Đề ôn thi học sinh giỏi lớp 6 môn Tiếng Anh năm học 2019 - 2020

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1
Đ THI TH HSG LP 6 NĂM 2019 - 2020
MÔN TIẾNG ANH ĐÁP ÁN
I. Chọn 1 từ cách phát âm khác phần gạch chân trong mỗi dòng sau.
1. A. teachers
B. thanks
C. pupils
D. farmers
2. A. foot
B. door
C. good
D. book
3. A. teeth
B. thin
C. mother
D. math
4. A. gymnast
B. vegetable
C. dangerous
D. geography
5. A. black
B. work
C. knee
D. look
6. A. young
B. house
C. our
D. trousers
7. A. orange
B. cabbage
C. lemonade
D. sausage
8. A. watches
B. brushes
C. classes
D. lives
9. A. station
B. question
C. invitation
D. intersection
10. A. chest
B. school
C. lunch
D. bench
II. Chọn một đáp án thích hợp để hoàn thành câu.
1.They usually go …………..after work.
A. to fishing
B. cinema
C. home
D. soccer
2.Would you like……………that for you ?
A. me doing
B. me to do
C. me do
D. I do
3.Fall means…………in British English.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
A. summer
B. winter
C. autumn
D. spring
4.Nam is learning English……..the room and his dog is…….the desk.
A. at / in
B. in / under
C. in / on
D. on / under
5.“What would you like to drink ?” - “………………….”
A. Thank you
B. Yes, please
C. No, I don’t
D. Tea, please
6. Let him………..it himself.
A. to do
B. do
C. doing
D. does
7. I must have a drink. I’m so………………….
A. dirty
B. hungry
C. thirsty
D. thirty
8. Would you like ………….tea ? Yes, please.
A. some
B. any
many
D. a lot
9. The boy looks a little thin…………..he is strong.
A. and
B. because
C. or
D. but
10. I’m playing table tennis. …………you like table tennis ? Not much.
A. Are
B. Do
C. Would
D. Can
11. On ……….we often go out with our friends.
A. nights of Sunday
B. Sunday nights
C. Sunday’s nights
D. Sundays night
12. What…………….to do tomorrow ? I want to visit my uncle.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3
A. are you wanting
B. wants you
C. are you want
D. do you want
13. What are you going to do………………Saturday evening ?
A. in
B. on
C. at
D. for
14. I’d like a new bag. How………..is this bag ?
A. much
B. often
C. many
D. far
15. People often play sports at the……………
A. factory
B. movie theater
C. stadium
D. bakery
16. Why do you like flowers ? Because ………..beautiful.
A. They’re
B. It’s
C. There’re
D. We’re
17. Her…………..season is spring.
A. nice
B. beautiful
C. favourite
D. interesting
18. How does your father go to work every day ? He goes ……….his car.
A. in
B. on
C. by
D. with
19. There are five………….in one hand.
A. fingers
B. arms
C. toes
D. feet
20. Nam and Tuan often listen to music in…………free time.
A. his
B. her
C. our
D. their
III. Chia động từ trong ngoặc.

Đề luyện thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 6

Nằm trong bộ đề thi thử học sinh giỏi lớp 6 năm 2019 - 2020, đề ôn thi hsg môn tiếng Anh lớp 6 cấp huyện có đáp án trên đây được biên tập bám sát chương trình học tại Nhà trường giúp các em ôn tập lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Download đề thi và đáp án tại: Đề thi thử HSG cấp huyện môn tiếng Anh 6. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 1.711
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm