Đề ôn luyện học kì 2 lớp 1 môn Toán có đáp án

.
·
-
··
w
,
11
gie
6
gio
1
gio
s
gic
Cfi
u 6:
N
6
i
d
6n
g
h
6
v
oi
s
6
g
i
o
dun
g
:
(
1
di
@
m
)
Cfi
u 2:
(
1
diem
) Khoanh
tr
o
n
c
hir
c
a
i
tnr
oc
d
a
p an
dun
g
a
.
Phep
tnr
6
9
-
2
5
co
k
~
t
qu
a
ban
g
:
A.
9
4
B
.
44
C
.
1
7
D
.
54
b
.
Ph
e
p
con
g
3
8
+
5
2
c
o
k
~
t
qu
a
ban
g
:
A
.
8
9
B
.
100
C
.
9
0
D.
9
1
Ca
u 3:
(
1
di
S
m
)
a.
Kh
o
anh tron s6
b
e
nh
d
t
:
51 70
69 67
b
.
Kho
a
nh tron
s
o
l
on nhat
4
7
4
6 54
51
Cfi
u
4:
(1
di
em
) Khoanh tron
k
~
t
qu
a
dun
g
:
a
.
S
6
li
6
n
tnr
o
c s6
8
6
l
a s6: 85
7
5
87 88
b
.
S
6
l
e
l
i
6
n
s
au s6
8
5
l
a
s
6
:
84
83
87
59
Cau
5
:
Hinh
b
e
n co hinh tam
g
iac
(1
diem
)
4
6
:
B
6
n
rmr
o
i
s
au
5
6
:
.
8
2
:
.
Sau muoi
tu
:
64
Chin
rmr
o
i
s
au
:
.
N
a
m
rmr
o
i
m
o
t
:
.
DE
L
U
Y}J:
N
SO
20
A.
P
h
An
tric
n
g
hi
em
(
6
diem
)
Cau
1:
Vi
~
t
s6
hoa
c doc s6
th
e
o
m
§
u
(1
di
@
m
)
T
oAN
IQ.
co
m
--
---
-
-------
*
* *
----
-
---
-
-------
H
~
th
on
g phat
tri
e
n
Toa
n
IQ
Vi
~
t
Na
m
C
o
Tran
g
-
0948
.
228
.
32
5
T
u
yi§
n
ta
p
8
c
hu
y
e
n
a
~
t
C,
co
ban
d
€!
n
nang
c
a
o
v
a phat
tr
i
n
tLJ>
d
u
y
Toa
n
l
o
p
1
T
uy
en
t
a
p 12 c
h
uy
en
a
~
t
C,
ca
ba
n
d€!n
na
n
g
c
a
o
v
a
ph
at trii§n
t
u
du
y
Toa
n
2
-
Li
en h~
:
094
8
.
22
8
.
32
5 (co
Tran
g)
Ca
u 10:
Ch
o 15
3
=
1
5
-
3
=
1
2
~
1
6
7 =
1
6
-
7
=
9
.
Ti
nh
:
20
10 =
.
Ba
i
g
i
a
i
Ca
u
8
:
T
inh
(
1
di
e
m
)
68
+
2
-10
=...
...
.
....
53c
m
+
4
4c
m
=
.
Cau
9
:
(
1
di
e
m
)
L
ap
l
A
c
o
35
b
<111
,
tro
n
g
d
o
c
o
2
1
ba
n
n
ir
.
H
6
i
l
ap
l
A
co
ba
o
nhi
e
u
b
a
n
n
a
m
?
79
-
8
43
+
6
B
.
PhAn
tt.r
lu~n ( 4
di
e
m
)
Cfi
u
7
:
Da
t
t
i
nh
r
6i
tinh
(1
di
@
m
)
26
+
32
5
4
-
2
1
T
oAN
IQ.
co
m
-------
-
-----
*
* *
----------------
H
~
th
ong
pha
t
tr
i
e
n
T
o
a
n IQ
V
i
~
t
N
am
C
o
T
r
ang
-
0948
.
228
.
32
5
11
gio
s
gio
Cfiu 6:
N
6
i
d
6
n
g
h
6
vo
i
s6
g
i
o
du
ng
:
(1
di
@
m)
Vay co
5
h
i
nh
t
am
g
i
ac
(1
),
(
2
),
(
3)
,
(
4
),
(2
,
3)
Cac
h
inh tam giac
l
a:
Cfiu 4:
(1
die
m
) Khoanh
tro
n
k
S
t
qu
a
du
n
g
:
a. S6
li
e
n
tnr
oc s6 86
l
a
s
6
:
85 75
87
88
b
.
S6
l
e
li
6
n
sa
u s6 85
l
a
s
6: 84 83 87 59
Cau
5:
Hi
nh
b
e
n co 5
h
i
nh
ta
m
g
i
ac
(1
d
i
@
m
)
67
5
1
69
54
70
46
a
.
Khoanh
tro
n s6
b
e
nh
a
t
:
51
b
.
Khoa
nh
t
ro
n
s6
1
6n
nh
a
t
4
7
Cau
2:
(
1
die
m
)
Khoan
h
tr
o
n
ch
tr
ca
i
tnr
oc
d
a
p
a
n
dun
g
a
.
P
h
e
p
tnr
69 - 25 co
kS
t
qu
a
b
ang
:
A
.
94
B
.
44 C.
1
7
D
.
54
b
.
P
h
e
p
co
n
g 38
+
52 co
ke
t
qu
a
b
ang:
A
.
89
B
.
1
00
C
.
90
D
.
9
1
Cau
3:
(
1
d
i
em
)
46
:
B
6
n
m
iro
i
sau
56
:
Nam
rmr
o
i
sa
u
82:
Ta
m
rmr
oi
ha
i
Sa
u
rmr
o
i
tu
:
64
C
hin rmroi
sau
:
96
N
a
m rmroi
mot
:
51
A
.
Phin triic
nghiem (6
diem
)
Cau
1: ViSt s6
h
oac doc s6 theo
m
fr
u (1
di
e
m
)
GQ'i
y
dap
an
T
oAN
IQ.
co
m
-------
-
-----
*
* *
----------------
H
~
th
ong
pha
t
tr
i
e
n
T
o
a
n IQ
V
i
~
t
N
am
C
o
T
r
ang
-
0948
.
228
.
32
5

Đề ôn học kì 2 lớp 1 môn Toán

Đề ôn luyện học kì 2 lớp 1 môn Toán có đáp án là đề kiểm tra học kì II Toán lớp 1 có đáp án kèm theo. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 1 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập Toán. Chúc các em học tốt.

Ngoài Đề ôn luyện học kì 2 lớp 1 môn Toán có đáp án trên, các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 1 hơn.

Bộ đề ôn tập học kì 2 lớp 1 năm 2018-2019 khác:

Bộ đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 được tải nhiều nhất:

Đánh giá bài viết
1 5.991
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

    Xem thêm