Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Yên Phong 2, Bắc Ninh

1/6 - Mã đề 514
SỞ GD&ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG SỐ 2
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ KIỂM TRA KHÁO SÁT ĐẦU NĂM
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN – Khối lớp 11
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh:………………………………………… Số báo danh:.
Câu 1. Tập xác định của hàm số
tanxy
A.
D
. B.
\ |D k k
.
C.
\ 2 |
2
D k k
. D.
\ |
2
D k k
.
Câu 2. Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm?
A.
2 sin 3x
. B.
14cos
4
1
x
.
C.
2 sin 3cos 1x x
. D.
2
Câu 3. Phương trình
3
cos
2
x
có tập nghiệm là
A.
2 |
3
k k
. B.
|
3
k k
. C.
5
2 |
6
k k
. D.
|
6
k k
.
Câu 4. Điều kiện để hàm số
2 cos
cos 1
x
y
x
có nghĩa là
A.
2 ( )
2
x k k
. B.
( )
x k k
. C.
2 ( )
x k k
. D.
2 ( )
x k k
.
Câu 5. Cho
sin( )a b
khi khai triển công thức cộng là biểu thức nào sau đây?
A.
sin . cos cos .sina b a b
. B.
os .cos sin .sinc a b a b
.
C.
sin .cos cos . sina b a b
. D.
cos .cos sin . sina b a b
.
Câu 6. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?
A.
cos 0 2
2
x x k
. B.
cos 1 2x x k
.
C.
cos 1 2x x k
. D.
cos 0
2
x x k
.
Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho
( ; )v a b
điểm
( ; )M x y
. Điểm
'( '; ') ( )
v
M x y T M
thì biểu thức toạ độ là
A.
'
'
x x a
y y b
 
. B.
'
'
x x a
y y b
 
. C.
'
'
x a x
y b y
. D.
'
'
x x a
y y b
.
Mã đề 514
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2/6 - Mã đề 514
Câu 8. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho điểm
1;2
M
. Tọa độ điểm
'M
ảnh của
M
qua phép
tịnh tiến
v
T
với
3; 4
v
A.
' 4; 2
M
. B.
' 5; 1
M
. C.
' 2;6
M
. D.
' 2;4
M
.
Câu 9. Tập
\
2
k
D k
là tập xác định của hàm số nào sau đây?
A.
coty x
. B.
cot 2y x
. C.
tan 2y x
. D.
tany x
.
Câu 10. Phương trình nào sau đây vô nghiệm?
A.
3tan x
B.
2
1
cos x
C.
2
1
sin x
D.
sin 2
x
Câu 11. Cho
3
sin
5
2
. Giá trị của
cos
A.
16
25
. B.
4
5
. C.
4
5
. D.
4
5
.
Câu 12. Cho hình bình hành
ABCD
. Ảnh của điểm
D
qua phép tịnh tiến theo véctơ
AB
A.
D
. B.
C
. C.
B
. D.
A
.
Câu 13. Phương trình:
sin 0
x m
vô nghiệm khi m là
A.
1 1
m
B.
1
1
m
m
C.
1
m
D.
1
m
Câu 14. Trong mặt phẳng cho véctơ
v
. Phép tịnh tiến theo véc
v
phép biến hình biến mỗi điểm
M
thành
'M
sao cho
A.
'
M M v
. B.
' 2MM v
.
C.
'
MM v
. D.
'MM v
.
Câu 15. Gọi
1 2
, x x
là các nghiệm của phương trình
2
3 1 0
x x
. Ta có tổng
2 2
1 2
x x
bằng
A.
11
. B.
9
. C.
10
. D.
8
.
Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho A(1; 5) B(2; 1) cho vectơ
(2; 1)
v
. Độ dài đoạn
A’B’ với A’, B’ là ảnh của AB qua phép tịnh tiến theo vectơ
(2; 1)
v
A.
' ' 21
A B
. B.
' ' 7
A B
. C.
' ' 3 2
A B
. D.
' ' 17
A B
.
Câu 17. Hỏi
7
3
x
là một nghiệm của phương trình nào sau đây?
A.
2sin 3 0.
x
B.
2sin 3 0.
x
C.
2cos 3 0.
x
D.
2cos 3 0.
x
Câu 18. Cho tam giác
ABC
. Khẳng định nào sau đây là sai
A.
sin os
2 2
A C B
c
. B.
os(A+B) cosc C
. C.
os sin
2 2
A C B
c
. D.
sin( ) cosA B C
.
Câu 19. Cho phép tịnh tiến vectơ
v
biến
A
thành
'A
M
thành
'M
. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.
3 2 ' 'AM A M
 
B.
' 'AM A M
 
. C.
2 ' 'AM A M
 
. D.
' 'AM A M
 
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
3/6 - Mã đề 514
Câu 20. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, phương trình đường thẳng
ảnh của đường thẳng
: 2 1 0
x y
qua phép tịnh tiến theo véctơ
1; 1
v
A.
: 2 1 0
x y
. B.
: 2 2 0
x y
. C.
: 2 0
x y
. D.
: 2 3 0
x y
.
Câu 21. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho
1;5
v
điểm
4;2
M
. Biết
M
ảnh của
M
qua
phép tịnh tiến
v
T
. Toạ độ
M
A.
4;10
M
. B.
3;7
M
. C.
5; 3
M
. D.
3;5
M
.
Câu 22. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho điểm
(3;0)
A
. Tọa độ ảnh
A
của điểm
A
qua phép quay
( ; )
2
O
Q
A.
( 3;0)
A
. B.
(0;3)
A
. C.
(2 3;2 3)
A
. D.
(0; 3)
A
.
Câu 23. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số
7 2cos( )
4
y x
lần lượt là
A.
2 à 2v
. B.
2 à 7v
. C.
5 à 9v
. D.
4 à 7v
.
Câu 24. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, ảnh của đường tròn
2 2
: 1 3 4
C x y
qua phép tịnh
tiến theo vectơ
3;2
v
là đường tròn có phương trình là
A.
2 2
2 5 4
x y
. B.
2 2
1 3 4
x y
.
C.
2 2
4 1 4
x y
. D.
2 2
2 5 4
x y
.
Câu 25. Phương trình lượng giác:
2sinx 2 0
có tất cả họ nghiệm là
A.
3
2
4
3
2
4
x k
x k
. B.
2
4
3
2
4
x k
x k
. C.
x 2
4
2
4
k
x k
. D.
5
2
4
2
4
x k
x k
.
Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, cho điểm
10;1
M
3;8
M
. Phép tịnh tiến theo
v
biến
điểm
M
thành điểm
M
, khi đó tọa độ của véc tơ
v
là?
A.
13; 7
v
. B.
13; 7
v
. C.
13;7
v
. D.
13;7
v
.
Câu 27. Tính
9 16 3
5sin 3 tan 4cos sin
2 3 2 7
N
A.
1
N
. B.
2
N
. C.
4
N
. D.
3
N
.
Câu 28. Khi
x
thay đổi trong khoảng
5 7
;
4 4
thì
siny x
lấy mọi giá trị thuộc
A.
2
;1
2
. B.
1;1
. C.
2
1;
2
. D.
2
;0
2
Câu 29. Giá trị lớn nhất của hàm số
2
3sin 4
y x
bằng
A.
1
. B.
4
. C.
3
. D.
7
.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán năm 2021 trường THPT Yên Phong 2, Bắc Ninh

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Yên Phong 2, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Yên Phong 2, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi khảo sát chất lượng lớp 11 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Yên Phong 2, Bắc Ninh , mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 117
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm