Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 7

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 7 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài tập bám sát chương trình, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học môn Tiếng Anh lớp 8 tốt hơn.

Xem thêm: Bài tập Word Form lớp 8 Unit 6 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 8 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 8 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 8 và môn Ngữ văn 8. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

1. A. buffalo

B. photo

C. limestone

D. botanical

2. A. heritage

B. giant

C. garden

D. village

3. A. paddy

B. sand

C. travel

D. tribal

Exercise 2: Choose the words that have the different stress from the others

1. A. definition

B. electricity

C. contaminate

D. radiation

2. A. thermal

B. beneath

C. rubbish

D. earplug

Exercise 3: Choose the correct answer

6. If I_____________the same problem you had as a child, I might not have succeed in life as well as you have.

A. have

B. would have

C. had had

D. should have

7. Unless you __________all of my questions, I can‟t do anything to help you.

A. answered

B. answer

C. would answer

D. are answering

8. ________can cause high blood pressure, heart problems, sleep disturbances, and hearing problems.

A. Air pollution

B. Light pollution

C. Water pollution

D. Noise pollution

9. After the accident, many people were exposed________ radiation.

A. from

B. at

C. to

D. with

10. There would be much less pollution________ people stopped using cars completely.

A. if

B. since

C. when

D. although

11. ________are chemicals that are used to kill unwanted plants, such as weeds.

A. Fertilizers

B. Pesticides

C. Herbicides

D. Pollutants

12. The education in Japan _____________ if the basic principles of education had not been taken into consideration.

A.would go down

B. would have gone down

C. went down

D. had gone down

13. Emissions of pollutants into the air can________ changes to the climate.

A. get on

B. end up

C. go into

D. result in

14. Grace didn’t love nature, ________ she wasn’t happy when her group went camping in a jungle.

A. but

B. and

C. because

D. so

15. Sudden changes in water temperature can ________ mass killings of fish, plants, or

amphibians.

A. come up

B. result in

C. dump into

D. thank to

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 7

Exercise 1: Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others

1. D

2. C

3. D

Exercise 2: Choose the words that have the different stress from the others

4. C

5. B

Exercise 3: Choose the correct answer

6. C

7. B

8. D

9. C

10. A

11. C

12. B

13. D

14. D

15. B

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 8 Unit 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 8 hay như Bài tập Word Form lớp 8 Unit 6, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 141
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 môn Tiếng Anh Xem thêm