Đề KSCL Hóa học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(Thí sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố a học)
Họ n thi sinh:………………………………………………….
Số báo danh:…………………………………………………………
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg
= 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag =108.
Câu 41: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân Cu(NO
3
)
2
:
A. Cu(NO
3
)
2
, NO
2
O
2
B. CuO, NO
2
O
2
C. Cu(NO
2
)
2
O
2
D. CuO, NO O
2
Câu 42: Hỗn hợp X chứa Na
2
O, NH
4
Cl, NaHCO
3
BaCl
2
số mol mỗi chất đều bằng nhau.
Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa:
A. NaCl, NaHCO
3
, NH
4
Cl, BaCl
2
. B. NaCl, NaOH.
C. NaCl. D. NaCl, NaOH, BaCl
2
.
Câu 43: Cho các phản ứng sau:
(1) 2HgO
2Hg + O
2
(3) 2Fe + 2HCl
FeCl
2
+ H
2
.
(2) 2KClO
3
2KCl + 3O
2
(4) P
2
O
5
+ 3H
2
O
2H
3
PO
4.
Dãy gồm phản ứng oxi hoá-khử là:
A. (1); (3); (4). B. (1); (2); (4). C. (1); (3). D. (1); (2); (3).
Câu 44: Hòa tan 8,4 gam Fe vào 500 ml dung dịch X gồm HCl 0,2M H
2
SO
4
0,1M. Cô cạn
dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 16,75 gam. B. 13,95 gam. C. 18,75 gam. D. 19,55 gam.
Câu 45: Nguyên tử X phân lớp ngoài cùng 3d tạo với oxi hợp chất X
2
O
3
. Xác định
cấu tạo của phân lớp 3d 4s.
A. 3d
2
4s
2
B. 3d
1
4s
2
C. 3d
3
4s
0
D. 3d
2
4s
1
Câu 46: Khi cho 9,6gam Mg tác dRng ht với dung dịch H
2
SO
4
đm đ㌳c thấy 49 gam
H
2
SO
4
tham gia phản ứng tạo muối MgSO
4
, H
2
O sản phẩm khử X. X là:
A. SO
2
, H
2
S B. H
2
S C. SO
2
D. S
Câu 47: Chất nào sau đây không tính lưỡng tính?
A. Na
2
CO
3
. B. (NH
4
)
2
CO
3
. C. NaHCO
3
. D. Al(OH)
3
.
Câu 48: Hợp chất nào sau đây chứa cả 3 loại liên kt: ion, cho-nhn, cộng hóa trị?
A. H
2
O B. NH
4
Cl. C. NaCl. D. H
2
SO
4
Câu 49: t pH của bốn dung dịch nồng độ mol/lít bằng nhau dung dịch HCl, pH = a;
dung dịch H
2
SO
4
, pH = b; dung dịch NH
4
Cl, pH = c dung dịch NaOH pH = d . Nhn định
nào dưới đây đúng?
A. b < a < c < d . B. a < b < c < d . C. d < c< a < b . D. c < a< d < b .
Câu 50: Câu nào sau đây nói sai v oxi?
A. Oxi ít tan trong nước.
B. Trong công nghiệp oxi được sản xuất từ không khí nước.
S GD&DT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT
XUÂN
ĐỀ: 101
(Đề thi gồm 04 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN
I
Năm học: 2018 - 2019
Môn: Hóa Học 11
Thời gian làm bài: 50 phút
(không kể thời gian giao đề)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Oxi tính oxi hóa mạnh hơn ozon.
D. Oxi phi kim hoạt động, tính oxi a mạnh.
Câu 51: Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?
A. Ca(OH)
2
trong nước. B. CH
3
COONa trong nước.
C. NaHSO
4
trong ớc. D. HCl trong C
6
H
6
(benzen).
Câu 52: Phương pháp chủ yu sản xuất N
2
trong công nghiệp
A. Phân hủy Protein B. Nhiệt phân muối NH
4
NO
2
C. Nhiệt phân muối NH
4
NO
3
D. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng
Câu 53: a tan hoàn toàn 3,60 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO
3
0,80M, phản ứng kt
thúc thu được 448 ml một khí X (ở đktc) dung dịch Y khối lượng lớn hơn khối ợng
dung dịch HNO
3
ban đầu 3,04 gam. Để phản ứng ht với các chất trong Y cần vừa đủ V ml
dung dịch NaOH 2,00M. Giá trị của V là:
A. 173,75. B. 167,50. C. 156,25. D. 230,00.
Câu 54: Đốt cháy 2,15 gam hỗn hợp gồm Zn, Al Mg trong khí oxi dư, thu được 3,43 gam
hỗn hợp X. Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 0,5M. Bit các phản ứng xảy
ra hoàn toàn. Giá trị của V
A. 240 B. 480 C. 320 D. 160
Câu 55: Cho phương trình hóa học: FeS + HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+ H
2
SO
4
+ NO + NO
2
+ H
2
O.
Bit tỉ lệ số mol NO NO
2
3 : 4. Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số
các chất những số nguyên tối giản thì hệ số của HNO
3
A. 76. B. 102. C. 63. D. 39.
Câu 56: Trộn 3 dung dịch HCl 0,3M; H
2
SO
4
0,2M; HNO
3
0,1M với những thể tích bằng nhau
thu được dung dịch X. Cho 300 ml dung dịch X vào 300 ml dung dịch Z gồm NaOH 0,2M
Ba(OH)
2
0,1M thu được dung dịch Y. Hỏi sau khi kt thúc phản ứng dung dịch Y giá trị pH là?
A. 3,35. B. 2,83. C. 8,76. D. 12,82.
Câu 57: Để hoà tan ht một mẫu Zn trong dung dịch axít HCl 20
o
C cần 27 phút. Cũng mẫu
Zn đó tan ht trong dung dịch axít nói trên 40
o
C trong 3 phút. Vy để hoà tan ht mẫu Zn đó
trong dung dịch nói trên 55
o
C thì cần thời gian là:
A. 60,00s. B. 34,64s. C. 64,00s. D. 54,54s.
Câu 58: Cho các phát biểu sau:
(a) Trong phân t HNO
3
nguyên tử N hoá trị V, số oxi hoá +5
(b) Để làm khô khí NH
3
lẫn hơi nước ta dẫn khí qua bình đựng vôi sống (CaO)
(c) HNO
3
tinh khit chất lỏng, không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm
(d) Dung dịch HNO
3
để lâu thường ngả sang màu nâu là do dung dịch HNO
3
hoà tan
một lượng nh khí NO
2
Số phát biểu đúng:
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 59: Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X gồm Fe Fe
x
O
y
, nung
nóng. Sau khi phản ng xảy ra hoàn toàn, thu được 64 gam chất rắn Y trong ống sứ 11,2 lít
hỗn hợp khí tỉ khối so với hiđro 20,4. Giá trị của m
A. 72,0. B. 66,5. C. 65,6. D. 70,4.
Câu 60: Dung dịch HCl dung dịch CH
3
COOH cùng nồng độ mol/l, pH của 2 dung dịch
tương ứng x y. Quan h giữa x y (giả thit c 100 phân t CH
3
COOH thì 1 phân
tử điện li)
A. y=2x. B. y=x+2. C. y=100x. D. y=x-2.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 61: Chọn câu trả lời đúng trong các u sau: Trong một chu kì, theo chiều tăng của điện
tích hạt nhân nguyên tử:
A. Tính kim loại giảm, tính phi kim tăng. B. Tính kim loại tính phi kim tăng.
C. Tính kim loại tăng, tính phi kim giảm. D. Tính kim loại tính phi kim giảm.
Câu 62: Chất nào sau đây vừa tính oxi hoá, vừa nh khử?
A. F
2
. B. O
3
. C. Cl
2
. D. Ca.
Câu 63: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO
3
loãng (dư), thu được dung
dịch X và 1,344 t (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí N
2
O N
2
. Tỉ khối của hỗn hợp khí
Y so với khí H
2
18. cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. G trị của m
A. 97,98 B. 38,34 C. 34,08 D. 106,38
Câu 64: Oxit tác dRng với dung dịch NaOH đồng thời tạo ra 2 muối. Oxit đó ?
A. CO
2
B. Al
2
O
3
C. NO
2
D. SO
2
u 65: Cho 19,2 gam hỗn hợp Cu CuO tác dRng với dung dịch HNO
3
loãng thu được 448
ml khí NO ktc) ( sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm về khối lượng của CuO trong hỗn hợp:
A. 90% B. 20% C. 60% D. 10%
Câu 66: Cho kim loại Cu tác dRng với HNO
3
đ㌳c hiện tượng quan sát được là:
A. Khí màu nâu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh
B. Khí không màu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh
C. Khí không màu bay lên, dung dịch màu nâu
D. Khí thoát ra không màu hoá nâu trong không khí, dung dịch chuyển sang màu xanh
Câu 67: Dẫn 33, 6 lít khí H
2
S (đktc) o 2 lít dung dịch NaOH 1M. Sản phẩm muối thu được
sau phản ứng
A. NaHS. B. Na
2
S. C. Na
2
SO
3
. D. NaHS Na
2
S.
Câu 68: Dung dịch X chứa các ion: Fe
3+
, SO
4
2-
, NH
4
+
, Cl
-
. Chia dung dịch X thành hai phần
bằng nhau:
- Phần một tác dRng với ợng dd NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc)
1,07 gam kt tủa.
- Phần hai tác dRng với ợng dd BaCl
2
, thu được 4,66 gam kt tủa.
Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cạn dd X (cho rằng quá trình cạn chỉ
nước bay hơi)
A. 3,52 gam. B. 7,04 gam. C. 3,73 gam. D. 7,46 gam.
Câu 69: Cho m gam Cu vào 400 ml dung dịch AgNO
3
0,2M, sau một thời gian phản ứng thu
được 7,76g hỗn hợp chất rắn X dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 5,85g bột Zn vào Y, sau
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 10,53g chất rắn. Giá trị của m
A. 3,84. B. 6,57. C. 6,40. D. 5,12.
Câu 70: Hòa tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO
3
loãng, thu được dung dịch
X và 0,448 lít khí N
2
(đktc). Khối lượng muối trong dung dịch X
A. 28,35 gam B. 18,90 gam C. 39,80 gam D. 37,80 gam
Câu 71: Đốt cháy hỗn hợp gồm 1,92 gam Mg 4,48 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm Clo
Oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit muối clorua (không còn khí )
hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Z. Cho
AgNO
3
o dung dịch Z, thu được 56,69 gam kt tủa. Phần trăm thể tích của Clo trong hỗn
hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 54,1% B. 76,7% C. 56,3% D. 50,7%
Câu 72: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều chất điện li yu?
A. H
2
S, CH
3
COOH, HClO. B. H
2
CO
3
, H
2
SO
3
, HClO, Al
2
(SO
4
)
3
.
C. H
2
CO
3
, H
3
PO
4
, CH
3
COOH, Ba(OH)
2
. D. H
2
S, H
2
SO
3
, H
2
SO
4
.

Đề KSCL Hóa học 11 năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề KSCL Hóa học 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Giải bài tập Vật lý lớp 11, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
8 2.678
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm