Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 6 Bài số 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra môn Hóa 12
Thời gian: 45 phút
Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: C = 12, H = 1, O = 16, Al = 27, Fe =
56.
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: Phản ứng hóa học nào không xảy ra khi thực hiện quá trình luyện
gang trong lò cao?
A. C + O2 CO2.
B. C + 2O2 2CO.
C. 2C + O2 2CO.
D. Cả A C.
Câu 2: Phát biểu nào dưới đây đúng?
A. Nhôm một kim loại ỡng tính.
B. Al2O3 một oxit trung tính.
C. Al(OH)3 một bazơ lưỡng tính.
D. Al(OH)3 một hiđroxit lưỡng tính.
Câu 3: Tính chất nào sau đây tính chất chung của c hợp chất: FeO,
Fe2O3, Fe(OH)2, Fe(OH)3?
A. Tính khử.
B. Tính oxi hoá.
C. Tính bazơ
D. Tính axit.
Câu 4: Cho 32,04 gam AlCl3 vào 500 ml dung dịch NaOH 1,6M sau khi phản
ứng xong thu được thu được bao nhiêu gam kết tủa?
A. 12,48 gam.
B. 4,68 gam.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. 18,72gam.
D. 6,24 gam.
Câu 5: Nhôm không tan trong dung dịch nào dưới đây?
A. HCl.
B. H2SO4.
C. KHSO4.
D. NH3.
Câu 6: Quặng manđehit chứa
A. Fe2O2.
B. Fe2O3.nH2O.
C. Fe3O4.
D. FeCO3.
Câu 7: Crom không tan được trong dung dịch
A. H2SO4 đặc, nguội.
B. HBr đặc, nguội.
C. HCl đặc.
D. HNO3 đặc, nóng.
Câu 8: Biết cấu hình của Fe là: 1s22s22p63s23p63d64s2. Vị trí của Fe trong
bảng tuần hoàn
A. Ô: 26, chu kì: 4, nhóm VIIIB.
B. Ô: 25, chu : 3, nhóm IIB.
C. Ô: 26, chu : 4, nhóm IIA.
D. Ô: 20, chu kì: 3, nhóm VIIIA.
Câu 9: Các số oxi hoá đặc trưng của Crom trong hợp chất
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. +1, +2, +4, +6.
B. +3, +4, +6.
C. +2, +4, +6.
D. +2, + 3, +6.
Câu 10: Khử hoàn toàn 16g bột oxit sắt nguyên chất bằng CO nhiệt độ cao.
Sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất rắn giảm 4,8g. Oxit sắt đã dùng
A. Fe2O
B. Fe2O3
C. FeO
D. Fe3O4
II. Phần tự luận
Câu 1 (3 điểm): Hoàn thiện c PTHH xảy ra trong đồ sau:
Câu 2 (2 điểm): Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al Al2O3 phản ng hết với
dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ
dung dịch NH3 đến vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa,
nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Viết các PTHH
xảy ra nh giá trị của V.
Câu 3 (2 điểm): Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường
không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn
Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1 c dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở
đktc);
- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2 ( đktc).
Tính giá tr của m.
Đáp án & Thang điểm

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 6 Bài số 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 6 Bài số 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 6 Bài số 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Hóa học lớp 12 - Đề 6 Bài số 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 732
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 1 tiết, 45 phút lớp 12 Xem thêm