Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
UBND HUYỆN AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC II
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: LỊCH SỬ 8
A. MA TRẬN
Chủ đề
kiểm tra
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
TN
TL
TN
TN
TL
Chủ đề 1:
Cuộc
kháng
chiến
chống thực
dân Pháp
xâm lược
- Kết quả
Hiệp ước
Pa nốt
1884
- Hành
động của
thực dân
Pháp sau
khi Ri-vi-e
bị giết
Cầu Giấy
- ND hiệp
ước Giáp
Tuất
- Những
tỉnh
thực dân
Pháp đã
chiếm
được trước
khi hiệp
ước Nhâm
Tuất
- Nguyên nhân chủ
yếu khiến nước ta
trở thành thuộc địa
của thực dân Pháp
- Nguy ên nhân sâu
xa nhất khiến thực
dân Pháp xâm lược
Việt Nam
Danh hiệu
nhân dân
phong
Bình Tây
Đại nguy
ên soái”
Số câu
4
2
1
7
Số điểm
2,25đ
0,5đ
0,25đ
Chủ đề 2:
Phong trào
kháng
Pháp trong
những năm
cuối thế kỉ
XIX( từ
sau năm
1885)
-Năm 1885
mục tiêu
của phe
chủ chiến
trong triều
đình Huế
tấn công
quân Pháp
-Cuộc khởi
do cuộc khởi
nghĩa Hương Khê
cuộc khởi nghĩa tiêu
biểu nhất trong
phong trào Cần
vương
Bi ết ai n
ói câu“Bao
giờ ….đán
h Tây”
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
nghĩa kéo
dài nhất
trong
phong trào
kháng
chiến
chống
Pháp
Số câu
2
1
1
4
Số điểm
0,5đ
0,25đ
0,25đ
Chủ đề 3:
hội
Việt Nam
trong
những năm
cuối thế kỉ
XIX đầu
XX
- Âm mưu
thâm độc
của Pháp
trong việc
thành lập
Liên bang
Đông
Dương
- Bản chất
chính sách
văn hóa
giáo dục
của Pháp
áp dụng
Việt Nam
trong
chương
trình khai
thác thuộc
địa
- Người
gửi lên
triều đình
Huế 30
bản điều
trần
Nội
dun
g
chí
nh
sác
h
kha
i
thác
thu
ộc
địa
của
Phá
p về
lĩnh
vực
kin
h tế
do bản làm cho
các đề nghị cải cách
của các phu yêu
nước không được
thực hiện
Số câu
3
1/2
1
5
Số điểm
0,75đ
0,25đ
Chủ đề 4
Phong trào
yêu nước
- Mục đích
phong trào
đấu tranh
Su
y
ng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
chống
Pháp trong
những năm
đầu thế kỉ
XX đến
năm 1918
yêu nước
đầu thế kỉ
XX
-Hoạt động
nào sau
đây của
phong trào
Đông Du
Mốc thời
gian diễn
ra các
phong trào
yêu nước
chống
Pháp đầu
thế kỉ XX
của
em
v
cu
ộc
nh
trìn
h
tìm
đư
ờn
g
cứ
u
ớc
của
Ng
uy
ễn
Tất
Th
àn
h
Số câu
3
1
4
Số điểm
Tổng số
câu:
Tổng số
điểm
Số câu:12-1/2
Số điểm:6,5đ
Số câu:4-1/2
Số điểm:2
Số câu:3
Số điểm:1,5
20
10
B. §Ò bµi
I. TRẮC NGHIỆM
Chọn đáp án đúng rồi khoanh tròn vào chữ cái đầu câu. (4điểm)
1. Nguy ên nhân sâu xa nhất khiến thực dân Pháp xâm lược Việt Nam là:
A. Bảo vệ giáo Pháp giáo dân Việt Nam bị sát hại.

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Lịch sử trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì II môn Lịch sử lớp 8 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Lịch sử được ngắn gọn và thông minh nhất. Mời các bạn cùng tham khảo

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Hóa học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 8 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 510
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Lịch Sử Xem thêm