Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh lớp 10 lần 1 năm 2021 - 2022

Nằm trong bộ đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn tiếng Anh, đề kiểm tra 15 phút lần 1 môn Anh 10 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và giải đề. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng làm bài tập hiệu quả.

Nội dung đề kiểm tra 15 phút môn tiếng Anh 10 lần 1 được biên tập bám sát nội dung Unit 2: Your Body And You SGK tiếng Anh lớp 10 chương trình mới. Đề ôn tập tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập tiếng Anh thường gặp như: Chọn từ có cách phát âm khác, Chọn từ có trọng âm khác, Tìm từ trái nghĩa, Tìm từ đồng nghĩa, Điền từ vào đoạn văn tiếng Anh, Viết lại câu,... giúp các em ôn tập kiến thức trọng tâm hiệu quả.

I. Đề kiểm tra 15 phút tiếng Anh 10 lần 1 có đáp án năm 2021

Choose the best answer to complete the below passage.

Acupuncture is a form of alternative …(1)…. It is used most commonly …(2)… pain relief, though it is also used to treat a wide range of conditions. The majority of people who seek out acupuncture do so for musculoskeletal problems, including low back pain, shoulder stiffness, and knee pain. Acupuncture …(3)… generally only used in combination with other forms of treatment. For …(4)…, American Society of Anesthesiologists states it may be considered in the …(5)… of nonspecific, noninflammatory low back pain only in conjunction with conventional therapy.

1. A. medical B. medicine C. medically D. medicament

2. A. for B. in C. on D. at

3. A. was B. are C. is D. were

4. A. sample B. example C. samples D. examples

5. A. way B. treatment C. condition D. medicine

Choose the word that has the underlined pronounced differently from the others.

6. A. among B. belong C. body D. strong

7. A. intestine B. mind C. spine D. reliable

Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

8. A. scientific B. bacteria C. respiratory D. alternative

9. A. digestive B. intestine C. condition D. evidence

Choose the best answer

10. ____ system of the body lets us break down the food we eat and turn it into energy.

A. Circulatory

B. Digestive

C. Nervous

D. Respiratory

11. Skeletal system of the body is made up of our ____. It supports our body and protects our organs.

A. bones

B. muscles

C. nerves

D. vessels

12. Acupuncture modality relies on sophisticated skills to select appropriate acupoints to ____ needles accurately.

A. infuse

B. inject

C. insert

D. install

13. I ____ my sister in April as planned.

A. have seen

B. will see

C. am going to see

D. see

14. The controller of the body is the ____ system. Led by the brain and nerves, it allows us to move, talk and feel emotions.

A. circulatory

B. digestive

C. nervous

D. respiratory

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

15. Some people believe that acupuncture can be a cure of cancer.

A. allergy

B. practice

C. therapy

D. treatment

16. Acupuncture can treat from simple to complicated ailments.

A. acupoints

B. diseases

C. points

D. treatments

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

17. Acupuncture is considered to be very safe when enough precautions are taken.

A. comfortable

B. dangerous

C. Sore

D. unhealthy

Change into Passive Voice

18. Luis cleans the room every day.

__________________________________________

19. They cancelled all flights because of fog.

__________________________________________

20. People don't use this road very often.

__________________________________________

II. Đáp án Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn tiếng Anh lần 1 

Choose the best answer to complete the below passage.

1 - B; 2 - A; 3 - C; 4 - B; 5 - B;

Giải thích

1 - điền Danh từ vì trước đó là a form of + (adj) + N

2 - be used for: được dùng cho

3 - Acupuncture: Danh từ không đếm được chia số ít. Đoạn văn chia ở thì HTĐ

4 - For example: Ví dụ

5 - treatment of: phương pháp điều trị

Choose the word that has the underlined pronounced differently from the others.

6 - A; 7 - A;

Giải thích

6 - A phiên âm là /ʌ/; B, C, D phiên âm là /ɒ/

7 - A phiên âm là /ɪ/; B, C, D phiên âm là /aɪ/

Choose the word whose main stress is placed differently from the others.

8 - A; 9 - D;

Giải thích:

8 - A trọng âm thứ ba; B, C, D trọng tâm thứ hai

9 - D trọng âm thứ nhất; A, B, C trọng âm thứ hai

Choose the best answer

10 - B;

Giải thích: Digestive system: hệ tiêu hóa

Hệ tiêu hóa của cơ thể giúp chúng ta nghiền nát thức ăn và chuyển hóa chúng thành năng lượng

11 - A

Giải thích: Hệ thống xương của cơ thể được tạo thành từ xương của chúng ta. Nó hỗ trợ cơ thể của chúng ta và bảo vệ các cơ quan của chúng ta.

12 - C

Giải thích: Phương thức châm cứu dựa vào các kỹ năng tinh vi để chọn các huyệt thích hợp để châm kim một cách chính xác

13 - C

Giải thích: Thì tương lai gần diễn tả một dự định đã lên kế hoạch trước đó

14 - C

Giải thích: Nervous system: hệ thần kinh

Bộ phận điều khiển cơ thể là hệ thần kinh. Được hoạt động bởi não và các dây thần kinh, nó cho phép chúng ta di chuyển, nói chuyện và thể hiện cảm xúc.

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

15 - D; 

16 - B; 

Giải thích:

15 - cure = treatment = phương pháp điều trị

16 - ailments = diseases = bệnh tật

Choose the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

17 - B

Giải thích: Safe: an toàn >< dangerous: nguy hiểm

Change into Passive Voice

18 - The room is cleaned every day by Luis.

19 - All flights were cancelled because of fog.

20 - This road isn’t used very often

Download đề thi và đáp án tại: Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 10 15 phút lần 1 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 6.148
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 môn Tiếng Anh

Xem thêm