Đề thi giữa học kì 1 lớp 8 môn Anh năm 2020 - 2021

Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi tiếng Anh giữa học kì 1 lớp 8 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 môn Anh năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 8 giữa kì 1 chương trình mới có đáp án được biên tập bám sát chương trình Unit 1 - 3 lớp 8 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Khoanh tròn các âm ở ý a, b , c hay d khác với âm còn lại

1. a. trafficb. relativec. tragedyd. jam
2. a. apartmentb. offerc. preferd. another
3. a. natureb. pressurec. urband. supply
4. a. createb. peacefulc. increased. easily

Khoanh tròn đáp án đúng.

1. The sun ............... in the east.

a. rise

b. rose

c. rises

d. rising

2. ‘Which girl is Celis?’ ‘She’s the one with______’

a. long curly black hair

b. curly long black hair

c. long black curly hair

d. curly black long hair

3. Tom is very shy but his sister is outgoing.

a. humorous

b. reserved

c. hard-working

d. sociable

4. She shouldn’t get married yet; she ........................

a. is not old enough

b. was not old enough

c. is not enough old

d. was not enough old

Nối. 

A

B

1. What is his full name ?

2. What is his age ?

3. Which school does he go to ?

4. Where does he live ?

a. 12 Tran Hung Dao Street.

b. He goes to Cau giay secondary School.

c. He is fourteen.

d. Tran Nguyen Nam.

Khoanh tròn ý đúng nhất a, b, c, hay d để hoàn chỉnh câu

1. I often play soccer .......... Sunday morning

a. on

b. in

c. at

d. from

2. Lan is as beautiful .......... Hoa.

a. with

b. as

c. like

d. seem

3. Mai doesn’t like ............. TV in her free time.

a. watches

b. watching

c. watch

d. watches

4. Nam’s house is the same ............... Lan’s house.

a. than

b. with

c. from

d. as

5. My sister is ................. to understand all English words.

a. enough good

b. enough to good

c. good enough

d. enough good for

6. Our team won the games because we play ..............

a. good

b. well

c. bad

d. badly

7. Can I ................... to Hanh, please.

a. talk

b. say

c.speak

d. tell

8. The boy is not ............... to play volleyball.

a. long enough

b. tall enough

c. enough tall

d. long enough long

Đọc và hoàn thành câu với từ gợi ý đã cho

be; help; try; learn

There (1) ………. also different ways of learning the same number of words. For example, if you (2) .… to learn ten words in two days, you can do so in two ways. You can learn the first five words the first days, and then (3) ….. the other five words the next day. However, because revision is necessary, you can learn all the ten words the first day and revise them the next days. This (4) …….. you to practice the words more times.

Trả lời câu hỏi

1. Are there also different ways of learning the same number of words?

=>...........................................................................................................................

2. Can you learn the first five words the first days?

- > ...........................................................................................................................

3. What do you do the next day?

- . ...................................................................

4. Is revision necessary?

- > ..........................................

Tìm lỗi sai và sửa các câu sau

1. He didn’t used to go swimming last years. ...................................

2. Tan can cook very good. ...................................

3. When did he started learning English? ...................................

4. I was born in May 20th , 1998. ...........................................

Đáp án có trong file tải: Đề thi giữa kì 1 tiếng Anh lớp 8 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 8, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 3.388
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm