Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 - Đề 1

63 11.071

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho các bài thi kiểm tra học kì 1 lớp 6. Mời các thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề bài: Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6

Bài 1. (3 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 569 : 567 – 340 : 339

b) 155 – [2 . ( 30 + 5 – 26 ) . ( 24 : 2 )]

c) 37 . 143 + 37 . 57 + 1300

Bài 2. (2 điểm) Tìm x, biết:

a) 95 – 5x = 23 + 18 : 9

b) | x + 2 | = 341 + (-25)

Bài 3. (2 điểm)

Số học sinh khối 6 của môt trường THCS khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 đều thiếu 1 bạn, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Tính số học sinh của khối 6 của trường đó. Biết số học sinh nhỏ hơn 300.

Bài 4. (1 điểm)

Tìm các chữ số a, b sao choĐề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6chia hết cho cả 5, 9 và không chia hết cho 2.

Bài 5. (2 điểm) Trên tia Ox cho các điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 9 cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB

b) Cho điểm C nằm giữa A và B. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AC, CB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Đáp án và Hướng dẫn giải: Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6

Bài 1.

a) 569 : 567 – 340 : 339 = 52 – 31 = 25 – 3 = 22

b) 155 – [ 2 . ( 30 + 5 – 26 ) . (24 : 2 )]

= 155 – [ 2 . 9 . 8 ] = 155 – 144 = 11

c) 8700.

Bài 2.

a) 95 – 5x = 23 + 2

95 – 5x = 25

5x = 95 – 25

5x = 70

x = 14

b) |x + 2| = 341 + (-25)

|x + 2| = 316

x + 2 = 316 hoặc x + 2 = -316

x = 316 – 2 hoặc x = -316 – 2

x = 314 hoặc x = -318

Bài 3.

Gọi số học sinh khối 6 của trường đó là a.

Theo đề bài ta có: a + 1 ⋮ 2 , a + 1 ⋮ 3 , a + 1 ⋮ 4 , a + 1 ⋮ 5

a ⋮ 7, a ∈ N* và a < 300

Do đó: a + 1 là BC (2 ; 3 ; 4 ; 5)

BCNN ( 2 ; 3 ; 4 ; 5 ) = 60

BC (2 ; 3 ; 4 ; 5) = B (60) = { 0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; … }

⇒ a + 1 ∈ { 60; 120; 180; 240; 300; 360; … }

Vì a ∈ N* nên a ∈ { 59; 119; 179; 239; 299; 359; … }

Vì a < 300 nên a ∈ { 59; 119; 179; 239; 299 }

Mà a ⋮ 7 nên a = 119.

Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 119 học sinh.

Bài 4.

 Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6

Bài 5.

 Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6

a) AB = 6 cm

b) Vì C nằm giữa A và B, AB = 6 cm. Do đó: AC + CB = AB = 6 (cm)

 Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6

Đánh giá bài viết
63 11.071
Đề thi học kì 1 lớp 6 Xem thêm