Bài tập hình học lớp 6 ôn tập học kì 1

10 bài tập lớp 6 môn Hình học

10 bài tập Hình học lớp 6 là đề thi học kì I môn Toán dành cho học sinh THCS lớp 6. Hi vọng đề thi học kì 1 lớp 6 này này giúp các em tự luyện đề nhằm củng cố và nâng cao kiến thức đã học.

Bài toán 1: Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy A thuộc Ax, B thuộc Oy sao cho OA = 5cm, OB = 7cm. Tính AB.

Bài toán 2: Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy A thuộc Ox và B thuộc Oy sao cho OA = 5cm, AB = 10cm. Tính OB và cho nhận xét.

Bài toán 3: Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy A thuộc Ox ; B thuộc Oy sao cho OA = OB.

a) O là gì của AB.

b) Tính OA, OB biết AB = 12cm.

Bài toán 4: Cho AB = 20cm. Lấy điểm M thuộc AB sao cho AM = 12cm.

a) Tính MB.

b) Gọi O là trung điểm của AM, I là trung điểm của MB. Tính OM, MI, OI.

Bài toán 5: Trên tia Ax lấy AB = 12cm. Điểm M nằm giữa hai điểm A và B sao cho AM – MB = 6cm. a) Tính AM và MB. b) Trên tia đối của tia MB lấy N sao cho M là trung điểm của NB. Tính NB. c) Điểm N là gì của đoạn AB?

Bài toán 6: Vẽ đoạn AB = 9cm. Điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC – CB = 3cm.

a) Tính AC và CB.

b) Lấy M nằm giữa A và C sao cho C là trung điểm của BM. Tính MC và BM.

c) Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Bài toán 7: Cho AB = 40cm và C thuộc AB sao cho AC = 3CB.

a) Tính AC, CB.

b) Lấy M thuộc AC sao cho C là trung điểm của BM. Tính BM, AM và cho nhận xét.

Bài toán 8: Trên đường thẳng xy lấy đoạn AB sao cho AB = 50cm và điểm C nằm giữa A và B sao cho AC = 4CB. a) Tính AC, CB. b) Lấy M thuộc xy sao cho A là trung điểm của CM và N thuộc xy sao cho B là trung điểm của CN. Chứng minh MN = 2CB và tính MN.

Bài toán 9: Trên cùng tia Ax lấy AB = 4cm, AC = 12cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Tính độ dài đoạn BC.

c) Lấy điểm M sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM. Tính BM, AM, MC.

Bài toán 10: Trên cùng tia Ox lấy OA = 2cm, OB = 6cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại. b) Lấy điểm M sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng OM. Tính AM, OM, MB.

c) Điểm M là gì của đoạn thẳng AM?

Bài toán 11: Trê đường thẳng xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự ấy. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB và N là trung điểm của đoạn thẳng BC.

a) Chứng minh AC = 2MN.

b) Nếu AC = 18cm. Tính MN.

Bài toán 12: Trên đường thẳng xy lấy đoạn thẳng AB = 10cm và điểm C nằm giữa A và B sao cho AC – CB = 4cm.

a) Tính độ dài của AC và CB.

b) Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính độ dài MN.

Bài toán 13: Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy A thuộc Ox ; B thuộc Oy sao cho OA = 5cm ; OB = 7cm.

a) Tính độ dài AB.

b) Lấy điểm M sao cho A là trung điểm của OM và điểm N sao cho B là trung điểm của ON. Chứng minh MN = 2AB và tính MN.

Bài toán 14: Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự sao cho AC = 8cm, AB = 3BC.

a) Tính AB, BC.

b) Lấy điểm M sao cho B là trung điểm của CM. Tính CM, BM, AM.

c) Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Bài toán 15: Vẽ đoạn thẳng AC = 15cm và điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 2AB.

a) Tính độ dài AB, BC.

b) Lấy điểm M thuộc AC sao cho B là trung điểm của đoạn thẳng AM. Tính AM, BM, CM.

c) Điểm M là gì của đoạn thẳng BC.

Bài toán 16: Vẽ đoạn thẳng AB = 20cm có điểm C nằm giữa hai điểm A và B sao cho AC – CB = 10cm.

a) Tính độ dài AC, CB.

b) Lấy điểm M thuộc AB sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng BM. Tính BM.

c) Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài toán 17: Cho đoạn thẳng AB = 30cm và điểm C thuộc AB sao cho CB = 12 AC.

a) Tính độ dài AC, CB.

b) Lấy điểm M sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng BM. Chứng minh M là trung điểm của đoạn thẳng AC.

Bài toán 18: vẽ đoạn thẳng AB = 40cm và C thuộc AB sao cho BC = 14 AB.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AC, CB.

b) Lấy điểm M thuộc AB sao cho C là trung điểm của đoạn thẳng BM.

Chứng minh điểm M là trung điểm của đoan thẳng AB.

-------------------------------------

Đánh giá bài viết
194 51.000
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 6

    Xem thêm