Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 môn tiếng Anh năm học 2017-2018 có đáp án (Đề 6)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT………..
Trường THCS………..
THI KSCL C ĐỘI TUYỂN HSG KHỐI 6
Năm học: 2017-2018
ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH
(Thời gian 90 phút)
I. Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1. A. class B. Math C. black D. far
2. A. fun B. lunch C. awful D. tub
II. Choose from the four options given one best answer to complete each sentence.
1. What__________ now?
A. you are studying B. are you studying
C. do you study D. are you often studying
2. What__________ do you have English class?
A. often B. long C. time D. far
3. __________ do you have Math? ~ I have Math on Tuesday.
A. What B. How C. Which D. When
4. They have History__________ Wednesday__________ 8.50.
A. on-at B. from-to C.at-on D. on-in
5. Math is difficult, but__________.
A. favorite B. easy C. fun D. happy
6. Mai and Hoa__________ History in the classroom at the moment.
A. are study B. are studying C. is study D.is studying
III. Read the following passage then answer questions below.
Thu is a student in class 6A. Now she is studying Math in the classroom. She has her Math
classes on Monday and Friday. Her first Math class is on Wednesday at 7.00 a.m. on Friday, she has
two Math classes from 7.00 a.m. to a quarter to none and other classes are Geography, Music and
Physical Education. Her favorite subject is English. She think, English is an interesting and important
subject.
1. What is Thu studying now?
A. She studying Math. B. She is studying Math.
C. She studying a Math. D. She is studying a Math.
2. When does she have her Math classes?
A. She has her Math classes on Wednesday.
B. She have her Math classes on Wednesday and Friday.
C. She has her Math classes on Wednesday.
D. She has her Math classes on Wednesday and Friday.
3. How many classes does she have on Friday?
A. She has two classes. B. She has three classes.
C. She has four classes. D. She has five classes.
4. What does she think about English?
A. She thinks English is difficult. B. She thinks English is interesting.
C. She thinks English is important. D. She thinks English is interesting and important.
  
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
IV. Choose the correct sentence by circling A, B, C or D according to the given words.
1. The boys/ study/ Math/ now.
A. The boys study Math now. B. The boys is study Math now.
C. The boys are study Math now. D. The boys are studying Math now.
2. Math / difficult / subject.
A. Math difficult subject. B. Math is difficult subject.
C. Math is an difficult subject. D. Math is a difficult subject.
3. children/ have/ classes/ morning/ ?
A. children have classes in the morning? B. Do children have classes in the morning?
C. Does children have classes in the morning?
D. Are children have classes in the morning?
___________THE END__________
Answer key
I- 1. D 2. C
II - 1. B 2. C 3. D 4. A 5. C 6. B
III- 1. B 2. D 3. D 4. D
IV- 1. D 2. B 3. B
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-6

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 6 môn tiếng Anh năm học 2017- 2018 có đáp án (Đề 6) được sưu tầm và đăng tải dưới đây rất hữu ích cho các bạn chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi cũng như kì thi học kì 2 sắp tới. Mời các bạn vào tham khảo và thử sức.

Kì thi học sinh giỏi diễn ra rất gần với kì thi học kì 2, do đó nhằm giúp các bạn ôn tập song song để có kết quả tốt nhất ở mỗi kì thi, mời các bạn tiếp tục vào tham khảo thêm:

Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh

Đề cương ôn tập học kì 2 Tiếng Anh lớp 6 chương trình thí điểm năm học 2016-2017

Đánh giá bài viết
21 8.341
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm