Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND
UBND
HUY
HUY
N
N
AN
AN
L
L
Ã
Ã
O
O
TR
TR
ƯỜ
ƯỜ
NG
NG
THCS
THCS
T
T
Â
Â
N
N
VI
VI
Ê
Ê
N
N
A.
A.
MA
MA
TR
TR
N
N
ĐỀ
ĐỀ
KI
KI
M
M
TRA
TRA
CU
CU
I
I
H
H
C
C
K
K
Ì
Ì
II
II
N
N
Ă
Ă
M
M
H
H
C
C
2017
2017
-
-
2018
2018
M
M
Ô
Ô
N:
N:
L
L
CH
CH
S
S
-
-
L
L
p
p
7
7
Chủ đề
kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TL
TL
Chủ đề 1:
Cuộc khởi
nghĩa Lam
Sơn
- Lơi dựng cờ
khởi nghĩa
- Người đề ra kế
hoạch chuyển quân
vào Nghệ An
- TrËn ®¸nh quyÕt
®Þnh th¾ng lîi
hoµn toµn cña cuéc
khëi nghÜa Lam
S¬n
- Nèi thêi gian của
cuộc khởi nghĩa
Lam Sơn
- K ết luận về cuộc
khởi nghĩa Lam
Sơn
Số câu
5
5
Số điểm
2,75đ
2,75đ
Chủ đề 2:
N ước Đại
Việt thời
- Biết được thời
vua Thánh
Tông cả nước
13 đạo
- Bộ luật được ban
hành thời
- Nh÷ng t¸c phÈm
häc næi tiÕng
Thêi
Số câu
3
3
Số điểm
0,75đ
0,75đ
Chủ đề 3:
Kinh tế, v
ăn hóa thế
k XVI-
XVIII
- các thế kỉ XVI-
XVII, tôn giáo
xuất hiện nước ta
- Chữ quốc ngữ ra
đời
§iÓm míi
nhÊt cña
kinh níc
ta thÕ
XVIII
Số câu
2
1
3
Số điểm
0,5đ
0,25đ
0,75đ
Chủ đề 4
Phong trào
Tây Sơn
-Tướng giặc thắt
cổ tự tử khi quân
của Quang Trung
cuéc
tiÕn
c«ng
cña
Nhân
dân ta
tëng
nhí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
tấn công vào đồn
Đống Đa
- Việc Quang
Trung đã làm đ
giải quyết ruộng
đất bỏ hoang
nạn lưu vong
- Ông vua đã coi
chữ Nôm chữ
viết chính thức của
nước ta
vua
Quang
Trung
®¹i
ph¸
qu©n
Thanh
c«ng
lao cña
vua
Quang
Trung
Số câu
3
1
1
5
Số điểm
0,75đ
3
4,75đ
Chủ đề 5.
Sự phát
triển văn
hóa dân tộc
cuối thế kỉ
XVIII- nửa
đầu thế kỉ
XIX
- Các công trình
kiến trúc nổi tiếng
Huế
- Chùa Tây
Phương
- được
gi là “câng
r¾n c¾n
nhµ”
Số câu
2
1
1
5
Số điểm
0,5
0,25
1
2
Tổng số
câu:
Tổng số
điểm
16
8,5
2
0,25
2
1,25
20
10
B. §Òbµi
I. TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng rồi khoanh tròn vào chữ cái đầu câu.( 4điểm)
Câu 1
: Lơi dựng cờ khởi nghĩa ở:
A. Lam Sơn.
B. Nghệ An.
C. Lam Kinh.
D. Thanh Hoá.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 2: Ai người đề ra kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An?
A. Lai.
B. Nguyễn Chích.
C. Lơi.
D. Nguyễn Trãi.
Câu 3: Thời vua Thánh Tông c nước được chia thành mấy đạo?
A. 5 đạo.
B. 8 đạo.
C. 10 đạo.
D. 13 đạo.
Câu 4: Bộ luật được ban hành thời tên là:
A. Hình thư.
B. Hồng Đức.
C. Quốc luật.
D. Hoàng tiền luật lệ.
C©u 5. TrËn ®¸nh quyÕt ®Þnh th¾ng lîi hoµn toµn cña cuéc khëi nghÜa Lam S¬n lµ:
A. TrËn T©n B×nh.
B. TrËn Tèt §éng Chóc §éng.
C. TrËn Chi L¨ng X¬ng Giang.
D. TrËn CÇn Tr¹m Phè C¸t.
Câu 6
. Thêi níc ta nh÷ng t¸c phÈm häc næi tiÕng nµo
?
A. Quúnh UyÓn Cöu Ca, ThËp Giíi Hån Quèc Ng÷ V¨n.
B. §¹i ViÖt KÝ, §¹i ViÖt Toµn Th, Lam S¬n Thôc Lôc, Hoµng TriÒu Quan
ChÕ.
C. Hång §øc B¶n §å, B¶n Th¶o Thùc VËt To¸t YÕu, §¹i Thµnh To¸n Ph¸p.

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề thi học kì 2 lớp 7 môn Lịch sử có đáp án. Đề thi môn Lịch sử học kì 2 lớp 7 này dành cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các bạn tải tài liệu về tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 329
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 7 Xem thêm