Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia Toán 11 năm 2018 - 2019 trường Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT
XUÂN
ĐỀ KHẢO SÁT ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1
MÔN TOÁN: Khối 11
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
đề thi
102
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 1: Tìm phương trình chính tắc của Elip có tiêu cự bằng 6 và trục lớn bằng 10
A.
2 2
1
100 81
x y
B.
2 2
1
25 16
x y
C.
2 2
1
25 9
x y
D.
2 2
1
25 16
x y
Câu 2: Tổng các nghiệm thuộc khoảng
0;
của phương trình
1 cos 2 sin 2
cos 1 cos2
x x
x x
bằng:
A.
B.
C.
D.
Câu 3: Phương trình
sin 2 sin5 sin3 sin 4x x x x
có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng
2 ;50
?
A.
146
B.
152
C.
145
D.
153
Câu 4: Cho
4
cos
5
với
2
. Tính giá trị của biểu thức :
10sin 5cos
M
A.
1
4
B.
2
. C.
10
. D.
1
.
Câu 5: Biết
' 3;0M
là ảnh của
1; 2M
qua
, '' 2;3
u
T M
là ảnh của
qua
v
T
. Tọa độ
u v
A.
3; 1
B.
2; 2
C.
1;5
D.
1;3
Câu 6: Cho đường thẳng
: 2 1 0d x y
. Ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ
1;2u
là:
A.
2 4 0x y
B.
2 4 0x y
C.
2 1 0x y
D.
2 4 0x y
Câu 7: Tìm m để phương trình cos2x - cosx - m = 0 có nghiệm.
A.
m
3 B.
m
2 C.
m
3 D. m
Câu 8: Phương trình
sin8 cos6 3 sin 6 cos8x x x x
có các nghiệm là:
A.
4
12 7
x k
x k
B.
5
7 2
x k
x k
C.
8
9 3
x k
x k
D.
3
6 2
x k
x k
Câu 9: Phương trình
sin sin 2 sin3 cos cos2 cos3x x x x x x
tập nghiệm trùng với tập
nghiệm của phương trình nào sau đây?
A.
cos2 sin 2x x
B.
1
cos
2
x
C.
3
sin
2
x
D.
1
cos
2
cos2 sin 2
x
x x
Câu 10: Cho phương trình
2
sin 2sin 3 0x x
.Nghiệm của phương trình là
A.
2
2
k
B.
k
C.
2
2
k
D.
2
k
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 11: Gọi
1 sin 2 cos2M x x
thì:
A.
2cos . sin cos .M x x x
B.
2 2 cos .cos .
4
M x x
C.
cos . sin cos .M x x x
D.
2 cos .cos .
4
M x x
Câu 12: Cho phương trình
3tan 3 0x
. Nghiệm của phương trình là
A.
2
3
k
B.
6
k
C.
2
3
k
D.
6
k
Câu 13: Nghiệm của phương trình
cos sin 0x x
là:
A.
2
4
x k
B.
2
4
x k
C.
4
x k
D.
4
x k
Câu 14: Tọa độ tâm đường tròn có phương trình
( ) ( )
2 2
2 3 25x y- + + =
.
A.
( )
2; 3I -
. B.
( )
3; 2I
. C.
( )
2; 3I -
. D.
( )
2; 3I
.
Câu 15: Phương trình
tan tan3
4
x x
có các nghiệm là:
A.
,
8 2
k
x k
Z
B.
,
8 2
k
x k
Z
C.
,
4
x k k
Z
D.
,
4
x k k
Z
Câu 16: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình
1 0x y
hai điểm
1;5A
,
1; 1B
. Tìm M thuộc d sao cho
MA MB
nhỏ nhất?
A.
1 5
;
4 4
M
B.
1 5
;
4 4
M
C.
9 7
;
2 2
M
D.
9 7
;
2 2
M
Câu 17: Cho
3; 1M
1;2I
. Hỏi điểm nào trong các điểm sau là ảnh của M qua phép đối xứng tâm
I
A.
1;5Q
B.
2;1N
C.
5; 4S
D.
1;3P
Câu 18: Giá tr nhỏ nhất giá trị lớn nhất của m số
12sin22cos xxy
lần lượt m M. Tính
MmT
.
A.
1T
. B.
3T
. C.
2T
. D.
0T
.
Câu 19: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm
1;2M
. Tọa độ điểm
'M
nh của M qua phép đối
xứng trục Δ với
: 2 0x y
là:
A.
' 0;1M
B.
' 2;1M
C.
' 0;2M
D.
' 1;0M
Câu 20: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm
4;5A
. Phép tịnh tiến
1;2v
biến điểm A thành
điểm nào trong các điểm sau đây?
A.
' 5;7A
B.
' 1;6A
C.
' 3;1A
D.
' 4;7A
Câu 21: Cho
3; 2v
và đường tròn
2 2
: 4 4 1 0C x y x y
. Ảnh của
C
qua
v
T
'C
A.
2
2
1 9x y
B.
2 2
8 2 4 0x y x y
C.
2 2
5 4 9x y
D.
2 2
5 4 9x y
Câu 22: Phương trình
4 4 4
5
sin sin sin
4 4 4
x x x
có nghiệm là:
A.
2
x k
B.
4 2
x k
C.
2x k
D.
8 4
x k
Câu 23: Phương trình
cos x m
có nghiệm khi và chỉ khi:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
1m
B.
1m
C.
1 1m
D.
1
1
m
m
Câu 24: Số nghiệm của phương trình
1
sin .cos .cos 2 .cos 4 .cos8 sin12
16
x x x x x x
trên
;
2 2
là:
A. 17 B. 15 C. 16 D. 18
Câu 25: Cho
3;2A
. Ảnh của A qua phép đối xứng tâm O là:
A.
2;3
B.
3; 2
C.
2; 3
D.
3;2
Câu 26: Với
x
thuộc
( )
0;1
, hỏi phương trình
( )
2
3
cos 6
4
xp =
có bao nhiêu nghiệm?
A.
12.
B.
8.
C.
10.
D.
11.
Câu 27: Số nghiệm của phương trình
2 cos 1
3
x
với
0 2x
là :
A. 3 B. 1 C. 2 D. 0
Câu 28: Cho tam giác
ABC
2; 1B
, đường cao
:3 4 27 0AH x y
, đường phân giác trong
: 2 5 0CN x y
. Tọa độ điểm
C
A.
4; 3
B.
1;3
C.
1;3
D.
4;3
Câu 29: Phương trình
sin 3cos 5m x x
có nghiệm khi và chỉ khi
A.
2m
B.
4m
C.
2m
D.
4m
Câu 30: Trong các đường thẳng sau đây, đường thẳng nào vuông góc với đường thẳng
( )
: 2 4 0d x y+ - =
và hợp với 2 trục tọa độ thành một tam giác có diện tích bằng 1?
A.
2 + 2 0x y + =
. B.
2 2 0x y- + =
. C.
2 1 0x y- - =
. D.
2 2 0x y- + =
.
Câu 31: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Tam giác đều có vô số trục đối xứng .
B. Tam giác cân nhưng không đều có
1
trục đối xứng.
C. Hình vuông có vô số trục đối xứng.
D. Hình chữ nhật có
4
trục đối xứng.
Câu 32: Cho ABC có A(2 ; 1), B(4 ; 5), C(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát của đường cao BH.
A. 3x + 5y 37 = 0 B. 5x 3y 5 = 0 C. 3x + 5y 20 = 0 D. 3x 5y 13 = 0 .
Câu 33: Phương trình
3 sin cos 1x x
có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng
2 ; 2018
?
A.
2018
B.
2017
C.
2016
D.
1008
Câu 34: Hàm số
4 4
sin cosy x x= -
đạt giá trị nhỏ nhất tại
0
x x=
. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.
0
2 , .x k kp p= + Î ¢
B.
0
2 , .x k kp= Î ¢
C.
0
, .
2
x k k
p
p= + Î ¢
D.
0
, .x k kp= Î ¢
Câu 35: Trong mặt phẳng Oxy cho
2; 1v
. Tìm tọa độ điểm A biết ảnh của điểm
' 4; 1A
qua phép tịnh tiến theo vectơ
v
:
A.
1;1A
B.
2;3A
C.
0;2A
D.
2;0A
Câu 36: Kết quả biến đổi nào dưới đây là kết quả sai?
A.
2 2 2
cos cos 2 cos 3 1 2cos3 .cos 2 .cosx x x x x x
B.
2
1 2cos cos2 4cos .cos
2
x
x x x
.
C.
2 2 2
sin sin 2 sin 3 2sin 3 .sin 2 .sinx x x x x x
.
D.
sin .cos3 sin 4 .cos2 sin5 .cosx x x x x x
.

Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia Toán 11 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề KSCL ôn thi THPT Quốc gia Toán 11 năm 2018 - 2019 trường Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1. Tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 382
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm