Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 9 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 9

Nằm trong bộ đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 năm 2020 - 201, đề kiểm tra chất lượng môn tiếng Anh đầu năm lớp 9 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh thường gặp giúp các em học sinh nâng cao những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Xem thêm: Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Tiếng Anh năm 2020-2021 - Đề 1 NEW

PHẦN A: NGỮ ÂM

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1. A. stamps

2. A. advise

B. clubs

B. despite

C. weeks

C. children

D. cats

D. surprise

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

1. A. destroy

2. A. mistake

B. attend

B. listen

C. father

C. doctor

D. receive

D. happen

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG

I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

1. My brother often (go) _______ to school by bike every day.

2. If we use water carefully, more people (have ) _______________ fresh water.

3. My father enjoys (watch) _______________ television in the evenings.

4. Nga (stay) _______________with her sister since January.

5. The children ( play)_________________football at the moment.

6. When I (come) __________ home from work yesterday, my mother was cooking dinner.

7. I don’t know many English words. I wish I (know) _________more English words.

8. Tuan and Huong (not/go) ______________ to the cinema last night.

II. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.

1. Could you _______ off the radio, please? It's very noisy.

A. turn

B. go

C. set

D. take

2. English _______ as a foreign language at most schools in Vietnam.

A. is teaching

B. are taught

C. is taught

D. will teach

3. My best friends often play tennis _______ Sundays.

A. at

B. on

C. for

D. in

4. We didn’t go camping yesterday _________ it rained heavily.

A. because

B. although

C.Despite

D. In spite of

III. Chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.

1. We love _______ school because of its ancient beauty. (our/us)

2. He has worked as a singer _______ 5 years. (since/for)

3. I can cook _______ than my sister. (better/best)

4. Nam had a serious accident because he didn't drive _______. (careful/carefully)

PHẦN C: ĐỌC HIỂU

I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

ago - started - when - move - stay - because

I come from Switzerland . I came to London six months (1) ________ to learn English. I haven’t met many English people yet, only my teachers. I (2) ___________ learning English at school in Switzerland (3) __________ I was eleven, so I have learned it for nearly ten years. At first, I didn’t understand anything, but now my English has improved, I have just taken an exam. If I pass, I will (4) ___________ to the next class. I am excited today(5) ___________ my parents will come tomorrow to (6) ___________ with me for a few days and I haven’t seen them for a long time. They have never been to England and they can not speak English.

II. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.

Bill Gates was born in 1955 in Washington State. He grew up in a rich family. His parents sent him to a private school. There he met his business partner, Paul Allen. When they were in eighth grade, they were writing programs for business computers and making more.

In 1973, Gates was accepted at Harvard University. His parents were happy. They thought he would get over his obsession with computers and become a lawyer like his father. Two years later, Gates dropped out of Harvard to work on a computer program with his friend Allen. They worked eighteen hours a day in a dormitory room at Harvard. They were writing the program that would run one of the first personal computers. In 1975, they created a company called Microsoft to sell their product.

Allen became ill with cancer and left Microsoft in 1983. He recovered a few years later and started his own company. Meanwhile, Microsoft became a giant company. By 1990, at the age of thirty-four, Gates was the youngest billionaire in the history of the USA.

1.Where was Bill Gates born ?

…………………………………………………………………………………………

2.Was Bill Gates the youngest billionaire in the history of the USA at the age of 34 ?

…………………………………………………………………………………………

3.When was Gates accepted at Harvard University ?

…………………………………………………………………………………………

4.Why did Bill Gates and Paul Allen create Microsoft in 1975 ?

…………………………………………………………………………………………

PHẦN D: VIẾT

I. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi so với câu ban đầu, bắt đầu bằng từ gợi ý.

1. They will build a new supermarket here.

A new supermarket ....................................................................

2. I spend three hours doing my homework everyday.

It takes .........................................................................................

3.My father likes watching television every night.

My father enjoys ……………………………………………....

4. Although I left home early, I was late for the meeting.

Despite ..................................................................................…

II. Sắp xếp các từ, cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.

1. would / I / you / , / I / If / study / harder / were /.

......................................................................................................

2. go swimming / he / when / used to / was / small / He /.

......................................................................................................

ĐÁP ÁN

PHẦN A: NGỮ ÂM

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại.

1 - B; 2 - C;

II. Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với các từ còn lại.

1 - C; 2 - A;

PHẦN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG

I. Cho dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.

1. goes; 2. will have; 3. watching; 4. has stayed;

5. are playing; 6. came; 7. knew; 8. didn’t go

II. Chọn một đáp án đúng trong số A, B, C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau.

1 - A; 2 - C; 3 - B; 4 - A;

III. Chọn một từ đúng trong ngoặc để hoàn thành mỗi câu sau.

1 - our; 2 - for; 3 - better; 4 - carefully;

PHẦN C: ĐỌC HIỂU

I. Đọc và chọn một từ thích hợp đã cho trong khung điền vào mỗi chổ trống để hoàn thành đoạn văn sau.

1. ago; 2. started; 3. when; 4. move; 5. because; 6. stay

II. Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.

1. He was born in Washington State.

2. Yes, he was.

3. He was accepted at Harvard University in 1973.

4. Because they wanted to sell their product.

PHẦN D: VIẾT

I. Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi so với câu ban đầu, bắt đầu bằng từ gợi ý.

1. A new supermarket will be built here.

2. It takes me three hours to do my homework yesterday.

3. My father enjoys watching television every night.

4. Despite having left home early, I was late for the meeting.

II. Sắp xếp các từ, cụm từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh.

1. If I were you, I would study harder.

2. He used to go swimming when he was small.

Download Đề thi và đáp án tại: Đề thi khảo sát đầu năm tiếng Anh lớp 9. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
10 3.203
Sắp xếp theo

Tiếng Anh phổ thông

Xem thêm