Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Trần Quốc Tuấn, Quảng Ngãi

Mã đề 001 Trang 1/4
SỞ GD & ĐT TỈNH QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT TRẦN QUỐC TUẤN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN 12
Thời gian làm bài 90 Phút
Họ tên: ………………………………. Số báo danh: ………………
I. PHN TRC NGHIM (7,0 điểm)
Câu 1: Cho s phc
23zi
. S phc liên hp ca z là
A.
2 3 .zi
B.
2 3 .zi
C.
D.
3 2 .zi
Câu 2: Gi
H
hình phng gii hn bởi đồ thm s
,
4
y
x
trc hoành và các đưng thng
x 1, x 4
. Tính th tích
V
ca khi tròn xoay to thành khi quay
H
quanh trc hoành.
A.
12
. B.
6
. C.
16
. D.
4
.
Câu 3: Tìm tham s thc
m
để s phc
2
1 ( )z m i
là mt s thun o.
A.
2m 
. B.
3m
. C.
0m
. D.
3m 
.
Câu 4: Biết
2
3
ln
ln
x
dx a x C a
x
. Tìm khẳng định đúng.
A.
1
1;
2
a




. B.
1
;2
2
a



. C.
2; 1a
. D.
2;4a
.
Câu 5: Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A.
2
1
d tan .
sin
x x C
x
B.
2
1
d tan .
sin
x x C
x

C.
2
1
d cot .
sin
x x C
x
D.
2
1
d cot .
sin
x x C
x

Câu 6: Mt vt chuyển động vi vn tc
/vt ms
và có gia tc
2
3
1
/.mat
t
s
Vn tc ban
đầu ca vt là
6 / .ms
Hi vn tc ca vt sau 10 giây là bao nhiêu ?
A.
3ln11 6.
B.
3ln6 6.
C.
11
3 ln .
7



D.
3ln11 6.
Câu 7: Trong không gian
Oxy
, cho hai điểm
1;2;3 , 3;0;1AB
. Din tích ca mt cu
S
đường kính
AB
bng
A.
3
. B.
9
. C.
12
. D.
6
.
Câu 8: Trong không gian
Oxy
, phương trình ca mt cu
S
tâm
O
và bán kính
2R
A.
2 2 2
2x y z
. B.
2 2 2
4x y z
. C.
2
22
24x y z
. D.
2
22
24x y z
.
Câu 9: Trong không gian
Oxyz
, hình chiếu vuông góc ca đim
1;2;3A
lên mt phng
0xz
A.
0;2;0E
. B.
1;2;0D
. C.
0;2;3C
. D.
1;0;3B
.
Câu 10: Cho hàm s
fx
có đo hàm liên tc trên
1 0 2.ff
Tích phân
1
0
dI f x x
bng
A.
2.I
B.
1.I 
C.
0.I
D.
1.I
Mã đề 001
Mã đề 001 Trang 2/4
Câu 11: Cho hàm s
y f x
liên tc trên
;ab
. Viết công thc tính din tích
S
ca hình phng
gii hn bi đ th hàm s
y f x
, trc
Ox
và các đường thng
, x a x b a b
.
A.
d
b
a
S f x x
. B.
d
b
a
S f x x
. C.
d
b
a
S f x x
. D.
d
b
a
S f x x
.
Câu 12: Biết
2
1
( )d 3.f x x
Giá tr ca
2
1
2 ( ) df x x
bng
A.
1.
B.
6.
C.
4.
D.
5.
Câu 13: Trong không gian
,Oxyz
phương trình đường thẳng đi qua điểm
3; 2;4A
và có vectơ chỉ
phương
2; 1;6u 
A.
3 2 4
2 1 6
x y z

. B.
3 2 4
2 1 6
x y z

.
C.
3 2 4
2 1 6
x y z

. D.
2 1 6
3 2 4
x y z

.
Câu 14: Tìm
23
.
1
i
i
A.
15
22
i
. B.
35
22
i
. C.
51
22
i
. D.
11
22
i
.
Câu 15: Trong không gian
Oxyz
, cho mt phng
: 2z 3 0P x y
. Vectơ nào sau đây là vectơ
ch phương của đưng thng vuông góc vi mt phng
()P
?
A.
1; 1; 3b
. B.
1;1; 2v 
. C.
1; 1;2u
. D.
1; 1;2a 
.
Câu 16: Cho hai s phc
1
1zi
2
z a bi
. Tìm phn o ca s phc
12
.zz
A.
1 b
. B.
1 bi
. C.
1 b
. D.
1 a
.
Câu 17: Trong không gian
Oxyz
, mt phẳng đi qua đim
0; 1;0A
và có vectơ pháp tuyến
3; 1; 2n
có phương trình là
A.
2 2 1 0x y z
. B.
2 2 1 0x y z
. C.
3 2 1 0x y z
. D.
3 2 1 0x y z
.
Câu 18: Gi
H
là hình phng gii hn bởi các đưng
,,y f x x a x b a b
và trc
Ox
.
Khi quay
H
quanh trc
Ox
ta đưc mt khi tròn xoay có th tích tính bng công thc nào sau đây ?
A.
b
a
V f x dx
. B.
b
a
V f x dx
. C.
b
a
V f x dx
. D.
2
b
a
V f x dx
.
Câu 19: Gi
, ab
lần lượt là phn thc và phn o ca s phc
12
42
zi
. Tính t s
a
b
.
A.
2
. B.
2
4
. C.
2
. D.
1
2
.
Câu 20: Cho s phc
z
tha mãn
3 2 6i z i
. Tìm môđun của s phc
w 2 3z
.
A.
w7
. B.
w5
. C.
w 13
. D.
w 25
.
Câu 21: Cho s phc
2
1
ai
za
i

. Hi có bao nhiêu s thc
a
tha mãn
10z
.
Mã đề 001 Trang 3/4
A.
2
. B.
1
. C.
4
. D.
3
.
Câu 22: Nguyên hàm
()Fx
ca hàm s
2
2f x x
A.
3
2
3
x
F x x C
. B.
3
3
x
F x x C
. C.
3
2
3
x
F x x C
. D.
2F x x C
.
Câu 23: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thng
12
: 1 3
2
xt
yt
zt


. Điểm nào dưới đây thuộc
?
A.
1;1; 2C 
. B.
1; 4;3A 
. C.
2;3; 1B
. D.
2; 2;4D
.
Câu 24: Tt c các nghim phc của phương trình
2
50z 
A.
5
. B.
5i
. C.
5
. D.
5 i
.
Câu 25: Trong mt phng
0xy
, đim biu din ca s phc
23zi
A.
3;2 .M
B.
2; 3 .M 
C.
3; 2 .M
D.
2;3 .M
Câu 26: Trong không gian
Oxyz
, phương trình đường thẳng đi qua hai đim
3; 1;2A
4;1;0B
A.
3 1 2
1 2 2
x y z

. B.
3 1 2
1 2 2
x y z

.
C.
3 1 2
4 1 1
x y z

. D.
122
3 1 2
x y z

.
Câu 27: Cho
22
13
2, 5f x dx f x dx

. Tính
2
0
1f x dx
.
A.
3
. B.
3
. C.
4
. D.
7
.
Câu 28: hiu
0
z
nghim phc phn o âm của phương trình
2
2 6 5 0zz
. Hỏi điểm nào
dưới đây là điểm biu din ca s phc
0
iz
?
A.
2
31
;
22
M



. B.
4
13
;
22
M



. C.
3
31
;
22
M



. D.
1
13
;
22
M



.
Câu 29: Din tích
S
ca hình phng gii hn bi đ thm s
y f x
và trc hoành (phn tô
đậm) trong hình dưới bng
A.
02
20
( )d ( )d .f x x f x x

B.
02
20
( )d ( )d .f x x f x x

C.
2
2
( )d .f x x
D.
22
00
( )d ( )d .f x x f x x

Câu 30: Cho hai s phc
1
2zi
2
2zi
. Tính
12
zz
.
A.
4
. B.
4
. C.
2i
. D.
2i
.
Câu 31: Trong không gian
,Oxyz
cho hai đim
1;2; 2A
3;0; 2 .B
Mt phng trung trc ca

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 trường THPT Trần Quốc Tuần, Quảng Ngãi. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận có đáp án, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Trần Quốc Tuần, Quảng Ngãi nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 trường THPT Trần Quốc Tuần, Quảng Ngãi. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 8
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm