Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 6

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 11 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 6 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn có đáp án kèm theo. Đề thi được đưa ra dưới câu hỏi trắc nghiệm gồm 30 câu nội dung là toàn bộ kiến thức đã được học.

Hy vọng qua đề thi khảo sát này giúp củng cố, rèn luyện lại các thao tác làm bài tập. Tài liệu còn rất hữu ích với quý thầy cô trong quá trình ôn luyện cũng như ra đề cho các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Thời gian làm bài: 50 phút

Đề số 6

Câu 1. Công thức hóa học của Axit hipoclorơ là

A. HClO

B. HClO2

C. HClO3

D. HClO4

Câu 2. Cho phản ứng: SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4. Hệ số cân bằng lần lượt trong phản ứng là:

A. 5; 2; 4; 2; 1; 2

B. 2; 4; 5; 2; 1; 2

C. 5; 4; 2; 2; 2; 1

D. 5; 4; 2; 2; 1; 2

Câu 3. Dãy chất nào dưới đây đều tác dụng được với HCl và NaOH

A. ZnO, NaHCO3, Al(OH)3

B. CuO, NaHCO3, Na2CO3

C. Na2SO3, Al2O3, BaCl2

D. Al2O3, Cu(OH)2, Cr2O3

Câu 4. Trong 4 chất sau: HI, HCl, HBr, HF chất nào có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. HCl

B. HI

C. HBr

D. HF

Câu 5. Phản ứng hóa học nào dưới đây chứng minh lưu huỳnh có tính khử

A. S + 3F2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} SF6.

B. S + 2H2SO4(đặc) \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 3SO2 + 2H2O

C. S + 4HNO3(đặc) \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} SO2 + 2H2O + 4NO2

D. S + Zn \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} ZnS

Câu 6. Trong các phản ứng sau, phản ứng oxi hóa − khử là

A. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

B. 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2

C. CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

D. BaO + H2O → Ba(OH)2

Câu 7. Kim loại nào dưới đây không phản ứng được H2SO4 đặc nguội

A. Cu

B. Zn

C. Ba

D. Al

Câu 8. Cho dung dịch H2S vào dung dịch CuSO4 có hiện tượng

A. Dung dịch bị vẩn đục màu vàng.

B. Xuất hiện khí thoát ra.

B. Xuất hiện kết tủa đen.

D. Tạo thành chất rắn màu nâu đỏ.

Câu 9. Để phân biệt oxi và ozon ta có thể dùng hóa chất nào

A. Dung dịch KI và hồ tinh bột

B. Khí hidro

C. Đồng oxit

D. Hồ tinh bột

Câu 10. Xét cân bằng hóa học sau: N2O4 (k) \rightleftharpoons 2NO2 (k) ở 25oC

Tốc độ của phản ứng tăng bao nhiêu lần nếu tăng nhiệt độ từ 200oC đến 240oC, biết rằng khi tăng 10oC thì tốc độ phản ứng tăng 2 lần.

A. Tăng 16 lần

B. Tăng 9 lần

C. Tăng 4 lần

D. Tăng 8 lần

Câu 11. Cho 5,2 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24 lít khí ở đktc. Khối lượng muối sunfat thu được là:

A. 14,8 gam

B. 7,4 gam

C. 15 gam

D. 24,4 gam

Câu 12. Để nhận biết 3 khí SO2, O2, CO2, đựng trong 3 ống nghiệm. Ta sử dụng phương pháp nào sau đây để nhận biết các chất khí trên.

A. Cho từng khí lội qua dung dịch H2S, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ

B. Cho từng khí lội qua dung dịch Ba(OH)2 dư, dùng đầu que đóm còn tàn đỏ

C. Cho từng khí lội qua nước, sau đó dùng quỳ tím

D. Cho tác dụng với dung dịch KMnO4

Câu 13. Cặp chất nào dưới đây phản ứng với nhau sinh ra chất khí?

A. Na2CO3 và HCl

B. NaOH và FeCl2

C. BaCl2 và AgNO3

D. CO2 và Ca(OH)2

Câu 14. Cho 5,6 gam hỗn hợp X gồm Cu và Mg phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu có trong hỗn hợp trên là:

A. 3,6 gam

B. 3,2 gam

C. 2,4 gam

D. 2,0 gam

Câu 15. Cho các dãy chất sau: H2O, SO2, N2, NaCl, NH3, K2S, H2, NaCl. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị là:

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

Câu 16. Cho sơ đồ điều chế khí clo trong phòng thí nghiệm. Số (1) và (2) trong hình vẽ trên chứa hóa chất nào dưới đây:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa lớp 11

A. dung dịch HCl đặc, Na2CO3

B. Dung dịch H2SO4 đặc, HCl đặc

C. Dung dịch HCl đặc, NaOH

D. Dung dịch H2SO4 đặc, NaCl

Câu 17. Cho 10,8 gam một oxit M của kim loại hóa trị II tác dụng hết với HCl sau phản ứng thu được 19,05 gam muối. Xác định oxit đó

A. CuO

B. FeO

C. BaO

D. ZnO

Câu 18. Có 4 dung dịch mất nhãn riêng biệt sau: NaOH, H2SO4, HCl, Na2CO3. Chỉ dùng thêm hoá chất nào sau đây để phân biệt 4 dung dịch trên

A. Dung dịch Ba(NO3)2

B. Quỳ tím

C. Sục khí CO2

D. Dung dịch NaHCO3

Câu 19. Khí Cl2 không tác dụng với

A. khí O2 H2O

C. dung dịch Ca(OH)2

B. H2O

D. dung dịch NaOH

Câu 20. Trong phân tử NH4NO3 thì số oxi hóa của 2 nguyên tử nitơ là:

A. +1 và +1.

B. –4 và +6.

C. –3 và +5.

D. –3 và +6.

Câu 21. Sục 4,48 lít khí SO2 vào 300ml dung dịch KOH 2M, xác định muối sinh ra sau phản ứng:

A. K2CO3

B. K2CO3 và KHCO3

C. KHCO3

D. KHCO3 và CO2

Câu 22. Hỗn hợp X gồm FeCl2 và NaCl có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 12,08 gam

B. 28,7 gam

C. 34,1 gam

D. 68,2 gam

Câu 23. Trong phản ứng dưới đây, vai trò của H2S là: 2FeCl3 + H2S → 2FeCl2 + S + 2HCl

A. Chất oxi hóa.

B. chất khử.

C. Axit.

D. Vừa oxi hóa vừa khử.

Câu 24. Cho cân bằng sau trong bình kín:

2NO2(k) \rightleftharpoons N2O4(k)

(màu nâu đỏ) (không màu)

Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có:

A. ∆H > 0, phản ứng tỏa nhiệt

B. ∆H < 0, phản ứng tỏa nhiệt

C. ∆H > 0, phản ứng thu nhiệt

D. ∆H < 0, phản ứng thu nhiệt.

Câu 25. Nguyên tố R có số hiệu nguyên tử là 30. R thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn?

A. IIB

B. IA

C. IA

D. IB

Câu 26. Cho một lượng Fe dư tác dụng ới dung dịch H2SO4 đặc nóng thì thu được muối là

A. Fe, FeSO4

B. Fe2(SO4)3, FeSO4

C. FeSO4

D. Fe2(SO4)3

Câu 27. Cho phản ứng: 2NO + O2 → NO2. Nhiệt độ không đổi, nếu áp suất của hệ tăng lên 2 lần thì tốc độ phản ứng tăng?

A. 3 lần

B. 9 lần

C. 6 lần

D. 8 lần.

Câu 28. Cho hỗn hợp C và S vào dung dịch HNO3 đặc, đun nóng thu được hỗn hợp khí X và dung dịch Y. Thành phần của X là

A. SO2 và NO2.

B. CO2 và SO2.

C. SO2 và CO2.

D. CO2 và NO2.

Câu 29. Nguyên tố M thuộc chu kì 4, nhóm IIA của bảng tuần hoàn. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố M là

A. 20

B. 24

C.12

C. 56

Câu 30. Cho 25,12 gam hỗn hợp Al, Fe, Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch A và 7,84 lít khí SO2 đktc. Cô cạn dung dịch A thu được số m gam muối khan, tìm m?

A. 92,32 gam

B. 58,72 gam

C. 57,1 gam

D. 41,92 gam

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021

1A2D3A4D5A6B7D8B9A10A
11A12A13A14D15C16C17B18A19A20C
21B22C23B24B25A26B27D28D29A30B

.............................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 6. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 169
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm