNO
3
vào 100 ml Y thu được b gam kết tủa. Tính b
Câu 9(1,0 điểm):
Chia hỗn hợp A gồm (Cu, Fe, Al) thành 2 phần không bằng nhau.
- Phần 1 khối lượng 21,1 gam cho tác dụng với dd H
2
SO
4
đặc ng đến khi kết thúc phản ứng,
thu được 11,2 lít khí SO
2
(đktc) sản phẩm khử duy nhất.
- Phần 2 số mol 0,6 cho vào dd HCl dư, kết thúc phản ứng thu được 0,75 gam khí.
Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 10 (1,0 điểm):
1/ Hỗn hợp khí X gồm SO
2
O
2
tỉ khối so với hiđro bằng 28. Lấy 4,48 lít X (đktc) cho vào bình
đựng xúc tác V
2
O
5
đun nóng thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y đi qua dd Ba(OH)
2
đến phản ng
hoàn toàn, tạo thành 33,51 gam kết tủa. Tính hiệu suất phản ứng oxi hóa SO
2
thành SO
3
.
2/ Nung 47,4 gam KMnO
4
một thời gian thu được khí O
2
45,08 gam chất rắn G. Cho toàn bộ khí
O
2
này phản ứng hết với m gam hỗn hợp E gồm Fe Cu, thu được 10,64 gam chất rắn R. Cho R
tan hết trong dd H
2
SO
4
đặc, nóng thu được 1,344 lít khí SO
2
(đktc) sản phẩm khử duy nhất.
a/ Tính khối lượng mỗi kim loại trong E.
b/ Cho toàn bộ G tác dụng với dd HCl đến phản ứng hoàn toàn. Tính s mol HCl phản ứng.
ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM
Câu
Lời giải chi tiết
Thang
điểm
1(1đ)
- Tính số oxi hóa các nguyên tố trước sau phản ứng
Chất khử Hg số oxi hóa tăng từ 0 lên +2
0,25
Chất oxi hóa là S số oxi hóa giảm từ 0 lên -2
0,25
Viết đúng quá trình oxi hóa Hg
0,25
Viết đúng quá trình khử S
0,25
2(1đ)
a/
- Viết đúng quá trình oxi hóa quá trình khử
- Cân bằng đúng
0,25
0,25
b/
- Viết đúng quá trình oxi hóa quá trình khử
- Cân bằng đúng
0,25
0,25
3
3(1đ)
- Viết đúng cân bằng mỗi PTHH
- Nếu không ghi đk phản ứng (1) (2) thì trừ 0,125
- Nếu không cân bằng thì 2 PTHH trừ 0,125
0,25
4(1đ)
a/ Na
2
SO
3
+ H
2
SO
4
hoặc HCl
0,25
b. 2Fe + 3Cl
2
2FeCl
3
(1)
H
2
+ Cl
2
2HCl (2)
Fe + 2HCl FeCl
2
+ H
2
(3)
- Nếu không ghi đk phản ứng (1) (2) thì trừ 0,125
- Nếu không cân bằng thì 2 PTHH trừ 0,125
0,25
0,25
0,25
5(1đ)
a/
- Viết 2 PTHH
- Đặt ẩn lập hệ
- Giải hệ tính được số mol Al = 0,04 Zn = 0,01 tính % Al = 62,43%.
b- Tính V = 0,784 lít.
0,25
0,25
0,25
0,25
6(1đ)
a/
- Viết 2 PTHH
- Đặt ẩn lập hệ
- Giải hệ tính được số mol CaCO
3
= 0,1 Mg = 0,15 tính %n CaCO
3
= 40%
%nMg = 60%.
b- Tính V 238 ml
0,25
0,25
0,25
0,25
7(1đ)
a/ Fe + S FeS
FeS + H
2
SO
4
loãng FeSO
4
+ H
2
S
Fe + H
2
SO
4
loãng FeSO
4
+ H
2
* Dựa vào tỉ khối số mol khí hỗn hợp, tìm được số mol H
2
= 0,03
H
2
S = 0,01.
* nh m = 2,56 gam
b/ Viết 2 PTHH
2Fe + 6H
2
SO
4
đặc, nóng Fe
2
(SO
4
)
3
+ 3SO
2
+ 6H
2
O
2FeS + 10H
2
SO
4
đặc nóng Fe
2
(SO
4
)
3
+ 9SO
2
+ 10H
2
O
Tính được V = 2,016 lít.
0,25
0,25
0,25
0,25
8(1đ)
a/
- S mol NaBr = 0,25; NaI = 0,2
- Các phản ứng xảy ra theo thứ tự:
Cl
2
+ 2NaI 2NaCl + I
2
(1)
Cl
2
+ 2NaBr 2NaCl + Br
2
(2)
cạn thì Br
2
, H
2
O bay i, I
2
thăng hoa. Do Cl
2
phản ứng hết nên nócó thể đủ hoặc
thiếu.
* TH1: Chỉ xảy ra phản ứng 1
Gọi số mol Cl
2
ban đầu a mol (2a
0,2)
28,55 = 2a. 58,5 + (0,2 -2a).150 + 0,25.103=> a = 0,149 mol (loại)
0,25

Đề thi khảo sát môn Hóa học 10 có đáp án

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học 10 năm học 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương có kèm theo đáp án là tài liệu tham khảo giúp các em ôn tập và nắm vững kiến thức đã học. Nội dung đề thi xoay quanh các kiến thức cơ bản trong chương trình Hóa học 10

Đề thi là tài liệu hữu ích để các em làm quen với các dạng bài tập ở mức độ từ dễ đến khó, đề kèm theo đáp án hướng dẫn và biểu chấm điểm giúp các em có thể tự ôn tập và đánh giá năng lực của mình, tự tin bước vào các kì thi quan trọng. Các em có thể tham khảo thêm các Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 của các môn học khác.

VnDoc xin giới thiệu tới các em Đề khảo sát chất lượng môn Hóa học 10 năm 2019-2020 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương. Hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích phục vụ các em ôn bài thật hiệu quả. Các em có thể tham khảo thêm các tài liệu khác tại mục Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc đã tổng hợp và đăng tải như: Trắc nghiệm Tiếng Anh 10, Trắc nghiệm Hóa học 10, Trắc nghiệm Sinh học 10,..

Đánh giá bài viết
1 267
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm