Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh

SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH 1
ĐỀ KHẢO SÁTCHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC
NĂM HỌC 2020 -2021
MÔN: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút
(50 câu trc nghiệm)
đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
u 1: Cho tam giác
ABC
, ,
BC a AC b AB c
.Mệnh đề o sau đây đúng ?
A.
2 2 2
cos
2
A
bc
B.
2 2 2
a b c bcCosA
C.
2 2 2
2
a b c bc
D.
sin sin sin
a A b B c C
u 2: Cho hai tập hợp
; 3
A
,
5;2
B  
. Khi đó tập hợp
A B
bằng
A.
; 5

B.
; 2
C.
5; 3
D.
3; 2
u 3: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
,cho hai vectơ
( ;2 1), (3; 1)
a m m b
. Hai vectơ
,
a b
cùng
phương khi
0
m m
.Khi đó
A.
0
2; 1
 
m
B.
0
1;0
 m
C.
0
0;1
m
D.
0
1;2
m
u 4: Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho tam giác
ABC
biết
1;3 , 2; 2 , 3;1
A B C .
Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC là
A.
2; 2
B.
2;2
C.
2 2
;
3 3
D.
2 2
;
3 3
u 5: Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng:
A.
a b
ac bd
c d
B.
a b
a b
c d
c d
C.
a b
a c b d
c d
D.
a b
a c b d
c d
u 6: Tập nghiệm của phương trình
sin 0
x
A.
|
2
k k
B.
2 |
k k
C.
|
k k
D.
2 |
k k
u 7: Trong mặt phẳng ta độ
Oxy
, cho đường thẳng
d
có phương trình
2 3 6 0
x y . Phép quay
tâm
O
góc
0
90
biến đường thng
d
thành đường thẳng
d
có phương trình là
A.
3 2 6 0
x y
B.
3 2 6 0
x y
C.
3 2 6 0
x y
D.
3 2 6 0
x y
u 8: Cho phương trình
2
0 0
ax bx c a
.Biệt thc
2
4
b ac
. Phương trình đã cho có hai
nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
A.
0
0
0
b
a
c
a
B.
0
ac
C.
0
0
0
b
a
c
a
D.
0
0
b
a
u 9: Tìm tất ccác giá tr
m
đ bất phương trình
2
2 1 0
x x m
vô nghim.
A.
0
m
B.
0
m
C.
0
m
D.
0
m
u 10: Tập nghiệm của phương trình
2 3 5
x x
là tập nào sau đây
A.
3 7
;
2 4
B.
3
2
C.
3 7
;
2 4
D.
3 7
;
2 4
u 11: Gọi tập nghiệm của bất pơng trình
2
2 3 14 0
x x
là khoảng
;
a b
. Khi đó
b a
bằng
A.
11
2
B.
3
2
C.
5
2
D.
7
2
u 12: Giá trị ca biểu thức
cos sin
2
A
A.
2sin
B.
0
C.
2sin
D.
sin2
u 13: Gọi
1 2
,
x x
là hai nghiệm của phương trình
2 2
2 2( 1) 4 3 0
x m x m m
.Tập các giá trị của
m
sao cho
1 2 1 2
2 3( ) 0
x x x x
A.
0;1
B.
1;0
C.
1
D.
0
u 14: Trong mặt phẳng tọa đ Oxy, cho đường tròn
22
: 2 1 5
C x y
.Phương trình tiếp
tuyến của
C
song song với đường thng
: 2 8 0
d x y
A.
2 2 0
x y B.
2 2 0
x y
C.
2 2 0
2 8 0
x y
x y
D.
2 2 0
2 8 0
x y
x y
u 15: Cho hàm s
2
4 3
y x x
có đồ thị là
P
. Chọn mệnh đề đúng
A.
P
có đỉnh là
2;1
S .
B.
P
nhn đường thẳng
2
x
làm trục đối
xng.
C. Hàm số đạt giá trị nh nhất tại
2
x
. D. Hàm số đồng biến trên khoảng
2;

.
u 16: Sgiá trị nguyên của tham số
m
để hàm s
2
2 2 3
y x mx m
có tpc định là
bằng
A.
3
B.
6
C.
4
D.
5
u 17: Trong mặt phẳng ta đ
Oxy
, pp tịnh tiến theo vectơ
3;1
v biến đường tròn
2 2
: 6 4 12 0
C x y x y
thành đường tròn
C
có phương trình
A.
22
6 3 1
x y B.
2
2
1 1
x y C.
22
6 3 25
x y D.
2
2
1 25
x y
u 18: Tổng các nghiệm của pơng trình
2 3 3
x x
A.
8
B.
8
C.
6
D.
2
u 19: Trong mặt phẳng tọa đ
Oxy
, cho tam giác
ABC
biết
5;3 , 2; 1 , 1;5
A B C . Tìm tọa độ
điểm
D
sao cho
ABCD
là hình bình hành ?
A.
8; 3
B.
2;9
C.
4;9
D.
9;2
u 20: Tập hợp tất ccác giá trị của tham số
m
đphương trình
2
2 1 2 1 0
x m x m
nghiệm là:
A.
;0 4;
 
B.
;0 4;
 
C.
0;4
D.
4;

Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
u 21: Tam giác
ABC
60
A
,
10
b
,
20
c
. Din tích của tam giác
ABC
bằng
A.
50
.
B.
50 3
.
C.
50 2
.
D.
50 5
.
u 22: Trong mặt phẳng tọa đ
Oxy
, cho hai vectơ
2; 4 , 1; 3
u v
. Khi đó
.
u v
bằng
A.
4
B.
10
C.
14
D.
11
u 23: Bất phương trình
2 1
0
1
x
x
có tập nghiệm là
A.
1
; 1;
2
 
B.
1
;1
2
C.
1
; 1;
2
 
D.
1
;1
2
u 24: Hàm snào sau đây là hàm số lẻ
A.
2
2
y x
B.
1
y x
C.
2
y x
D.
2
1
x
y
x
u 25: Cho hai tập hợp A và B . Phần gạch chéo trên hình dưới đây biểu diễn cho tập hợp nào ?
A.
A B
B.
\
B A
C.
A B
D.
A\ B
u 26: Tập xác định của hàm s
2
2
4
x
y
x x
A.
\ 0;2;4
B.
\ 0;4
C.
\ 0;4
.
D.
\ 0;4
u 27: Hàm snào sau đây là hàm số lẻ?
A.
1 sin
y x
B.
sin
y x
C.
cos2
y x
D.
sin2
y x
u 28: Một vectơ chỉ phương của đường thng
có phương trình
2 2
0 0
ax by c a b
A.
a;b
u
B.
;
u b a
C.
;
u b a
D.
2 ;2b
u a
u 29: Trong mặt phẳng tọa đ Oxy, khoảng cách từ điểm
3;4
M đến đường thẳng
:3 4 1 0
x y
A.
8
5
B.
8
5
C.
24
5
D.
24
5
u 30: Trong mặt phẳng tọa đ Oxy, cho hai điểm
0; 1 , 3;0
A B .Phương trình đường thẳng
AB
A.
3 3 0
x y
B.
3 1 0
x y
C.
3 3 0
x y
D.
3 1 0
x y
u 31: Hàm s
1 2 2
f x m x m
đồng biến trên
khi và chỉ khi
A.
1
m B.
1
m C.
1
m D.
1
m
u 32: Gi
1 2
,
x x
các nghiệm của phương trình
2
2 11 13 0
x x
.Giá trị của
2 2
1 2
A x x
bằng
A.
95
B.
173
4
C.
147
D.
69
4
u 33: Hàm s
sin
y x
nghịch biến trên khoảng
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán năm 2021 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 cau hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Bài có 6 mã đề và có lời giải đáp án chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 219
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm