Đề kiểm tra 1 tiết số 2 lớp 12 môn tiếng Anh trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Bình năm 2017-2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH KIỂM TRA 1 TIẾT. MÔN TIẾNG ANH 12
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU BÀI SỐ 2. NĂM HỌC 2017- 2018
Họ và tên học sinh: ……………… (Đề gồm 02 trang, 37 câu. Thời gian làm bài: 45 phút)
Lớp:………
I. NGHE (2đ)
Nghe đon hi thoi sau và quyết định xem các câu sau đúng (T) hay sai (F).
1. Nam forgot English book at home. ……
2. It is about 300 meters from his school to his house. …….
3. He goes to school by bus. ……
4. The class starts at 7.00 a.m. ……
Nghe đon hi thoại sau và điền vào ch trng thông tin còn thiếu.
Carl: Hi. My name's Carl. Nice to meet you.
Pancho: Nice to meet you, too. My name is Francisco.
Carl: What?
Pancho: Francisco, but all my friends and family back in Peru call me Pancho.
Carl: Okay, Pancho. So, tell me about your family?
Pancho: Well, I have (5)_________________ brothers and six sisters.
Carl: Wow. That is a big family. So are you the oldest, Pancho?
Pancho: No. I'm the second oldest in my (6) _________________
Carl: So, what do your parents do?
Pancho: My father is a (7) ___________ in Lima, Peru. It's a hard job, but he works hard to
support the family.
Carl: How about your mother?
Pancho: She helps run a (8) ___________family store with some of my older brothers and
sisters.
Carl: What kind of store?
Pancho: We mainly sell food, like bread, eggs, soft drinks, rice, sugar, and cookies. Things that
people buy every day.
II. NG ÂM (1.0đ)
* Chn t phn gch chân (ng vi A, B, C, D) phn gch chân khác vi nhng
t còn li.
9. A. choice B. achieve C. each D. chemistry
10. A. proofs B. books C. points D. days
* Chn t có trng âm (ng với A, B, C, D) được nhn khác vi nhng t còn li.
11. A. mechanic B. chemistry C. cinema D. finally
12. A. express B. effort C. office D. comment
III. T VNG VÀ NG PHÁP(3.5đ)
* Chọn đáp án đúng nhất ( ng vi A, B, C, D) để hoàn thành các câu sau.
13. Preparing for a job interview can be …………
A. funny B. boring C. stressful D. interesting
14. Make sure you know …….. the interview is and how to get there .
A. where B. why C. when D. what
MÃ ĐỀ: 41
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
15. The success of a share holiday depend on …………you share it with.
A. who B. whom C. which D. whose
16. I would send her a fax if I _______ her number.
A. know B. knew C had known D. could know
17. Would like to know the reason _______ he decided to quit the job.
A. why B. which C. that D. when
18. If John had passed the GCSE exam , he ………… allowed to take the entrance exam to
university.
A. would be B. would have
C. would have been D. would have be
19. Fee-paying schools, often called "independent schools", "private schools" or “_______
schools"
A. college B. primary C. secondary D. public
20. If it_______ too much, I will buy the smaller one.
A. costs B. will cost C. would cost D. cost
21. If I_______ you, I wouldn’t worry about going to university.
A. am B. be C. were D. had been
22. That’s my friend,_______________ comes from Japan.
A. which B. who C. whom D. where.
23
.
This temple ................ in 1895.
A. was being built B. built C. was built D. had been built
24. Minh: "I'm taking my driving test tomorrow." → Hoa: "........................!"
A. Good luck B. Good time C. Good day D. Good chance
25. If more chemicals are released into the water, plants and animals ………
A. would die B. will kill C. will be killed D. would be died
26. He bought all the books ...are needed for the English course.
A. what B. those C. that D. who
IV. ĐC HIU:
* Đọc đon văn và trả li các câu hi sau.
(1đ)
When you apply for a job, one of the most important things is job interview. In order to make
a good impression during a job interview, you need to prepare yourself for the interview
carefully. Punctuation is very necessary. You should arrive in plenty of time so that you have a
little of time to relax and keep calm before the interview. You should be well-dressed. Do not
wear a skirt which is too short or jeans. You also need to plan what you are going to say. You
have to answer a lot of questions about your education and experience. You may be asked many
things about yourself and especially about the reason why you decide to apply for the job. You
can ask the interviewer about the salary you expect, the position you are applying and the duties
you have to do in the job. You also must try to find out as much as possible about the company
you want to work for.
27. What is the most important thing when you apply for a job?
…………………………………………………………………………………………………
28. Why should you arrive in plenty of time?
…………………………………………………………………………………………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
29. What should you dress when you come for an interview?
………………………………………………………………………………………………
30. Can you ask the interviewer about the salary you expect?
…………………………………………………………………………………………………
* Chọn đáp án đúng (ứng với A, B, C, D) để hoàn thành đoạn văn sau. (1đ)
What sort of job should you look for? Much depends (27)…your long-term aim.
You need to ask (28) …whether you want to specialize in a particular field, work your
way up to higher levels of responsibility or out of your current employment into a
broader field. This job will be studied very carefully when you send your letter of (29)
…for your next job. It may show evidence of serious career planning. (30)
…important, it should extend you, develop you and give you increasing
responsibility.
31. A. for B. on C. of D. with
32. A. you B. if C. oneself D. yourself
33. A. applicants B. application C. form D. employment
34. A. Less B. Even C. Almost D. Most
V. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đi so với câu đã cho. (1đ)
35. People should use bicycles for short journeys.
Bicycles …………………………………………………………………………
36. I am very interested in the book. You lent me it last week. (ni câu s dụng đại t quan h)
I am ………………………………………………………………………………………..
VI. Hoàn thành câu sau s dng gi ý cho sẵn (0.5đ)
37. If /we/have/ enough money/ we/ go/ on holiday/ last summer.
---------- THE END ---------
SỞ GD & ĐT QUẢNG BÌNH KIỂM TRA 1 TIẾT. MÔN TIẾNG ANH 12
TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU BÀI SỐ 2. NĂM HỌC 2017- 2018
Họ và tên học sinh: …………………(Đề gồm 02 trang, 37 câu. Thời gian làm bài: 45 phút)
Lớp:………
I. NGHE (2đ)
Nghe đon hi thoi sau và quyết định xem các câu sau đúng (T) hay sai (F).
5. Nam forgot English book at home. ……
6. It is about 300 meters from his school to his house. …….
7. He goes to school by bus. ……
8. The class starts at 7.00 a.m. ……
Nghe đon hi thoại sau và điền vào ch trng thông tin còn thiếu.
Carl: Hi. My name's Carl. Nice to meet you.
Pancho: Nice to meet you, too. My name is Francisco.
MÃ ĐỀ: 51

Đề kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 12

Mời các bạn vào tham khảo và tải về Đề kiểm tra 1 tiết số 2 lớp 12 môn tiếng Anh trường THPT Phan Bội Châu, Quảng Bình năm 2017-2018 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải rất hữu ích giúp các bạn chuẩn bị kiến thức cũng như các kỹ năng cần thiết cho những kì thi quan trọng.

Đối với kì thi THPT Quốc gia thì luyện đề là một trong những hoạt động cần thiết và không thể bỏ qua để các bạn có thể tập dượt và đánh giá được khả năng của mình. Bên cạnh đó việc ôn luyện lý thuyết và bài tập theo mảng cụ thể, ví dụ như câu điều kiện, word form, trọng âm, trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh, trắc nghiệm ..cũng rất hữu ích giúp các bạn đạt điểm cao trong kì thi quan trọng này.

Đánh giá bài viết
1 993
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm