Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 3

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 11 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 3 được VnDoc biên soạn có đáp án kèm theo giúp các bạn dễ dàng theo dõi trong quá trình luyện đề. Nội dung cấu trúc đề thi dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm gồm 30 câu là toàn bộ các nội dung kiến thức đã được học ở chương trình lớp 10.

Hy vọng qua đề thi khảo sát này giúp củng cố, rèn luyện lại các thao tác làm bài tập. Tài liệu còn rất hữu ích với quý thầy cô trong quá trình ôn luyện cũng như ra đề cho các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Thời gian làm bài: 50 phút

Đề số 3

Câu 1. Một nguyên tử X có tổng số hạt electron ở các phân lớp s là 6 và tổng số electron lớp ngoài cùng là 6. Cho biết X thuộc về nguyên tố hóa học nào?

A. Oxi (Z=8)

B. Lưu huỳnh (Z=16)

C. Flo (Z=9)

D. Clo (Z=17)

Câu 2. Cho phản ứng: Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2. Tổng hệ số cân bằng là:

A. 29

B. 27

C. 28

D. 26

Câu 3. Dãy kim loại nào dưới đây không tác dụng được với H2SO4 đặc nguội:

A. Zn, Al, Fe

B. Ag, Fe, Cr

C. Cu, Al, Cr

D. Al, Cu, Zn

Câu 4. Xét các phản ứng dưới đây:

(1) 2AgNO3 + BaCl2 → 2AgCl + Ba(NO3)2

(2) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(3) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2

(4) CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

(5) 6FeCl2 + KClO3 + 6HCl → 6FeCl3 + KCl + 3H2O

Những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử là:

A. (1), (2), (5)

B. (2), (3), (5)

C. (2), (4), (5)

D. (1), (4), (5)

Câu 5. Dãy chất nào dưới đây vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử

A. O2, Cl2, CO2

B. H2S, SO2, H2

C. F2, SO2, H2S

D. Cl2, SO2, H2O2

Câu 6. Khi sục khí SO2 vào dung dịch H2S thì:

A. Dung dịch bị vẩn đục màu vàng.

B. Xuất hiện khí thoát ra.

C. Dung dịch chuyển thành màu nâu đen.

D. Tạo thành chất rắn màu nâu đỏ.

Câu 7. Trong số các hiđro halogenua dưới đây, chất nào có tính khử yếu nhất

A. HF

B. HBr

C. HCl

D. HI

Câu 8. Xét cân bằng hóa học sau:

H2 (k) + I2 (k) \leftrightharpoons 2HI (k) H > 0

Cân bằng không bị chuyển dịch khi.

A. Tăng nhiệt độ của hệ

B. Giảm áp suất chung của hệ

C. Giảm nồng độ HI

D. Tăng nồng độ H2

Câu 9. Cho 3,16 gam KMnO4 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl đặc, dư thu được V lít khí ở đktc. Giá trị của V là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 6,72 lít

Câu 10. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,5 M. Muối thu được gồm:

A. Na2SO4

B. NaHSO3

C. Na2SO3

D. NaHSO3 và Na2SO3

Câu 11. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được tất cả 4 chất sau: NaI, NaBr, NaCl, NaF

A. NH3

B. NaOH

C. AgNO3

D. CO2

Câu 12. Cho 9,65 gam hỗn hợp X gồm Cu và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl loãng dư thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). % khối lượng của Cu trong hỗn hợp trên là:

A. 66,84%

B. 33,16%

C. 33,68%

D. 66,32%

Câu 13. Cho các dãy chất sau: H2O, HCl, N2, NaCl, NH3, KBr, H2SO4. Số chất trong dãy mà phân tử có liên kết ion là:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 2

Câu 14. Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) \leftrightharpoons2SO3 (k)

Khi tăng thêm 250C thì tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Nếu tăng nhiệt độ từ 200C đến 1700C thì tốc độ phản ứng tăng?

A. 9 lần

B. 81 lần

C. 243 lần

D. 729 lần

Câu 15. Hòa tan một muối kim loại halogenua chưa biết hóa trị vào nước để được dung dịch X. Nếu lấy 250 ml dung dịch X (chứa 27 gam muối) cho vào AgNO3 dư thì thu được 57,4 gam kết tủa. Mặt khác điện phân 125 ml dung dịch X trên thì có 6,4 gam kim loại bám ở catot. Xác định công thức muối.

A. Cu

B. Fe

C. Ag

D. Zn

Câu 16. Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào?

A. H2 và O2

B. N2 và O2

C. Cl2 và O2

D. CH4 và O2

Câu 17. Cho phản ứng hóa học:

H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Phát biểu dưới đây đúng

A. Cl2 là chất oxi hóa, H2S là chất khử.

B. Cl2 là chất khử, H2S là chất oxi hóa.

C. H2O là chất khử, H2S là chất khử,

D. H2O là chất khử, Cl2 là chất oxi hóa,

Câu 18. Tính oxi hóa của các halogen được sắp xếp theo thứ tự tăng dần ở dãy nào dưới đây là đúng

A. F2, Cl2, Br2, I2

C. I2, Cl2, Br2, F2

B. I2, Br2, Cl2, F2

D. Br2, Cl2, I2, F2

Câu 19. Chỉ dùng một hóa chất, trình bày phương pháp nhận biết các dung dịch sau: KI, Zn(NO3)2 , Na2CO3, AgNO3, BaCl2

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch H2SO4

C. Dung dich HCl

D. Dung dịch BaCl2

Câu 20. Cho 400 ml dung dịch AgNO3 0,1M tác dụng với 200 ml dung dịch FeCl2 0,15M thu được khối lượng kết tủa là.

A. 5,74 gam

B. 2,87 gam

C. 8,61 gam

D. 4,305gam

Câu 21. Cho 9,6 gam một kim loại M có hóa trị II, tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 8,96 khí (đktc). Kim loại M là:

A. Mg

B. Zn

C. Fe

D. Ca

Câu 22. Trong phản ứng: SO2 + H2S → 3S + 2H2O. Câu nào diễn tả đúng?

A. Lưu huỳnh bị oxi hóa và hidro bị khử.

B. Lưu huỳnh bị khử và không có sự oxi hóa

C. Lưu huỳnh bị khử và hidro bị oxi hóa.

D. Lưu huỳnh trong SO2 bị khử, trong H2S bị oxi hóa.

Câu 23. Tại sao khi chúng ta leo núi, càng lên cao chúng ta càng thấy khó thở, tức ngực.

A. Vì oxi ít tan trong nước

B. Vì oxi nhẹ hơn không khí

C. Vì oxi nặng hơn không khí, nên sẽ tập trung ở nơi độ cao thấp

D. Vì oxi không duy trì sự sống

Câu 24. Sắp xếp nào dưới đây đúng theo chiều giảm dần tính axit

A. HClO, HClO2, HClO3, HClO4

B. HClO4, HClO2, HClO3, HClO

C. HClO4, HClO3, HClO2, HClO

D. HClO, HClO3, HClO2, HClO4

Câu 25. Cho dãy chuyển hóa sau:

MnO2 → B → D → E → CaCl2

B, D, E lần lượt trong dãy chuyển hóa trên là:

A. Cl2, HCl, Cl2

B. Cl2, Cl2, HCl

C. HCl, NaCl, Cl2

D. NaCl, HCl, Cl2

Câu 26. Dãy chất nào dưới đây tác dụng được với H2SO4 loãng

A. Fe, BaCl2, CuO

B. NaOH, BaCl2, CuO

C. CuO, PbCl2, Ag

D. Cu, BaCl2, KOH

Câu 27. X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Hỗn hợp A chứa 2 muối X, Y với Na, để kết tủa hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp A phải dùng 200 ml dung dịch AgNO3 0,3M. Xác định 2 nguyên tố X, Y lần lượt là

A. Cl2, Br2

B. Br2 và Cl2

C. Br2 và I2

D. I2 và Br2

Câu 28. Dung dịch có pH < 7 là

A. Fe(OH)3

B. NaOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 29. Khí oxi điều chế được có lẫn hơi nước. Dẫn khí oxi ẩm đi qua chất nào sau đây để được khí oxi khô?

A. Al2O3.

B. Dung dịch HCl.

C. Dung dịch Ca(OH)2.

D. CaO.

Câu 30. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm Zn và một kim loại M hóa trị II vào dung dịch H2SO4 đặc thu được 5,04 lít (đktc) hỗn hợp SO2 và H2S có tỉ khối so với hiđro bằng 27,33. Tìm số mol axit H2SO4 đặc đã phản ứng.

A. 1,32 mol

B. 0,66 mol

C. 0,91 mol

D. 0,385 mol

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021

1A2D3B4B5D6A7D8B9A10D
11C12D13C14D15A16C17A18A19C20B
21A22D23C24C25A26B27A28D29D30B

.................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 3. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 83
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 11 Xem thêm