Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Lý Thường Kiệt, TP HCM

Trang 1/4- Mã Đề 595
TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT KIỂM TRA HỌC KÌ II M HỌC 2020-2021
(Đề thi có 04 trang)
Đề thi môn: TOÁN - Khối 12
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày kiểm tra: 04/5/2021
Họ tên học sinh: ………………..………………………………SBD: …………… Lớp:………
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
(7 điểm)
Câu 1:
x 5x
12(e 1) .e dx
bằng
A.
x6
2(e 1) C++
B.
x6
(e 1) C
++
C.
x6
(e 1) C−+
D.
x6
2(e 1) C−+
Câu 2:
Tập hợp nghiệm của phương trình
2
x 4x 5 0+ +=
trên tập số phức là
A.
{ }
2 i;2 i−+
B.
C.
{ }
2 i; 2 i−− +
D.
{
}
i;i
Câu 3:
Tìm môđun của số phức z biết
z (4 i)(1 i)
=−+
A.
6
B.
34
C.
32
D.
34
Câu 4:
Mặt phẳng (P) đi qua điểm M(-1; 2; 3) vectơ pháp tuyến
n ( 2; 3;1)=
. Phương trình của mặt
phẳng (P) là
A.
2x3yz0 + +=
B.
2x3yz110− −− =
C.
x 2y 3z 11 0−+ + =
D.
2x3yz110 + +− =
Câu 5:
Họ nguyên hàm F(x) của hàm số
x
f (x) 2e sin x= +
A.
x
F(x) 2e cos x C=−+
B.
x
F(x) 2e cos x C=++
C.
x
F(x) 2e sin x C=−+
D.
x
F(x) 2e cos x C=−+ +
Câu 6:
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
y 4 x,=
trục hoành, trục tung và đường thẳng
x = 3.
A.
S 14=
B.
14
S
3
=
C.
S 42=
D.
15
S
2
= π
Câu 7:
Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ
a (1; 1;2), b (3;0; 1), c ( 2;5;1)= =−=

. Tọa độ của vectơ
xabc=+−

A.
(6; 6; 0)
B.
(6;0; 6)
C.
(0;6; 6)
D.
(6;6; 0)
Câu 8:
Tìm m để
32
F(x) mx (m 3)x 5x 2= + +−
là một nguyên hàm của
2
f (x) 3x 4x 5= −+
A.
m2=
B.
m0=
C.
m1=
D.
m1=
Câu 9:
x sin xdx
bằng
A.
x cos x sin x C ++
B.
x cos x sin x C−+
C.
xsinxcosxC++
D.
x cos x sin x C++
Câu 10:
Cho tích phân
1
3
0
(4x 2x m)dx 1−+ =
. Tìm giá trị của m
A.
m2=
B.
m1=
C.
m1=
D.
m3=
MÃ ĐỀ: 595
Trang 2/4- Mã Đề 595
Câu 11:
Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu
(S)
2 22
x (y 3) (z 1) 4++ +− =
. Tìm tọa độ tâm I và bán kính
R của mặt cầu (S).
A.
I(0; 3;1),R 1−=
B.
I(0;3; 1),R 4
−=
C.
I(0; 3;1),R 2−=
D.
I(0;3; 1),R 2−=
Câu 12:
Trong không gian Oxyz, phương trình nào sau đây là phương trình chính tắc của đường thẳng đi
qua hai điểm A(1;2;3) và B(2; -1;5).
A.
x2 y1 z5
318
+−
= =
B.
x1 y2 z3
1 32
−−
= =
C.
x2 y1 z5
123
+−
= =
D.
x1 y2 z3
13 2
+++
= =
−−
Câu 13:
Cho hình phẳng (D) giới hạn bởi đường cong
y (x 2)(x 1)=−+
trục hoành. Khối tròn xoay tạo
thành khi D quay quanh trục hoành có thể tích V bằng bao nhiêu?
A.
9
V
2
π
=
B.
81
V
10
π
=
C.
32
V
5
π
=
D.
17
V
10
π
=
Câu 14:
Tìm số phức z thỏa
2
(1 i) z 6 2i
+=+
A.
1 3i+
B.
6
C.
4 2i
D.
1 3i
Câu 15:
Điểm biểu diễn hình học của số phức
4
z (2 3i) (4i 6i)=−−
A.
N(6; 3)
B.
M(-2; 3)
C.
P(2; -3)
D.
Q(-2; 9)
Câu 16:
Cho
3
1
f (x)dx 7=
3
1
g(x)dx 4=
thì
[ ]
3
1
f (x) 2g(x) dx
bằng bao nhiêu?
A.
11
B.
18
C.
15
D.
1
Câu 17:
Cho
5
2
e
ln x 3 ln 5 b
I dx a ln 5
x2 2
+
= =+−
. Khi đó a+b bằng
A.
10
B.
4
C.
- 5
D.
7
Câu 18:
Trong không gian Oxyz, cho ba điểm
A(1;0; 4), B(0;1; 1),C(3; 2;5)−−
. Tìm điểm H là chân đường
cao kẻ từ A của tam giác ABC
A.
H( 0;1; 1)
B.
H(1; 0;1)
C.
H(2; 1;3)
D.
H( 2; 3; 0)
Câu 19:
Cho là hai nghiệm phức của phương trình
2
z 2z 10 0++=
. Tính
22
12
Pz z= +
A.
16i
B.
- 2
C.
- 16
D.
2i
Câu 20:
Viết phương trình của mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Ox và đi qua hai điểm A(1; 2; 3) , B(4;
6
; 2)
A.
222
(x 7) y z 49 ++=
B.
222
(x 6) y z 36+ ++=
C.
222
(x 7) y z 49+ ++=
D.
222
(x 6) y z 36 ++=
Câu 21:
Cho
6
0
I 12x cos xdx a b 3 c
π
= = π+ +
. Khi đó
abc+−
bằng
A.
- 6
B.
19
C.
5
D.
18
Câu 22:
Họ nguyên hàm
2
6
dx
(2x 3)
bằng
Trang 3/4- Mã Đề 595
A.
3
C
3 2x
+
B.
3
C
2x 3
+
C.
6
C
3 2x
+
D.
6
C
2x 3
+
Câu 23:
Mặt phẳng (P) đi qua hai điểm M(1; 0; 1) N(
1
; 2; 2), đồng thời song song với trục Oy.
Phương trình mặt phẳng (P) là
A.
x 2z 3 0
+ −=
B.
x 2z 1 0 +=
C.
2x z 3 0+−=
D.
x 2z 0−=
Câu 24:
Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu
(S)
22 2
(x 2) y (z 1) 13+ + +− =
, đường thẳng d đi qua tâm I
của mặt cầu (S) và cắt mặt cầu (S) tại hai điểm B, CViết phương trình đường thẳng d biết rằng điểm B nằm
trên tia Oz.
A.
x 2 3t
y0
z 1 2t
=−+
=
=−+
B.
x 2 2t
y0
z 1 3t
= +
=
=−+
C.
x 2 3t
y 3t
z 1 2t
=−+
=
= +
D.
x 2 2t
y0
z 1 3t
=−+
=
= +
Câu 25:
Hãy tìm giá trị của m để số đo góc giữa hai đường thẳng
x1t
d : y 2t (t R)
z1t
= +
=−∈
= +
x 1s
d ' : y 1 2s (s R)
z 1 ms
= +
=+∈
= +
bằng 60
0
.
A.
m1=
B.
1
m
2
=
C.
1
m
2
=
D.
m1=
Câu 26:
Trong không gian (Oxyz), cho hai điểm E
(
)
1;3;3 ,
( )
3;1;1
Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng
(Oxy) sao cho ME + MF nhỏ nhất
A.
M
( )
2;3 / 2;0
B.
M
( )
3;1; 0
C.
M
( )
1;3;0
D.
M
( )
4; 3; 0
Câu 27:
Cho tam giác ABC
A(1; 2; 1), B(0; 1;3), C( 2;3;3)−−
. Tìm tọa độ điểm D chân đường phân
giác trong góc A của tam giác ABC.
A.
D( 1;1; 3)
B.
D(1; 3;1)
C.
D( 1; 3; 1)−−
D.
D(0; 3;1)
Câu 28:
Cho tích phân
3
3
2
0
x a bc
I dx
15
x x1
+
= =
++
. Khi đó
2
abc+−
bằng
A.
40
B.
76
C.
22
D.
58
Câu 29:
Cho hàm số y = f(x) xác định R
\
{2} trên thỏa mãn
f'(x) 2x 4, f(0 1,f(4) 3= =−=
. Giá trị của
biểu thức f(1)+ f(3) bằng bao nhiêu
A.
3
B.
6
C.
2
D.
0
Câu 30:
Cho
hai đường thẳng
x1t
d: y 2 t
z 2 2t
= +
=
=−−
x 2s
d': y 1 s
z1
= +
=
=
. Chọn câu đúng
A.
d song song d’
B.
d và d’ chéo nhau
C.
d trùng với d’
D.
d cắt d’
Câu 31:
Cho hai đường thẳng
1
x 2 y1 z2
d:
1 11
−−
= =
−−
và
2
xt
d:y 3
z 2t
=
=
=−+
. Viết phương trình đường thẳng
D là đường vuông góc chung của d
1
và d
2
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Lý Thường Kiệt, TP HCM. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Lý Thường Kiệt, TP HCM nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Lý Thường Kiệt, TP HCM. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 19
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm