Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 4

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 11 có đáp án

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 4 được VnDoc biên soạn có đáp án kèm theo giúp các bạn dễ dàng đối chiếu kết quả. Đề thi được đưa ra dưới nội dung câu hỏi trắc nghiệm gồm 30 câu. Phù hợp đánh giá năng lực của các bạn học sinh vào đầu năm học. 

Hy vọng qua đề thi khảo sát này giúp củng cố, rèn luyện lại các thao tác làm bài tập. Tài liệu còn rất hữu ích với quý thầy cô trong quá trình ôn luyện cũng như ra đề cho các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Thời gian làm bài: 50 phút

Đề số 4

Câu 1. Nguyên tố ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có cấu hình electron hóa trị là 3d64s2?

A. Chu kì 4, nhóm VIIIB

B. Chu kì 4, nhóm IIB

C. Chu kì 4, nhóm VIIIA

D. Chu kì 4, nhóm IIA

Câu 2. Cho phản ứng: FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2. Hệ số cân bằng là:

A. 2; 4; 1; 1; 4

B. 4; 1; 2; 4; 2

C. 2; 4; 1; 4; 2

D. 4; 1; 2; 2; 4

Câu 3. Dãy chất nào dưới đây có thể tác dụng được với HCl?

A. NaOH, Na2CO3, CuO, SO2

B. Fe, KMnO4, NaOH, Fe3O4

C. Ag, MnO2, AgNO3, CaCO3

D. Cu, MnO2, Fe(OH)2, Na2CO3

Câu 4. Xét các phản ứng dưới đây:

(1) H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4

(2) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

(3) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O + SO2

(4) CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

(5) KClO3 + 6HCl → Cl2 + KCl + 3H2O

(6) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Số phản ứng oxi hóa khử là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Câu 5. Đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch chất nào sau đây sẽ thu được kết tủa màu vàng đậm nhất?

A. NaF.

B. NaI.

C. NaBr.

D. NaCl.

Câu 6. Liên kết cộng hóa trị được tạo thành bằng

A. sự chuyển hẳn electron từ nguyên tử này sang nguyên tử khác.

B. sự góp chung cặp electron của hai nguyên tử.

C. cặp electron dung chung giữa hai nguyên tử, nhưng cặp electron này chỉ do một nguyên tử cung cấp.

D. sự tương tác giữa các nguyên tử và ion ở nút mạng tinh thể với dòng electron tự do.

Câu 7. Trong số các hiđro halogenua dưới đây, chất nào có tính axit mạnh nhất:

A. HF

B. HBr

C. HCl

D. HI

Câu 8. Xét cân bằng hóa học sau:

3H2 (k) + N2 (k) \leftrightharpoons 2NH3 (k) ΔH < 0

Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi.

A. Tăng nhiệt độ của hệ.

B. Giảm áp suất chung của hệ.

C. Thêm chất xúc tác cho phản ứng.

D. Tăng áp suất của hệ phản ứng.

Câu 9. Đề điều chế V lít oxi (đktc) trong phòng thí nghiệm, người ta nhiệt phân hoàn toàn 3,16 gam KMnO4. Giá trị của V là:

A. 0,112 lít

B. 0,224 lít

C. 0,336 lít

D. 0,672 lít

Câu 10. Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít SO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch KOH 1,5 M. Muối thu được gồm:

A. K2SO4

B. KHSO3

C. K2SO3

D. KHSO3 và K2SO3

Câu 11. Dùng loại bình nào sau đây để đựng dung dịch HF?

A. Bình thủy tinh màu đen

B. Bình thủy tinh màu nâu

C. Bình thủy tinh không màu

C. Bình nhựa (chất dẻo)

Câu 12. Cho 6,05 gam hỗn hợp X gồm Fe và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Fe, Zn lần lượt trong hỗn hợp trên là:

A. 3,45 g và 2,6 g

B. 2,6 g và 3,45 g

C. 2,8 g và 3,25 g

D. 3,25 g và 2,8 g

Câu 13. Khi tăng nhiệt độ thêm 10oC, tốc độ phản ứng tăng lên 3 lần. Để tốc độ phản ứng ở nhiệt độ 30oC tăng lên 81 lần thì thực hiện phản ứng đó ở nhiệt độ?

A. 70oC

B. 50oC

C. 60oC

D. 40oC

Câu 14. Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) \rightleftharpoons 2SO3 (k)

Khi tăng thêm 250C thì tốc độ phản ứng tăng lên 2 lần. Nếu tăng nhiệt độ từ 200C đến 1700C thì tốc độ phản ứng tăng?

A. 8 lần

B. 64 lần

C. 256 lần

D. 512 lần

Câu 15. X, Y là hai nguyên tố halogen thuộc hai chu kì liên tiếp trong hệ thống tuần hoàn. Hỗn hợp A có chứa 2 muối của X, Y với natri. Để kết tủa hoàn toàn 2,2 gam hỗn hợp A, phải dùng 200 ml dung dịch AgNO3 0,2M. Tính khối lượng kết tủa thu được?

A. 5,6 gam

B. 2,8 gam

C. 11,2 gam

D. 8,4 gam

Câu 16. Hỗn hợp nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. BaCl2 và AgNO3

B. Na2CO3 và HCl

C. H2SO4 và Ba(NO3)2

D. NaNO3 và HCl

Câu 17. Trong phản ứng : Cl2 + SO2 + 2H2O→ 2HCl + H2SO4. Clo đóng vai trò :

A. Chất oxi hóa.

B. Chất khử.

C. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Câu 18. Cho 3,24 gam hỗn hợp gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 400ml dung dịch H2SO4 0,1M thì khối lượng muối sunfat khan tạo thành là:

A. 6,52 gam

B. 6,44 gam

C. 7,08 gam

D. 5,16 gam

Câu 19. Để phân biệt 4 dung dịch NaCl, HCl, NaNO3, HNO3 ta có thể dùng

A. Dung dịch AgNO3.

B. Quỳ tím.

C. Quỳ tím và dung dịch AgNO3

D. Dung dịch BaCl2

Câu 20. Cho 14,4 gam Cu tác dụng với H2SO4 đặc nóng thu được V lít khí SO2 (đktc). Giá trị của V.

A. 3,36 lít

B. 7,56 lít

C. 2,52 lít

D. 5,04 mol

Câu 21. Một hợp chất có thành phần theo khối lượng 35,96% S; 62,92% O và 1,12% H. Hợp chất này có công thức hóa học là

A. H2SO3.

B. H2S2O7.

C. H2SO4.

D. H2S2O8.

Câu 22. Dãy nào dưới đây tác dụng được với oxi

A. Mg, Al, C, C2H4

B. Fe, Al, C, CH3COOH

C. Cl2, SO2, CO, CH4

D. Fe, Pt, C, SO2

Câu 23. Ứng dụng nào sau đây không phải của ozon?

A. Khử trùng nước sinh hoạt.

B. Chữa sâu răng.

C. Tẩy trắng tinh bột, dầu ăn.

D. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.

Câu 24. Sắp xếp nào dưới đây đúng theo chiều tăng dần tính axit

A. HClO, HClO2, HClO3, HClO4

B. HClO4, HClO2, HClO3, HClO

C. HClO4, HClO3, HClO2, HClO

D. HClO, HClO3, HClO2, HClO4

Câu 25. Ta tiến hành sục khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư. Dung dịch thu được có các chất thuộc dãy nào?

A. KCl, KClO3, Cl2.

B. KCl, KClO3, KOH, H2O.

C. KCl, KClO3.

D. KCl, KClO, KOH, H2O.

Câu 26. Dãy chất nào dưới đây vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa

A. O2, H2S, SO2

B. O3, H2SO4, Cl2

C. O3, ZnO, CO

D. Cl2, FeO, SO2

Câu 27. Cho 12 gam hỗn hợp Fe, FeS, FeS2, S phản ứng với H2SO4 đặc nóng dư thu được V lít SO2 ở đktc và dung dịch A. Cho A + NaOH dư thu được 10,7 gam kết tủa. Tính thể tích dung dịch thuốc tím 1M cần dùng để phản ứng vừa đủ với V lít trên?

A. 6,72 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Câu 28. Dung dịch có pH >7 là

A. H2CO3

B. NaOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 29. Cho hai nguyên tố L và M có cùng cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2. Phát biểu nào sau đây về M và L luôn đúng?

A. L và M đều là những nguyên tố kim loại.

B. L và M thuộc cùng một nhóm trong bảng tuần hoàn.

C. L và M đều là những nguyên tố s.

D. L và M có 2 electron ở ngoài cùng.

Câu 30. Chất nào dưới đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

A. KMnO4

B. H2O

C. H2O2

D. CaCO3

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021

1A 2C 3B 4C 5B 6B 7D 8D 9B 10D
11C 12C 13A 14B 15A 16D 17A 18B 19C 20D
21D 22B 23D 24A 25B 26D 27A 28B 29D 30A

..........................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề số 4. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 

Đánh giá bài viết
1 140
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm