Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM

Trang 1
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK2 NĂM HỌC 2018–2019
TP. HỒ CHÍ MINH Môn: TOÁN – Khối 12
THPT NGUYN CHÍ THANH
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 60 phút
Câu 1: Nếu
( ) 5
d
a
f x dx
( ) 2
d
b
f x dx với
a d b
t
( )
b
a
f x dx
bằng bao nhiêu
A. 7 B. 2 C. 3 D. 8
Câu 2: Cho tích phân
6
0
f x dx
. Tính tích phân
3
0
2
I f x dx
.
A.
20
I
. B.
10
I
. C.
40
I
. D.
5
I
.
Câu 3: Cho tích phân
2
2
1
1d
I x x x
bằng cách đặt
2
1
u x , mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
2
1
d .
I u u
B.
3
0
1
d .
2
I u u
C.
2
1
1
d .
2
I u u
D.
3
0
d .
I u u
Câu 4: Trong không gian vi hệ ta độ Oxyz, cho hai điểm A(1;3;─4), B(─1;2;2). Phương trình mặt
phẳng trung trực của đoạn AB là:
A.
4x 2y 12z 17 0
B.
4x 2y 12z 17 0
C.
4x 2y 12z 41 0
D.
4x 2y 12z 41 0
Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm
A(2;0; 1);
B(1; 2;3);
C(0;1;2)
là:
A.
(P) : 2x y z 3 0
B.
P :10x 5y+5z 3 0
C.
(P) : 2x y z 7 0
D.
(P) : 2x y z 5 0
Câu 6: Cho
2 2 2
d . . .
x x x
xe x a x e b e C
. Mệnh đề nào dưới đây đúng
A.
2 0.
b a
B.
.
b a
C.
.
b a
D.
2 0.
b a
Câu 7: Cho các số thực
m
,
n
thỏa mãn
1
1 d
a
x x m
và
1
1 d
b
x x n
trong đó ,
a b
1
a b
. Khi đó
1 d
b
a
I x x
.
A.
.
I m n
B.
.
I m n
C.
.
I n m
D.
.
I m n
Câu 8: Biết rằng
5
2
1
3
d ln 5 ln 2
3
x a b
x x
,a b
. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
0
a b
.
B.
0
a b
.
C.
2 0
a b
.
D.
2 0
a b
.
Câu 9: Cho
f x dx F x C
. Khi đó
0
a
, ta
f ax b dx
bằng:
A.
1
2
F ax b C
a
B.
aF ax b C
C.
1
F ax b C
a
D.
F ax b C
đ
thi
132
Trang 2
Câu 10: Biết
.
( 1)(2 1) 1 2 1
x a b
dx dx
x x x x
Tích
.
P a b
A. 1 B.
1
2
C. 0 D. 1
Câu 11: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình mặt phẳng (P) qua
(1; 3;2)
A chứa Ox
phương trình là
A.
2 3 0
y z B.
3 0
x y C.
3 0
x y D.
2 3 0
y z
Câu 12: Cho
2
1
( ) 1.
f x dx Tính
2
1
2 ( )
I x f x dx
A.
2
I B.
3
2
I C.
7
2
I D.
5
2
I
Câu 13: Một nguyên hàm F(x) của hàm s
1
f(x)
2x 5
A.
F(x) ln 2x 5 2019
B.
2
1
F(x) 2019
2x 5
C.
2
2
F(x) 19
2x 5
D.
1
F(x) ln 2x 5 2
2
Câu 14: Trong không gian vi hệ tọa độ Oxyz, cho
(1;2;4), (2; 4; 1).
A B m tọa độ trọng tâm G của
tam giác OAB
A.
(2;1;1)
G B.
(6;3;3)
G C.
(2;1; 1)
G D.
(1; 2;1)
G
Câu 15: Trong không gian với hta đ Oxyz, cho các điểm
3; 1; 2
A
,
1;1; 2
B
,
1;1;1
M
. Gọi
S
mặt cầu đi qua A, B tâm thuộc trục
Oz
,
P
là một mặt phẳng thay đổi và đi qua
M
. Giá trị lớn nhất của khoảng cách từ tâm của mặt cầu
S
đến mặt phẳng
P
A. 1 B.
2
.
2
C.
2.
D.
3.
Câu 16: Tính
4
0
tanxdx
kết quả là:
A.
3
2
B.
2
ln
2
C.
ln 2
D.
2
ln
2
Câu 17: Cho hàm số thỏa
1
0
( 1). ( ) 10
x f x dx
2 (1) (0) 2
f f . Tính
1
0
( )
I f x dx
A.
8
I
B.
I
C.
8
I
D.
12
I
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho
1;2;1 ,
a
1;1; 2
b . Khi đó
cos ,
a b
bằng
A.
3
2
. B.
1
2
. C.
1
3
. D.
1
6
.
Câu 19: Trong không gian với htọa đ Oxyz, cho
1;2;1 ,
A
3; 2;2
B
, đim
M
thuộc
mp Oxy
sao cho 3 đim
, ,
A B M
thẳng hàng là:
A.
(0;0; 4)
. B.
(0;0;3)
. C.
( 1;6;0)
. D.
( 1; 1;0)
.
Trang 3
Câu 20: Hnguyên hàm của hàm s
3 2
2
4 5 1
x x
y
x
là:
A.
2
1
2 5
x x C
x
B.
2
1
5
x x C
x
C.
2
1
2 5
x x C
x
D.
2
2 5 ln
x x x C
Câu 21: Cho
( )
F x
là nguyên hàm của
( ) 2
x
f x e x
thỏa
3
(0)
2
F . Tìm
( )
F x
A.
2
1
( )
2
x
F x e x B.
2
5
( )
2
x
F x e x C.
2
3
( )
2
x
F x e x D.
2
1
( ) 2
2
x
F x e x
Câu 22: Cho hai hàm s
f
,
g
liên tục trên đoạn
;
a b
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
A.
d d
b a
a b
f x x f x x
. B.
d d
b b
a a
xf x x x f x x
.
C.
d d d
b b b
a a a
f x g x x f x x g x x
. D.
d d , 0
b b
a a
kf x x k f x x k k
Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt cầu m I(2;1;─1), tiếp xúc với mặt phẳng tođ
(Oyz) phương trình là:
A.
2 2 2
x 2 y 1 z 1 4
B.
2 2 2
x 2 y 1 z 1 1
C.
2 2 2
x 2 y 1 z 1 4
D.
2 2 2
x 2 y 1 z 1 2
Câu 24: S lương đám vi trùng ngày th t xác định bởi N(t) với
1000
'
2 8
N t
t
. Biết rằng ngày đầu
tiên đám vi trùng 2500 con. Tính số lượng đám vi trùng ngày th 20 (làm tn kết quả đến
hàng trăm).
A. 3284 con. B. 11459 con. C. 10000 con. D. 8959 con.
Câu 25: Trong không gian với hta đOxyz, cho A(0;0;a), B(b;0;0), C(0;c;0). Khi đó phương trình
mt phẳng (ABC) là:
A.
x y z
1
a c b
B.
x y z
1
b c a
C.
x y z
1
a b c
D.
x y z
1
c b a
Câu 26: Biết
4
0
cos 2 d
x x x a b
, với a,b là các shữu tỉ. Tính
2
S a b
.
A.
1
S
. B.
1
2
S . C.
3
8
S . D.
0
S
.
Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu
2 2 2
(S) : x y z 2x 4y 6z 11 0
.
Toạ độ tâm I và bán kính R của mặt cầu là:
A. I(─1;2;─3), R=25 B. I(─1;2;─3), R=5 C. I(1;─2;3), R=5 D. I(1;2;3), R=25
Câu 28: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tứ diện
ABCD
với
1;2;1 ,
A
2;1;3 ,
B
3;2; 2 ,
C
1;1;1
D
. Thtích của tứ diện
ABCD
bằng
A. 3. B.
1
. C.
2
. D.
1
2
.

Đề thi giữa học kì 2 Toán 12

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Chí Thanh - TP. HCM. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 371
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 12 Xem thêm