Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2021 Sở GD&ĐT Quảng Nam

Trang 1/3 – Mã đề 101
ĐỀ CHÍNH THỨC
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
(Đề gồm có 03 trang)
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021
Môn: TOÁN Lớp 12
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ 101
Họ và tên học sinh:………………………………………………….………….Lớp:……………
Câu 1: Tìm số thuần ảo trong các số phức sau đây.
A.
2.i+
B.
2.
i
C.
2.
D.
2.
i
Câu 2: Nếu
( )
1
0
d2gx x=
thì
(
)
( )
1
0
df x gx x
−

bằng
A.
1.
B.
5.
C.
5.
D.
1.
Câu 3: Nếu
( )
3
1
2 d4fx x=
thì
( )
3
1
d
fx x
bằng
A.
2.
B.
8.
C.
6.
D.
4.
Câu 4: Cho
(
)
Fx
là một nguyên hàm của hàm số
( )
fx
trên
[ ]
1;2
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
( ) ( ) ( )
2
1
d 2 1.fx x F F=
B.
( ) ( ) ( )
2
1
d 2 1.fx x F F= +
C.
( ) ( ) ( )
2
1
d 1 2.fx x F F=
D.
( ) ( ) ( )
2
1
d 2 1.fx x f f=
Câu 5: Trong không gian
,Oxyz
vectơ
23u ij k= +−

có tọa độ là
A.
(
)
2;1; 3 .
B.
( )
2; 1;3 .−−
C.
( )
2;0;3 .
D.
( )
2;0; 3 .
Câu 6: Số phức liên hợp của số phức
25zi= +
A.
2 5.zi=−+
B.
5 2.zi= +
C.
2 5.zi=
D.
5 2.zi=
Câu 7: Trong không gian
,Oxyz
mặt phẳng nào sau đây đi qua gốc tọa độ?
A.
( )
3
: 2 0.P xyz+−=
B.
( )
1
: 2 3 0.P xy+−=
C.
( )
4
: 1 0.P yz−=
D.
(
)
2
: 3 0.P xz
−+=
Câu 8: Trong không gian
,Oxyz
tích vô hướng của hai vectơ
( )
3;1;0b =
bằng
A.
1.
B.
4.
C.
5.
D.
6.
Câu 9:
2
1
d
cos
x
x
bằng
A.
cot .xC−+
B.
tan .
xC−+
C.
cot .xC+
D.
tan .xC+
Câu 10: Trên mặt phẳng tọa độ, điểm biểu diễn số phức
13i
có tọa độ là
A.
( )
1;3 .
B.
( )
3;1 .
C.
( )
1; 3 .
D.
( )
3; 1 .
Câu 11: Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
( )
1;2;2
A
( )
3;1;0 .B
Tọa độ của vectơ
AB

A.
( )
4; 3; 2 .−−
B.
( )
2; 1; 2 .−−
C.
( )
2;1; 2 .
D.
( )
4;3;2 .
Câu 12: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
A.
ln 2 .xC−+
B.
1
ln 2 .
2
xC−+
C.
( )
ln 2 .xC−+
D.
1
ln 2 .
2
xC −+
Trang 2/3 – Mã đề 101
Câu 13: Tìm
3 d.
x
x
A.
3 d 3 .ln 3 .
xx
xC= +
B.
1
3
3d .
1
x
x
xC
x
+
= +
+
C.
3
3d .
ln 3
x
x
xC
= +
D.
3
3d .
ln
x
x
xC
x
= +
Câu 14: Trong không gian
,Oxyz
mặt cầu
( )
( ) ( )
22
2
:1 24Sx y z + +− =
có bán kính bằng
A.
4.
B.
2.
C.
16.
D.
2.
Câu 15: Trong không gian
,Oxyz
đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
( )
: 2 30Pxy z+ −=
một vectơ chỉ phương là
A.
( )
3
0; 1;2 .u =

B.
( )
4
1;2; 3 .u =

C.
( )
2
1;2; 3 .u
=−−

D.
( )
1
1; 1;2 .u =

Câu 16: Trong không gian
,Oxyz
cho tứ diện
ABCD
với
( )
3; 1;1A
mặt phẳng
( )
BCD
phương trình
2 2 5 0.
xyz+ −=
Chiều cao
AH
của tứ diện
ABCD
bằng
A.
2
.
3
B.
2.
C.
1
.
3
D.
6 11
.
11
Câu 17: Trong không gian
,Oxyz
cho hai điểm
( )
2;1;0M
( )
1;2; 2 .N
Mặt phẳng
( )
P
vuông
góc với
MN
tại điểm
N
có phương trình là
A.
2 1 0.xy z + −=
B.
3 3 2 13 0.xyz+−=
C.
3 3 2 9 0.xyz+ −=
D.
2 5 0.
xy z+ +=
Câu 18: Khi tìm nguyên hàm
( )
2
2
4
d
3
x
x
x
+
, bằng cách đặt
2
3tx= +
ta được nguyên m nào sau
đây? A.
2
2
d.t
t
B.
2
1
d.t
t
C.
2
1
d.
2
t
t
D.
2
4
d.t
t
Câu 19: Cho hai số phức
43zi= +
2.wi= +
Số phức
zw+
bằng
A.
3 2.i+
B.
2 4.i+
C.
6 4.i+
D.
2 2.i+
Câu 20: Cho hình phẳng
( )
H
giới hạn bởi đồ thhàm số
1
21
y
x
=
+
, trục hoành các đường
thẳng
1x =
,
2x =
. Khối tròn xoay tạo thành khi quay
( )
H
quanh trục hoành có thể tích bằng
A.
5
ln .
23
π
B.
15
ln .
23
C.
5
ln .
3
π
D.
ln15.
π
Câu 21: Cho số phức
z
thỏa mãn
2 12 3 .zz i+=+
Phần ảo của
z
bằng
A.
3.
B.
4.
C.
3.
D.
4.
Câu 22: Biết
2
1
ln d ln 2
xx a b= +
trong đó
, ab
là các số nguyên. Tính
.
ab+
A.
3.ab+=
B.
2.ab+=
C.
1.ab+=
D.
2.ab+=
Câu 23: Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số
( )
e
x
fx x=
?
A.
e e 1.
xx
x ++
B.
e 1.
x
x +
C.
2
e 1.
2
x
x
+
D.
e e 1.
xx
x −+
Câu 24: Cho số phức
z
thỏa mãn
( )
3 4 10.iz+=
Môđun của số phức
z
bằng
A.
5
.
2
B.
2
.
5
C.
2.
D.
1
.
2
Trang 3/3 – Mã đề 101
Câu 25: Trong không gian
,
Oxyz
đường thẳng đi qua hai điểm
( )
1;0;2A
(
)
4;1;0
B
phương
trình tham số là
A.
3
1.
22
xt
y
zt
=−+
=
= +
B.
13
.
22
xt
yt
zt
=−+
=
=−−
C.
13
.
22
xt
yt
zt
= +
=
=
D.
3
1.
22
xt
y
zt
= +
=
=−+
Câu 26: Có tất cả bao nhiêu số phức
z
thỏa mãn
2
z
là số thực và
22zi
−−=
?
A.
2.
B.
1.
C.
4.
D.
3.
Câu 27: Cho hàm số
2
1
3
yx=
đồ thị
( )
P
d
tiếp tuyến với
( )
P
tại điểm hoành độ
3x
=
(tham khảo hình vẽ bên). Diện tích nh
phẳng giới hạn bởi
(
)
P
,
d
và trục hoành bằng
A.
3
.
4
B.
3
.
8
C.
3.
D.
9
.
4
Câu 28: Trong không gian
,Oxyz
cho mặt phẳng
( )
P
vuông góc với mặt phẳng
( )
:2 0Q xyz+−=
cắt các trục
,,
Ox Oy Oz
lần lượt tại
( ) ( ) ( )
2;0;0 , 0; ;0 , 0;0;A Bb C c
với
0, 0
bc>>
sao cho thể tích khối tứ diện
OABC
bằng 3. Giá trị của
bc
bằng
A.
6.
B.
9.
C.
9.
D.
6.
Câu 29: Cho số phức
z
thỏa mãn
( )
( )
24z iz+−
số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp
điểm biểu diễn số phức
z
là đường tròn có bán kính bằng
A.
3.
B.
5.
C.
5.
D.
3.
Câu 30: Trong không gian
,Oxyz
cho mặt cầu
( )
S
tâm
( )
1; 2;3I
cắt trục
Oy
tại hai điểm
,AB
sao cho
4.AB =
Phương trình của mặt cầu
( )
S
A.
( ) ( ) ( )
2 22
1 2 3 10.xy z ++ +− =
B.
( ) ( ) ( )
2 22
1 2 3 6.xy z ++ +− =
C.
( )
( )
( )
2 22
1 2 3 8.
xy z
++ +− =
D.
( ) ( ) ( )
2 22
1 2 3 14.xy z ++ +− =
Câu 31: Trong không gian
,Oxyz
cho mặt phẳng
( )
:2 2 1 0P xy z −=
, điểm
mặt cầu
(
)
S
tâm
( )
;;I abc
cắt mặt phẳng
( )
P
theo giao tuyến đường tròn
( )
C
bán kính
2.r =
Biết rằng mọi điểm
M
thuộc
( )
C
thì
AM
là tiếp tuyến của
( )
,
S
giá trị của
abc
++
bằng
A.
3.
B.
3.
C.
20
.
9
D.
20
.
9
Câu 32: Cho hàm số
( )
y fx=
đạo hàm liên tục trên
( )
0;+∞
, thỏa mãn
( ) ( )
e . ' e e 1
xx x
xf f x
+ = + ∀∈
( )
11f =
. Giá trị
( )
4f
thuộc khoảng nào sau đây?
A.
( )
3;4 .
B.
( )
2;3 .
C.
( )
4;5 .
D.
( )
5;6 .
----------- HẾT -----------
x
y
d
P
( )
3
O

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, hệ thống kiến thức được học trong học kì 2 Toán 12, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 Sở GD&ĐT Quảng Nam nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 148
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm