Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

4 4.402

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đến thầy cô và các bạn Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh được sưu tầm và đăng tải dưới đây bao quát lại nội dung kiến thức nửa đầu kì 2 cũng sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các em ôn tập đạt điểm cao trong kì thi học kì 2 sắp tới.

Question 1. Look and write (1p):

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Question 2. Odd one out.

1. A. skip          B. garden           C. skate

2. A. bedroom      B. sister            C. brother

3. A. she          B. he               C. jump

4. A. cleaning      B. climbing          C. children

5. A. ground       B. run               C. swim

Question 3. complete. (1p)

Seventy – coat – grandfather – cupboard - wardrobe

1. Who’s that man? - He’s my _________________________.

2. That’s my grandmother. - How old is she?

She’s ____________________________.

3. Is there a _________________? - No, there isn’t.

4. Where are my _________________, Mum?

I don’t know, dear. Look in your bedroom.

5. How many _____________ are there? - There are two.

Question 4. Look and read. Put a tick () or a cross (x) . (1p)

Đề thi giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh

Question 5. Look at the picture and the letters. Write the words. (1p)

Đề thi giữa học kì 2 môn tiếng Anh 3

Question 6. Choose the correct words or phrases to complete the sentences.

1………………. two apples on the table.

A. There is             B. There are

2………………. is your father? – He’s 45.

A. How old            B. How

3. Peter ………………. a puzzle.

A. Has               B. Have

4. This is my new friend ………………. is David.

A. His name           B. Her name

5. The picture is ………………. the wall.

A. in                 B. on

Question 7. Rearrange the sentences to make a dialogue.

1. Class, open your book and read aloud.

2. Thank you.

3. Hello. Yes, you can. Come in, sit down and study.

4. “What school is it?”

5. Good morning, Miss Trang. May I come in and study?”

Question 8. Read the passage and write Yes or No. (1p)

This is my living room. There are many things in the room. There are three windows and a door. There is a table, six sofas and two chairs. There is a lamp on the table and a TV on the cupboard. There are two pictures, a fan and a clock on the wall.

 

Yes

No

1. This is the living room.

   

2. There are two windows.

   

3. There is a sofa.

   

4. The lamp is on the table.

   

5. The fan is above the wall.

   

Question 9. Complete the text. (1p)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn tiếng Anh lớp 3

Hi. My name is Nga. This is my (1)______________. It is large. The (2)__________ of the house is brown. There is a beautiful (3)_________________ in front of the house. And there is a small (4)________________ in the garden. You can see the (5)________________________ in the house. It is quite big.

Question 10. Choose the correct words to complete the sentences.

1. Be quiet, ……………….

A. his          B. is           C. this         D. please

2. Goodbye. See you ……………….

A. you         B. you’s         C. your        D. your’s

3. Is that ………………. pen? – Yes, it is.

A. you          B. you’s        C. your        D. your’s

4. There are four people ………………. my family.

A. next         B. in            C. at           D. out

5. This is my ………………. Her name is Mary.

A. brother       B. sister        C. father        D. you

Question 11. Reorder the words.

1. this/ ?/ who/ is/ - my/ ./ she/ sister/ is/

____________________________________________________________

2. is/ ./ this/ house/ my/ - is/./ dining/ a/ room/ there/

____________________________________________________________

3. the/ ?/ is/ where/ poster/ - on/ ./ it’s/ wall/ the/

____________________________________________________________

4. many/ ?/ there/ fans/ how/ are/ - six/./ there/ are/

____________________________________________________________

5. a/ ?/ have/ do/ car / you/ - I / ,/ no/ ./ don’t/

____________________________________________________________

Question 12. Use the given words to make sentences.

1. there/ a dinning room/ the/ house/.

___________________________________________________

2. there/ a kitchen/ the/ house/?

___________________________________________________

3. there/ two bedrooms/.

___________________________________________________

4. there/ three books/ two pens/ the table/.

___________________________________________________

5. there/ three bathrooms/ the house/?

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 3 môn tiếng Anh, hy vọng đây là sẽ tài liệu bổ ích cho các em ôn tập chuẩn bị cho kì thi giữa kì và cuối học kì 2 sắp tới. Ngoài ra, các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập được cập nhật liên tục trên VnDoc.com để học tốt môn tiếng Anh hơn như: Giải bài tập Tiếng Anh 3, Đề thi học kì 2 lớp 3, Đề thi giữa kì 2 lớp 3...

Đánh giá bài viết
4 4.402
Đề thi giữa kì 2 lớp 3 Xem thêm